Zaman Dizini

Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)

Hz. Muhammed (S.A.V.), 571 yılında Mekke’de doğdu. Mekke’nin ve Arabistan’ın en nüfuslu kabilesi olan Kureyş’in, Benihaşim (Haşimoğulları) boyundandır. Babası Kureyş kabilesinin lideri ve Mekke yöneticisi olan Abdülmuttalip’in oğlu Abdullah, annesi ise yine aynı kabilenin Zühre boyundan Vehb bin Abd Menaf’ın kızı Amine idi. Babasını doğmadan, annesini ise altı yaşında kaybeden Hz. Muhammed (S.A.V.), büyükbab...

Devamı 20 NİSAN 0571

Hz. Ebu Bekir Sıddık (R.A.)

572 Yılında Mekke’de doğdu, Babası Kureyş’in Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman, Annesi Sahrin kızı Ümmül Hayr Selma’dır. Asıl adı Abdül Kabe idi müslüman olduktan sonra Hz Muhammed (S.A.V.) ona Abdullah adını verdi, ayrıca Atik, Sıddık Yarı- gar sanlarıylada anılır. Müslüman olan ilk erkektir. Mekke’de Kureyş’lilerin kan davalarına bakardı, daima uygun ve yerinde karar veren bir hakemdi. Hz. Muhammed (...

Devamı 01 OCAK 0572

Hz.Ömer-ül-faruk (Ömer bin Hattab)

Ömer bin Hattab Emirül Mu'minîn (Müminlerin Komutanı) (581)  İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Hz. Ebubekir (R.A)sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).  Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) Hz. Ömer (R.A.) bin Hattab'ı zaman zaman "Ömer-ul Faruk" (عمر الفاروق) diye anarlar. Cesareti ve adaleti ile tanındığı söylenmektedir. Hz. Öme...

Devamı 01 OCAK 0581

Hz.Osman bin Affan (R.A)

d.580 - ö. 17 Haziran 656, Dört Büyük Halife'den üçüncüsü, İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in cennetle müjdelenmiş sahabelerinden birisi. 644 yılından 656'daki öldürülmesine kadar, 12 yıl boyunca, halifelikyapmıştır; Dört Büyük Halife'den en uzun süre halifelik yapan odur. Ümeyyeoğullarından olan Hz. Osm...

Devamı 01 OCAK 0582

Hz.Ali (R.A) bin Ebu Talib

d. 599, Mekke - ö. 661, Kûfe, İslam Devleti'nin 656-661 yılları arasındaki halifesi. İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in hem damadı hem de amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz.Ali(R.A), Hz.Muhammed(S.A.V)''in İslam'a davetini kabul eden ilk erkektir. Sünni İslam'a göre Hz.Ali (R.A.), dört halifenin sonuncusu, Şii İslam'a göre ise imamların ilki ve Hz.Muhammed(S.A.V)'...

Devamı 01 OCAK 0599

Veda Hutbesi

Veda Hutbesi 100.000 kişilik bir kafileyle hacca giden Hz. Muhammed (S.A.V.) ünlü veda hutbesini okudu. Bu hutbe İslâm dinin birçok önemli ilkesinin anlatıldığı bir konuşma idi. İnsanlar arasındaki eşitlik, kadın haklarına saygı gösterilmesi, tefeciliğin ve kan davalarının yasaklanması gibi birçok sosyal konuyu kapsıyordu.   Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Veda Hutbesi'ni gerçekleştirdiği Arafat Dağı v...

Devamı 06 MART 0632

TÜRKLER TARİHİ

https://turklertarihi.com   Türklerin Tarihi, göçebe bir kavimken Ortadoğu’nun güçlü uygarlıklarından birini tesis eden Türklerin günümüzde de çok konuşulan menşei tartışmalarıyla başlıyor.   Akabinde Orta Asya’dan Anadolu’ya göç edip bölgeyi Türkleştirmeleri ve orada inşa ettikleri kültürün esasları…   Büyük bir mirasa, gü...

Devamı 01 OCAK 1000

Sultan Alp Arslan

Sultan Alp Arslan Adudüddevle Ebu Şüca Muhammed Alp Arslan bin Davud  Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olup, daha çok unvanı olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.   Ha...

Devamı 27 NİSAN 1064

Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alp Arslan'nın malazgirt meydanında IV. Romen Diyojenin esir alınması 26.08.1071 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında gerçekleşen bir savaştır. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "TürklereAnadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son savaş&q...

Devamı 26 AĞUSTOS 1071

Muhyiddin İbnü-l Arabi

Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560'da Mürsiye (Murcia), İspanya'da doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye'ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle). Ailesi, Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın ataları hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da, anne ve baba tarafından nüfûz ve itibâr sâhibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Akrabaları arasında t...

Devamı 28 TEMMUZ 1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

      Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir.  Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar. Moğollarla katiyen bir alakaları yoktur. Oğuz T...

Devamı 01 OCAK 1196

Şeyh Edebali

  Şeyh Edebali Balışeyh, Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası) (1206 - 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir oda...

Devamı 01 OCAK 1206

Dündar Bey

Dündar Bey (1212 - 1302) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcası,Ertuğrul gazinin kardeşi ,Süleyman şahın(gündüz alp) oğludur Ertuğrul Gazi hakkındaki bilgiler açık olmakla birlikte, Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tu...

Devamı 01 OCAK 1212

Hayme Ana (DEVLET ANA)

  Hayme Ana   Hayme Ana, geleneğe  göre  Ertuğrul  Gazi'nin  annesi, Osman  Gazi'nin  ninesi  Süleyman Şah'in (Günduz Alp) ise  hanımıdır. Türbesi Domaniç  ilçemize  bağlı Çarşamba Köyü'ndedir. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han'ın oğullarından) Kayı Boyuna  mensup  bir TürkmeHayme Ana, geleneğe göre Ertuğrul G...

Devamı 01 OCAK 1220

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül1281[Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu...

Devamı 01 OCAK 1222

Turgut ALP

  Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur. Hayatı Hayatına dair çok az bil...

Devamı 01 OCAK 1223

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)

       Turani Kanvas Tablo Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakı...

Devamı 01 OCAK 1223

Baycu Noyan

Baycu Noyan, Moğolların savaşçı özellikleriyle tanınan Besud kabilesine mensup bir ailenin çocuğuydu. Moğolların ilk istila hareketlerinden itibaren ordu içinde adı duyulan bir kimse olarak Cengiz Han’ın önemli komutanlarından Jebe’nin yeğeniydi. Baycu’nun adının ciddi anlamda ilk defa duyulması 1228 tarihidir. Bilindiği üzere Moğolların İran’ı istilası 1220 yılında başladı ve ilerleyen yıllarda da yayılarak...

Devamı 01 OCAK 1228

Halime Hatun

Halime Hatun Devleti Aliyyei Osmaniyye temeleri atan büyük hakan ,Osman Gazi Hazretlerinin annesidir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Hâlime Hâtûn Türk neslinden olup Türkmen bir aileye mensuptu. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vef&ac...

Devamı 01 OCAK 1230

Sadeddin Köpek

Temsili Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrevdönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Sadeddin Köpek' in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddi...

Devamı 01 OCAK 1235

II. Gıyasettin Keyhüsrev

  Sultan Alâeddîn Keykubâd öldüğü zaman geride üç oğlu kalmıştı. Bunlar 16 (veya 13-14) yaşlarında olan Gıyâseddîn Keyhusrev, 8-9 yaşlarında İzzeddîn Kılıç Arslan ve daha küçük yaştaki Rükneddîn idiler. Veliahd İzzeddîn Kılıç Arslan olmasına rağmen, Şemseddîn Altun-aba, Taceddîn Pervâne, Ferruti Lala, Sadeddîn Köpek ve Zahi...

Devamı 01 OCAK 1237

Saru Batu Savcı Bey

Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’ni ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyleridir.  Saru Batu Savcı Bey’in doğum yeri ve tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Domaniç Saruhan köyü ve Söğüt Savcıbey köyü üzerinde tartışmalar vardır. 14...

Devamı 01 OCAK 1250

II. Andronikos

  Konstantinopolis. Bizans İmparatoru: 1282–1328 arasında. II. Andronikos, VIII. Mihail ve Theodora Palaiologina'in en büyük yaşayan oğlu olup III. İoannis'in büyük yeğenidir. 1261'de Konstantinopolis Latinlerden tekrar geri alındıktan sonra Bizans İmparatoru olan babası VIII. Mihail'in taç giyme töreninde ortak imparator olarak ilan edilmiş; 1272'de taç giyme töreni y...

Devamı 25 MART 1259

Malhun Hatun

  Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun, Bâlâ Hâtun, Bâlâhun Hâtun, Rabia Hâtun ya da Kameriye Hâtun Kasım 1323), İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı kurucusu Osman Bey'in eşi, Anadolu Din Bilgini ve Öğretmen Şeyh Edebali'nin kızıdır. Devleti'...

Devamı 01 OCAK 1280

Nilüfer Hatun

              d. 1285 - ö. 1383, Bursa, Yarhisar Tekfur'unun kızı, Sultan Orhan Gazi'nin eşi ve Sultan I. Murad'ın annesi. Asıl adı Holofira'dır; Müslüman olduktan sonra "Nilüfer" adını almıştır. Orhan Gazi'yle evlendirilmeden önce Bilecik Tekfurunun oğluyla nişanlıdır. Osmanlılar'ın Bilecik' i ele geçirmesi sırasında, yakınlarda...

Devamı 01 OCAK 1285

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

                      Osmanlı Devleti'nin hayat çizgisi 600 yıllık bir süreyi içine almaktadır. Öyle ki, cihan devleti unvanını alan bu devlet, en geniş sınırlarını 400 yıl elinde tuttuğu bilinmektedir. Gerileme dönemi dediğimiz son 200 yıl içinde bile fazla toprak kaybetmemiş, topraklarının büyük bölümünü, yıkılış dönemlerini oluşturan ...

Devamı 27 OCAK 1299

Osman Gazi

(1258-1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur.Kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi Osman Gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. Hak ve adalete saygili, üstün yetenekle...

Devamı 28 OCAK 1299

Yondhisar ve Yenişehir kalelerin Fethi ve Başkent Oluşu

Yondhisar ve Yenişehir kalelerin Fethi ve Başkent Oluşu   Günümüzde, Yolhisar ve Koyulhisar olarak adlandırılan ve Bursa'nın Nilüfer ovasını kuşbakışı izleyen iki kalenin fethidir. Bursa-İnegöl yolu üzerindeki meşhur Bursa rampasının sonundaki aynı adları taşıyan köyler üzerinde bulunan bu iki kale, Bursa'nın Orta Anadolu'ya çıkış noktasını kontrol etmesi bakımından tarihte stratejik bir öneme sahi...

Devamı 01 OCAK 1300

Anadolu daki Türkmenler

Anadolu’da yaşayan Türkler ve Türkmenler öz kardeştir fakat inanç farklılıkları vardır. Türkler yirmi dört Oğuz Boyları’nın ve aşiretlerinin oluşturduğu Türkmenler’dir. Avşar, Beğdili, Kayı, Bayad, Büğdüz, Yüreğir, Çepni, Çavundur, Yıva, Karaevli, Yazır, Dodurga, Karkın, Kızık, Salur, Peçenek, Eymür, Bayındır, Kınık, Barak, Döğer, Alayundlu, İğdir, Alkaevli gibi bu bo...

Devamı 01 OCAK 1300

Koyunhisar Savaşı

18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans imparatorluğu'nun yaptığı savaştır.Bu savaş sonucunda Osmanlı beyliği ilk defa Bizans İmparatorluğunda yerini gücünü hisetirmiştir.Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos kaçarak canını kurtarmıştır. Osmanlıların İzmit'e yaklaşmalarından korkuya kapılan Bizans tekfurlarında anlaşarak Osmanlı Beyliği'ne saldırması. osman gazi'nin baltası Savaşın Yeri Koyunhisar Savaş...

Devamı 18 TEMMUZ 1302

Dinboz Muharebesi

Dinboz Muharebesi Osman Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında bazı kaynaklarda 1303 bazılarında 1306 yılında yapıldığı geçmekte   Öncesi 1302 yılındaki Koyunhisar Savaşı Dinboz Muharebesi 1306 ndan sonra tüm Anadolu'da gönüllü Türk akıncılar Bizans üzerine saldırılar düzenlemeye başladı. Bizans imparatoru Andronikos II Palaiologos onlara karşı İlhanlılarla birlikte hareket etmek istedi. Ancak sınırlarını korumayı başarama...

Devamı 01 OCAK 1306

Abdullah Mihal Gazi (Köse mihal)

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi. Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikhael Kosses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve h...

Devamı 01 OCAK 1313

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa veya Şah Süleyman Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) - 1357), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı evleti'nin Rumeli'ye, başka bir deyişle Avrupa'ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir. İlk defa Gerede'...

Devamı 01 OCAK 1316

Alâeddin Paşa

  Alaaddin Paşa ya da Alaeddin Bey ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Alaaddin Paşa'nın adı ve aslı hakkında değişik tezler bulunmaktadır. İlk Osmanlı veziri olduğu üzerinde anlaşma vardır. Tarihçiler bu ilk vezirin adını Alâeddin Paşa, Alaaddin Bey, Ali Paşa, Alaaddin Ali, Erden Ali, Pazarlı olarak da vermekte...

Devamı 01 OCAK 1320

III. Andronikos

  III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur. Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde etti. Dedesiyle mücadelelerin açtığı yaralar kolay kapatılamadığı gibi, ...

Devamı 01 OCAK 1321

Orhan Gazi

(Orhan Bey; 1281, Söğüt – Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km2 olarak bırakmıştır.Osmanli tahtina geçip oturdugu zaman, ne yaptigini ve ne yapmasi gerektigini iyi bilen bir kimse idi. Gazi, Sucau'd-dünya ve'd-din, ...

Devamı 01 ŞUBAT 1326

Bursa Kuşatması ve Fethi

Bursa Kuşatması ve Fethi Bursa'nın fethi 1326 yılında Orhan Gazi marifetiyle gerçekleşmiş, fetihten sonra Bursa bey sancağı ve devletin başkenti olmuştur Osmanlı beyliği ilk zamanlarında bölgedeki komşuları ile iyi ilişkiler gütmüş, sınır komşuları olan Bizans tekfurlarıyla barış ve karşılıklı menfaat ilişkileri doğrultusunda sulh temelli bir münasebet geliştirmişti. Osmanlı beyliğinin zamanla devletleşmesi ve önem...

Devamı 06 NİSAN 1326

Maltepe Muharebesi

Pelekanon Muharebesi (veya genel olarak bilenen Maltepe Meydan Muharebesi),  Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 tarihinde Bizans imparatoru III.Andreanikos ile Osmanlı hükümdarı  Orhan Bey arasında yapılan Muharebedir. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı. Sonuçta  Nikaia(bugünkü İznik,)'nın alımı kolaylaştı, Bizans'ın Anadoluda`ki topraklar...

Devamı 10 HAZİRAN 1329

İznik Kuşatması ve Fethi

İznik Kuşatması 1331 İznik Kuşatması Orhan Bey tarafından  1328  ile  1331 yılları arasında yapıldı. 1331 yılında şehir Osmanlılara teslim oldu. Osmanlı Devletinin genişlemesinde önemli rol oynadı.Osmanlıların batıya doğru genişleme stratejileri içinde İznik önemli bir yere sahipti. Kuşatma 1326 yılı itibariyle İznik etrafındaki topraklar Bursanın Feth’i ardından Osmanlılara geçmişti. 1301 yılından beri çevresi sarılmış olan İzni...

Devamı 01 OCAK 1331

Nizamüddin Ahmed Paşa

            Orhan Gazi saltanatında, takriben 1331-1348 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir ...

Devamı 01 OCAK 1331

Theodora Kantakuzini

Theodora Kantakuzini   EŞİ:Orhan Gazi ÇOCUKLARI:Şehzade Halil TAM İSMİ:Theodora Kantakouzene Yunanca: Θεοδώρα Καντακουζηνή HANEDAN:Osmanlı Hanedanı (evlilik ile) BABASI:VI. Yoannis Kantakuzinos ANNESİ:İrini Asanina DOĞUM: 1332 Bizans Imparatorluğu ÖLÜM:1381 sonrası Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu DİNİ:Ortodoksluk d.1332 ....

Devamı 01 OCAK 1332

KARA TİMURTAŞ PAŞA

    Kaynaklarda “Kara” lakabıyla anılmakta olup ilk Osmanlı vezirlerinden biri kabul edilir. Tarihî geleneğe göre ailesi Osman Bey’in silâh arkadaşlarından Aykut Alp’e dayanır. Babası Aykut Alp’in oğlu Kara Ali Bey olarak gösterilir; ancak bu bilgilerin teyidi güçtür. Hayatının ilk dönemleri ve faaliyetleri hakkında bilgi yoktur. Babasıyla birlikte Marmara’nın güney sahillerinde f&uum...

Devamı 01 OCAK 1334

Gülçiçek Hatun

Gülçiçek Hatun  I. Murat 'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in annesidir. Aslen Rum olan Gülçiçek Hatun'un türbesi Bursa'da bulunmaktadır. Bursa, Altıparmak semtinde, Sarıklı Değirmen Sokağı’nda bulunan türbe, Sultan I. Murad’ın (Hüdavendigâr) eşi, Yıldırım Beyazıd’ın annesi Gülçiçek Hatun’a aittir. Padişah anaları ar...

Devamı 01 OCAK 1335

Timur

Timur (Çağatayca: تیمور - Tēmōr, demir) batıda bilinen ismiyle Timurlenk Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur. Timur (Çağatayca: تیمور - Tēmōr, demir) batıda bilinen ismiyle Timurlenk Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur.   Türk bir aileden gelen Timur, Babası "Muhammed Taragay" bir Moğol aşireti olanBarlasların lideriydi, annesi t...

Devamı 01 OCAK 1336

İzmit'in kuşatması ve fethi

İzmit Kuşatması,  1333 ile  1337 yılları arasında  İzmit’in Osmanlı Devleti tarafından kuşatılarak fethi olayıdır.Öncesi 1299 yılında itibaren Osmanlı akıncıları Bizans topraklarına akınlar düzenleyerek batıya doğru ilerlemektedyiler.  İznikin düşüşü Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirecek olan Osmanlı ilerleyişinin temel başlangıcı olmuştu. Kuşatma ve fetih İznik'ten sonra İzmit'in düşmes...

Devamı 10 OCAK 1337

Kadı Burhaneddin

KADI BURHANEDDİN KADI BURHANEDDİN AHMED VE DEVLETİ KADI BURHANEDDİN AHMED' İN YETİŞMESİ VE YÜKSELİŞİ Eretna beyliğinin zayıflaması sonucu idareyi ele alan ve kendi adıyla anılan devleti kuran Kadı Burhaneddin, 1345 yılı ocak ayında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Kayseri kadılığını atadan kalma bir makam olarak işgal etmiş olan ailesinin kaynağı ve oynadığı rol hakkında devrin kaynaklarında geniş bilgi bulunmaktadır. Babası Kayseri ...

Devamı 01 OCAK 1345

Şehzade Halil

Şehzade Halil   Orhan Gazi'nin beşinci karısı Teodora Hatun'dan olan oğludur. Annesi Teodora Hatun, Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızıdır. Sultan Orhan Gazi Kaçırılması 14. yüzyılın ortalarında Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyıları boyunca korsanlık oldukça yaygındı. Korsanlar genellikle insanları fidye için kaçırırlardı. 1357 yılında, korsanlar Halil&...

Devamı 01 OCAK 1346

Mehmet Hacı Paşa

      Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.Öreğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir. Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa'yı takiben 1348(?)'de Orhan Gazi'nin veziri olmuş; 11 yıl süren bu görevden sonra 1359(?)'da yerine Kayserili&...

Devamı 01 OCAK 1348

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu başvezirliği yapıp Orhan Gazi'nin son, I. Murat'ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa'nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır ve hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa'nın Osmanlı veziri olarak ismi klasik geleneksel Osmanlı tarih listelerinde bulunmamakdadır. Fakat 20. yüzyılın başta gelen Tür...

Devamı 01 OCAK 1349

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu başvezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murat’ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır ve hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır.   Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın Osmanlı veziri olarak ism...

Devamı 01 OCAK 1349

İhtiman Muharebesi

1355 yılında Bulgar İmparatorluğu ve  Osmanlı Beyliği arasındaki muharebedir. Osmanlı zaferiyle sonuçlanmıştır. Muharebenin gerçekleştiği yer tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı güçlerinin  Sofya'ya ilerlerken iki ordunun Sofya'ya yakın bir yerde karşılaştığı söylenir. Savaş Öncesi Osmanlılar Balkanlar'daki ilk kalesini 1352 yılında ele geçirmişti ve  Osmanlı Beyliğinin toprakların...

Devamı 08 ARALIK 1355

Yakup Çelebi

Şehzade Yakub Çelebi  d.1359 Bursa - ö.1389 Kosova,I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma üçüncü şehzadeleridir. Küçük yaşından itibaren çok iyi bir öğrenim görmüş, ayrıca idari ve askeri eğitime alıştırılmıştır. Bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmişti...

Devamı 01 OCAK 1359

YENİÇERİ

                   İlk adım Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş dergahına gelip yeni kuracağı yeniçeri ocağı için dua istemiştir. Dergahı ziyaret eden Orhan Gazi, orada bulunan pire, "Pir hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim" diyerek, duasını istemiş Hacı Bektaş'taki Pir'de, elini çocukl...

Devamı 01 OCAK 1361

Savcı Bey

Savcı Bey        Yıl 1373: Osmanlı Beyliği’nin “devlet”e dönüşmek için çırpındığı yıllar .. O yıllarda Bizans’la bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya istinaden, Sultan I. Murad yanına Bizans İmparatoru V. Yannis Palaiologos’u da alarak Anadolu seferine çıkmıştır.Sultan Murad, Başkent’e dönünceye kadar, kendisini, o tarihte 14 yaşlarında bulunan küçük o...

Devamı 01 OCAK 1362

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)

Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Murad, kanun ve nizamlara saygili, teskilatçi ve komutanlik özelliklerini tasiyan bir hükümdardi. Az ve öz konusan padisahin, iyiliksever ve merhametli bir kisiligi oldugu için kendisine "Hüdâvendigâr" lakabi verilmisti.Osmanli tarihinde Murad Hüdâvendigâr ve Gâzi Hünkâr adlari ile anilip söhret kazanan bu hük&uu...

Devamı 01 ŞUBAT 1362

Edirne'nin Fethi

  1. Murat (Hüdavendigar) Edirne'nin fethi, 1362 yılında Edirne'nin Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından Bizans Devleti'nden alınmasıdır. Öncesi   Osmanlı fethinden önce küçük bir şehir olan ve günümüzde "Kaleiçi" denilen sınırla çevrili bölgeden ibaret olan Edirne, Balkanlara geçip orada tutunmak ve hakimiyet...

Devamı 01 EKİM 1362

Sırpsındığı Muharebesi

1364 yılında, Sırp Prensliği, Macar Krallığı, Bulgar KrallığıBosna prensliği ve Eflak prensliği (Romanya)lıdan oluşan ittifakın, Osmanlılar'ı Balkanlar'dan atmak için başlattıkları bir savaştır. Öncesi Osmanlıların Edirne'yi 1362'de ele geçirdikleri zaman Konstantinopolis'ten Avrupa'ya giden stratejik ana yol kesilmişti. Türk göçmenler çok sayıda ve çok hızla Trakya'ya yerleşmeye başlamışlardı. Osmanlıların 1363de Filibe (şimdi P...

Devamı 01 OCAK 1364

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

.22 Ocak 1387, Serez) (Hayrettin ismini vezirliğe getirilmesinden sonra almıştır) Eylül 1364 ile22 Ocak 1387 tarihleri arasında 22 yıl 4 ay vezirlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş harcında büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin üst düzey bir mevkiye gelmiş ilk ferdidir. Çandarlı ail...

Devamı 01 EYLÜL 1364

Germiyanoğlu Süleyman Şah

Germiyanoğlu Süleyman Şah    Germiyanoğlu Mehmed Bey'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. Çahşadan Mehmed Bey'in büyük oğludur.Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin torunu, Sultan Veled'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir.Bir diğer...

Devamı 01 OCAK 1368

Çirmen Muharebesi

1364 yılında yapılmış olan Sırpsındığı Savaşı'nın intikamını almak isteyen Sırplar ile Osmanlılar arasında yapılmıştır. Çirmen mevkiinde yapılan savaş, Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlandı. Bu zafer ile Osmanlılara Makedonya'nın yolları açıldı. Makedonya'daki Sırp Prensleri, Bulgar Kralı ve Bizans İmparatoru Osmanlı hakimiyetini tanıdılar. Böylece Osmanlı Devleti'ninBalkanlar'daki fetihleri kolaylaştı. Osmanlı Devleti'nin balkanlardaki il...

Devamı 26 EKİM 1371

Süleyman Çelebi (emir)

Süleyman Çelebi (emir) Süleyman Çelebi ya da diğer adı ile Emir Süleyman (1377 - 17 Şubat 1411), Osmanlı şehzadesi. 1396-1402 yılları arasında Timurtarafından Sarıhan Valisi olarak atanmıştır. Fetret Devri'nde 1402-1411 yılları arasında Edirne'de Sultanlığını ilan edip padişahlık yapmıştır. Osmanlı devletinin var olduğu zamanlarda hazırlanan Osmanlı ve yabancı tarihlerde istinası...

Devamı 01 OCAK 1377

Dubravnika Muharebesi

1381 kış aylarında Osmanlı Devleti ve Sırplararasında bugünkü Sırbistan'ın merkezinde kalan Dubrovnica Nehri civarında gerçekleşti. Sırp kuvvetlerine Lazar of Serbia komuta ediyordu. Prens Lazar'ın bölgesine gerçekleşen ilk Osmanlı akını idi. Muharebeyi Sıprlar kazandı ve Balkanlardaki Türk ilerleyişi yavaşladı. Osmanlı Ordusunda Tımarlı Sipahiler...

Devamı 01 OCAK 1381

Devlet Hatun

Devlet Hatun Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1413'te vefat etmiştir  Sultan I. Mehmed'in tahta geçtiğini göremediği için Valide Sultan olamadı. Cenazesi Bursa’da yapılan Devlet Hât&uc...

Devamı 01 OCAK 1381

Savra Muharebesi

18 Eylül 1385 tarihinde Osmanlı ordusu ile sayıca az olan Sırp İmparatorluğu kuvvetleri arasında bugünkü Arnavutluk topraklarında gerçekleşti. Osmanlı zaferi sonrası pek çok Sırp komutanı Osmanlı hakimiyetini tanıdı. Osmanlı ordusuna I. Murat'ın Osmanlı Yeniçeri vezirlerinden Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa Sırp ordusuna ise Balša II ve Ivaniš Mrnjavčević komuta ediyordu....

Devamı 18 EKİM 1385

Ploşnik Savaşı

1386 ya da 1387 yılında bugünkü Sırbistandaki Ploşnik kasabası yakınlarında Sırp Ordusu ile Osmanlı akıncıları arasında gerçekleşti. Sonuçta Osmanlı Ordusu bozguna uğradı. Bu savaş Osmanlı Devletinin Balkanlardaki ilk yenilgisi sayılır. Öncesi I. Murad Anadolu’da Karamanoğlu Beyliği ile meşgulken, Balkanlarda öteden beri Osmanlılara karşı birleşme çalışmaları meyvelerini vermeye başlamıştı. Yıllarca önce Rumeli’ye geçen Türk kuvvetleri ...

Devamı 01 OCAK 1387

Çandarlı Ali Paşa

22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde vefatına kadar, I. Murad ve Yıldırım Bayezid için Ankara Savaşı'na kadar 15 yıl 6 ay ve Fetret Devri döneminde Süleyman Çelebi'nin yanında 4 yıl 4 kusur ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş s&uu...

Devamı 22 OCAK 1387

Musa Çelebi

Musa Çelebi  d. 1388, Bursa - ö. 5 Temmuz 1413 Çamurlu, Bulgaristan, Fetret Devri'nde 1411 - 1413 döneminde Edirne'de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid'ın dokuzuncu oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Sultan Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğlu Süleyman...

Devamı 01 OCAK 1388

Bileća Muharebesi

27 Ağustos 1388 tarihinde Dük Vlatko Vuković komutasındaki Bosna kuvvetleri ile Lala Şahin Paşa komutasındakiOsmanlı Devleti kuvvetleri arasında yaşandı. İlk temas Rudine'de olsa da muharebe Bileća yakınlarında cereyan etti. Osmanlı Ordusu yenildi ve Bosna akınları hız kesti. Osmanlı Askeri...

Devamı 27 AĞUSTOS 1388

Sultan Yıldırım Bayezid

1360 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Babası Murad-ı Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Küçük yaştan itibaren zamanın en mümtaz alimlerinden olan Bursa kadısı Koca Mahmud, kazasker Çandarlı Halil ve Kara­manlı Molla Rüstem’den ilim öğrendi. Babasının seçme komu­tanlarından askerlik eğitimi gördü, orduları sevk ve idare dersle­ri aldı. Kü&ccedi...

Devamı 01 OCAK 1389

Demirtaş (Timurtaş) Cami - Bursa

      Bazı kaynaklarda camiyi Timurtaş Paşanın oğlu Ali Bey 792 H. (1389-1390) yılında yaptırdığı, bazılarında ise Yıldırım Bayezıd’ın Emiri Kara Timurtaş Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bursa’da Orhan Cami ile başlayan ve Hüdavendigar Camisinde değişime uğrayan kanatlı veya (Ters T) planlı camiler grubundan olan Demirtaş Cami, ortada merkezi bir kubbe, yanlarında tonoz örtülü, doğu-batı eyvanları...

Devamı 01 OCAK 1389

I. Kosova Muharebesi

I. Kosova Muharebesi   Kavala Şahin'in Bosna bozgunu. Balkanlar'da 1381-1385 harekatı sonucu haraçgüzar olan devletlerin ayaklanmasına yol açtı. Doğu Rumili'deki eski haraçgüzar beylerden Vidin Bulgar Çarı Stratsimir, Köstendil hakimi Konstantin Deyanovic, I. Murad'a sadık kaldılar. ı. Murad,Karamanoğlu'na güvenrhediğinden Emir Timurtaş'ı ve bazı sancak beyleriyle 5000 askeri ...

Devamı 28 HAZİRAN 1389

İstanbulun Kuşatılması

Sultan Yıldırım Bayezid I. Bayezid padişahlığının ilk yılı olan 1389'da Bizans İmparatorluğu'ndaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi.V.Yannis Palaiologos tahtta bulunuyordu; ama yeğeni VII.Yannis Palaiologos  Kosova Savaşı sırasında Genova'da bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. I. Beyazid'in da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1390da Yıldırım'in sağladığı bir Türk birliği desteği ile amcası V. Yannis'i ikinci defa tahttan indirm...

Devamı 01 OCAK 1391

Şehzade Ertuğrul

Şehzade Ertuğrul  (ö. Temmuz 1392), Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğlu ve ondan sonra gelecek olan taht adayı idi. Ertuğrul, Anadolu'da Beylikler döneminin sona erdirilmesinde önemli askeri katkılarda bulunmuş bir komutandır. Osmanlı Devletine öldürülmesinden önce Aydın Sancak Beyi olarak hizmet vermekteydi. Aydın sancağında görev yaptığı sırada öncelikle Batı Anadolu'...

Devamı 01 OCAK 1392

Kırkdilim Savaşı

Kırkdilim Muharebesi Kastamonu'nun işgalini müteakip o mıntıka ile Yeşilırmak tarafında Kadı Burhaneddin'in nüfuzu altındaki beyler ki Burhaneddin'den nefret ediyorlardı  Osmanlıların yüksek hâkimiyetini tanımışlardı. Bu hâdise artık Orta Anadolu'yu işgal etmek üzere bulunan Osmanlı devletiyle Kadı Burhaneddin arasında muharebeye sebep olmuştur. Osmanlı hükümdarı, hasmı olan Sül...

Devamı 01 TEMMUZ 1392

Rovine Muharebesi

Rovine Muharebesi 17 Mayıs 1395 tarihinde Voyvoda Mircea cel Bătrân komutasındaki Wallachia ordusu ile Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında gerçekleşti. Osmanlı Ordusu yaklaşık 40,000 kişi idi. Wallach Ordusu ise 10,000 kişi idi. Anlatılanlara göre Mircea cel Bătrân savaştan önce Bayezid'e bölgeyi terketmesi halinde gitmesine izin vereceğini söyledi. Ancak padişa...

Devamı 13 MAYIS 1395

Niğbolu Muharebesi

 Niğbolu Muharebesi Osmanlı ateşli ilahlarla ilk kez 1396 Niğbolu Savaşı'nda kulanıldı. Niğbolu Savaşı  25 Eylül 1396'da Osmanlı ordusunun Macaristan, Kutsal Roma-Cermen Imparatorluğu, Fransa, Eflak, Lehistan, Ingiltere Krallığı, Iskoçya Krallığı, Eski Isviçre Konfederasyonu, Venedik Cumhuriyeti, Genova Cumhuriyeti, St. Jean Şövelyeleri askerlerinden oluşmuş bir Haçlı Ordusu'yla Tuna Nehri üzerinde bulunan...

Devamı 25 EYLÜL 1396

MALATYA'NIN ZAPTI

    Sultan Bâyezid, Kadı Burhaneddin'in ülkesini kendi ülkesine ilhak ettikten sonra Bursa'ya dönmüştü. Bundan kısa bir müddet sonra 15 Şevval 801 (20 Haziran 1399) günü vefat eden Memlûk Sultani Berkuk'un bu ani vefati, gerek ülkesinde gerekse dışarda bazı tesirlerin meydana gelmesine sebep olmuştu. Timur'un, kendisinden çekindiği Berkuk'un ölümüne sevindiği...

Devamı 20 HAZİRAN 1399

Fetret Devri

Fetret Devri   Musa ve Süleyman Çelebi.   Bunalım Devri veya Fasıla-i Saltanat, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402 de Ankara Savaşı'nda,Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi...

Devamı 01 OCAK 1402

Ankara Savaşı

      Türkistan ve İran'da güçlü bir devlet kuran Timur, kendini İlhanlıların varisi sayarak Anadolu üzerinde hak ileri sürmekteydi. Bayezid döneminde Osmanlıların erken bir aşamada Ön Asya'ya dayanması Timur'un dikkatini çekti.       Timur'un saldırılarıyla topraklarını yitiren  Celayir sultanı Ahmed ile Karakoyunlu devl...

Devamı 28 TEMMUZ 1402

XI. Konstantin

    d. 9 Şubat 1404, Mistra - ö. 29 Mayıs 1453, Konstantinopolis), 1449-1453 arasında imparatorluk yapmıştır ve son Roma (Bizans) imparatorudur. II. Manuil ile Makedonyalı Sırp Hanedanı Dragas'ın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin sekiz çocuğundan dördüncü oğluydu. İstanbul'un Fethi sırasında ölmüşt&u...

Devamı 09 ŞUBAT 1404

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

  Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devridöneminde I. Mehmet için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugün ki ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timurordularına yenildikten so...

Devamı 18 KASIM 1406

Şehzade Orhan

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan (d. 1412 - ö. 29 Mayıs 1453, İstanbul), beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu.Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı Hayatı Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi ...

Devamı 01 OCAK 1412

Amasyalı Beyazıd Paşa

   (Amasyalı Bayezıd Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, 1413'de Sultan I. Mehmet Çelebi saltanatında sadrazam olmuş; devleti toparlama süreci içinde yanında bulunmuş ve sonra da II. Murat döneminde Düzmece Mustafa'ya Sazlıdere'de yenilip teslim olup onun emriyle öldürüldüğü Temmuz 1421'e kadar başvezirlik yapmış bir Osmanlı ...

Devamı 01 OCAK 1413

Sultan I. Mehmed Çelebi

Çelebi Sultan Mehmed, kendisinden önceki Osmanlı hükümdarları gibi vatandaşlarını (tebeasini) gözeten, onlar için imkânlar hazırlamaya çalışan bir hükümdardı. Bu bakımdan günün ekonomik, sosyal ve dinî şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlari karşılamak için gayret sarf ediyordu. Bunun içindir ki o, fakir, kimsesiz ve hatta yolcuları doyurmak için imâretler ...

Devamı 01 OCAK 1413

Sultan II. Murad

1404 Haziran'ında Amasya'da dünyaya gelen Murad, babası Çelebi Sultan Mehmed (Birinci Mehmed)'in vefatı üzerine daha 17 veya 18 yaşında bir delikanlı iken Osmanlı tahtına geçip idareyi eline almak zorunda kaldı. İleride de temas edilip görüleceği gibi onun yönetimde bulundugu dönem, idarî, mülkî ve hukukî mekanizmanın istikrarlı bir şekilde intizam ve ahenkle yürüyen bi...

Devamı 25 HAZİRAN 1421

I. Çandarlı İbrahim Paşa

    ö. 25 Ağustos 1429) Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Aynı adı taşıyan torunundan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur. Hayatı Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur.İlmiye sınıf...

Devamı 01 TEMMUZ 1421

MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI ve ÖLDÜRÜLMESI

Sultan II.Murad Han Sultan İkinci Murad, hükümdarliğının ilk iki yılını iç isyanları bastırmak ve ülke birliğini yeniden tesis etmekle geçirdi. Gerek kendisi gerekse devleti için en büyük tehlike Mustafa Çelebi'nin isyanı idi. Daha önce de temas edildiği gibi Mustafa Çelebi, Bizans İmparatoru'nun sözünden çıkmamak, oğlunu rehine olarak onun yarlina vermek ve Osmanli...

Devamı 01 OCAK 1422

GAZİ MİHAL BEY CAMİİ

Gazi Mihal Bey Camii – Edirne Kapısı üstünde bulunan üç satır halindeki Arapça kitâbeye göre II. Murad döneminde 825 (1422) yılında Emîrü’l-kebîr Mihal b. Azîz tarafından yaptırılmıştır. Kitâbede adı geçen Aziz (Bey [?>) oğlu Mihal’in Köse Mihaloğulları soyundan olduğu kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu ailenin bilhassa Balkanlar’da pek çok hayratının varlığı...

Devamı 01 OCAK 1422

ISTANBUL KUSATMASI

Bizans Dönemi İstanbul   Bizans İmparatoru İkinci Manuel'in, Çelebi Sultan Mehmed'in vefatından sonra Mustafa Çelebi'yi salıvermesi ve onunla anlaşarak Osmanlı Devleti'nin başına büyük bir gaile açması, Sultan Murad'ın kendisinden önce beş defa kuşatılmış bulunan ve hiç birinde de alınamayan İstanbul, dolayısıyle Bizans problemine bir çare düşünmesine sebep olmu...

Devamı 20 HAZİRAN 1422

KÜÇÜK MUSTAFA ÇELEBI'NIN ISYANI

Küçük Mustafa, Çelebi Sultan Mehmed'in oğlu olup babasının sağlığında henüz on üç yaşında iken Hamideli sancak beyliğine tayin edilmişti. Küçük Mustafa, babasının ölümünü müteakip, Murad'ın Osmanlı tahtına geçmesi üzerine, öldürülmek korkusu yüzünden Karamanoğlu'nun yanına kaçmıstı. Sultan Murad, İstanbul muhasarasi ile meşgul...

Devamı 20 ŞUBAT 1423

CANDAROGLU ISFENDIYAR BEY ILE OLAN MÜCADELE ve IDARÎ DÜZENLEME

Karamanogullari'ndan sonra Anadolu Beylikleri'nin en kuvvetlilerinden plan Candaroğullari, Karamanlılar gibi Osmanlılar'ın en zor ve sıkıntılı anlarından faydalanmaya çalışan beyliklerden biri idi. Nitekim Candaroglu İsfendiyar Bey, Sultan ikinci Murad'ın amcası Mustafa ve küçük kardeşi Mustafa Çelebi'lerin meşgul oldugu anı fırsat bilerek ondan yararlanmaya çalışarak Tosya, Çankırı&nbs...

Devamı 01 OCAK 1424

IZMIROGLU CÜNEYD BEY

Kaynaklarda İzmiroglu, Aydınoğlu, bazan da Kara Cüneyd diye adlandırılan bu beyin babası olan İbrahim, Yıldırım Bâyezid tarafından İzmir'e subaşı olarak tayin edilmişti. Ankara savaşı sonrasında çıkan kardeş kavgaları esnasında Cüneyd Bey, önce İsa Çelebi'ye yardım etmiş, arkasından da Süleyman Çelebi ile birleşerek onun tarafindan Ohri sancak beyliğine getirilmişti. Kardeşler arası...

Devamı 01 OCAK 1425

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

  Koca Mehmet Paşa, veya Danişmendzade Mehmet Paşaşeklinde de anılır) (d. ? - ö. 1439, Osmancık), 28 Ağustos 1429'dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa'ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Yaşamı Bugün Çorum'un bir ilçesi olan Osmancık’ta doğmuştur.Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası 1406-1413 döneminde Osmanlı Devleti...

Devamı 28 AĞUSTOS 1429

SELÂNIK VE YANYA'NIN FETHI

Birinci Murad zamanında kuşlatılıp alınamayan, fakat hicrî 791 (M. 1394) yılında Yıldırım Bâyezid tarafindan zapt edilen Selânik, Ankara Muharebesi'nden sonra Bizans Imparatoru ile uyusmak isteyen Emir Süleyman tarafindan Bizanslilara terk edilmişti. Selânik şehrinin, Osmanlılar tarafından ilk defa olarak fethi ve bilahare tekrar Rumlarin eline geçisine dair bilgiler, Yıldırım Bâyezid dönemi hadiseleri arasinda zikr edilmist...

Devamı 09 EKİM 1431

Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı Halil Paşa(d.? – ö. 1 Haziran 1453), 1439-1453 Çandarlı Halil Paşa Osmanlı Vezir-i azamı Görev süresi 1439 - 1 Haziran 1453 Yerine geldiği Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa Yerine gelen Zağanos Paşa Kişi bilgileri Ölüm 1 Haziran 1453 İstanbul   Çandarlı Halil Paşa (d.? - &o...

Devamı 01 OCAK 1439

Edirne-Segedin Antlaşması

1444 yılında Osmanlı Devleti ve Macaristan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Ayrıca bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk barış antlaşmasıdır. Edirne-Segedin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1444 Yer Edirne, Osmanlı Devleti İmzacı devletler  Macar Krallığı  Osmanlı Devleti Dilleri Osmanlı Türkçesi, Macarca Papa IV. Eugenius János Hunyadi'nin kumandanlığı altında Ma...

Devamı 01 OCAK 1444

Varna Savaşı

           Kutsal kitapları olan İncil üzerine yemin etseler bile kendilerine göre "dinsiz olan Müslümanlar" söz konusu olunca bu yeminin geçerli sayılmayacağı anlayışını gelenek haline getiren Hıristiyanlar, Varna Savaşı ile bu geleneklerini devam ettirmis görünmektedirler. Zira Osmanlılar ile Hıristiyan müttefikler arasında imzalanan barış antlaşması, daha mür...

Devamı 10 KASIM 1444

II. Kosova Muharebesi

 (17 Ekim-20 Ekim 1448) Sultan II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı János Hunyadi önderliğindeki bir Balkan ordusu arasında yapılmış bir muharebedir. Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanmıştır. Sultan II.Murad Han Osmanlılar'a karşı tertiplenen bu yeni Haçlı seferi, Varna zaferinden dört yıl sonra 17-19 Ekim 1448 tarihlerinde olmuştur. ...

Devamı 17 EKİM 1448

Fatih Sultan Mehmed Han

30 Mart 1432– 3 Mayıs 1481yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû ʾl-Feth (‏ابو الفتح, Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda Fâtih (‏فاتح) lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk (Grand...

Devamı 03 ŞUBAT 1451

İstanbul'un Fethi

  İstanbul'un Fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in, II. Mehmed (Fâtih)önderliğindeki Osmanlı ordusu tarafından alınmasıdır. Daha sonra şehirOsmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmıştır. İstanbul'un fethi ile 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona ermiş, Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ süreci başlamıştır. Savaş Öncesi II. Mehmed, Konstantinopolis'i ele geçirmek için önceli...

Devamı 29 MAYIS 1453

Ayasofya Camii

  Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan Ayasofya; mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği yönünden sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Meg...

Devamı 29 MAYIS 1453

Veli Mahmud Paşa

      Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşa'dır. Sadrazamlıktan Önceki Hayatı Aslının ne olduğu hakkında tarihçiler arasında büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır. Zamanında hazırlanmış olan Ecthesis Chronica ve Historia Patriarchia adlı kroniklere göre Sırp asılıdır ve bir...

Devamı 01 OCAK 1455

Albulena Muharebesi

Arnavutların Osmanlı kampına hücumunu gösteren gravür.   Albulena Muharebesi veya Ujëbardha Muharebesi, 2 Eylül 1457 tarihinde İskender Bey komutasındaki Arnavut güçleriyle İsa Bey Evrenos ve İskender Bey'in yeğeni Hamza Kastrioti komutasındaki Osmanlı Ordusu arasında yapılan bir muharebedir. Floransa'daki Uffizi Galerisinde Skanderbeg portresi Kastrioti ailesinin simgesi İskender Bey on y...

Devamı 02 EYLÜL 1457

Semendire Sancakbeyliği

Sırp Kralı Bronkoviç’in ölümüyle başlayan taht mücadelelerinden faydalanan Osmanlılar, Sırpları vergiye bağladılar. Taht kavgalarının yeniden alevlenmesi üzerine, Mora seferinde bulunan Fatih, Sırp meselesine son verilmesini emretti. Mahmut Paşa, 1459’da başkentleri Semendire’yi ele geçirilerek Semendire Sancakbeyliği’ni oluşturdu. Böylece Sırbistan’da 350 yıl sürecek Osmanlı hâkimiyeti başlamış oldu. Fatih Sultan Mehmed Han...

Devamı 01 OCAK 1459

Şehzade Cem Sultan

  Şehzade Cem Sultan (1459-1495)   (1459 - 1495), Fatih Sultan Mehmet'tin en küçük oğludur, 23 Ocak 1459 tarihinde Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Doğum haberi Fatih'e Yunanistan seferine giderken ulaştı. Cem, dört yaşına geldiğinde çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Bu eğitim on yaşına kadar sarayda devam etti. Rumca dâhil bazı dilleri mükemmel öğrendi. Önce Kastamonu ...

Devamı 23 OCAK 1459

Trabzon'un Fethi

Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481) (Trabzon’un Fethi /1461) Yağlıboya /180X120 cm (2011)Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432'de, Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir. Âlim, şâir ve sanatkârlari sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşla...

Devamı 15 AĞUSTOS 1461

Zağanos Paşa

  (d. ? - ö. 1462, Balikesir) Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmışOsmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethi'nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir. Bazı kaynaklarda Rum devşirmesi olduğu bildirilmektedir. Diğer bir iddiaya gore Babası Abdullah Bey, Türkmen bir Osmanlı denizcisidir ve annesi yine bir Kayı Boyu'na mensup Osmanlı denizcisi olan Oruç Gazi Paşa'nın kızıdır. D...

Devamı 01 OCAK 1462

Şehzade Ahmet

(Temsili)  II. Beyazıt'ın Bülbül Hatun'dan olan ve sağlığında hayatta kalmış olan en büyük oğludur. 1465 yılında Amasya'da doğan şehzadenin ölüm yılı 1513-1514 olarak tarih kayıtlarında yer almaktadır. Şehzade Ahmet babasının tahta çıkışından sonra, 12 Mart 1481 tarihinde Amasya valiliğine getirilmiştir. II. Beyazıd tarafından sevilen, Vezir-i azam Hadım Ali Paşa tarafından desteklenen bir şehzade oldu...

Devamı 01 OCAK 1465

Rum Mehmed Paşa

    Mehmed Paşa ile Vezîriâzam Mahmud Paşa arasında bulunan gizli rekabet ve çekişme su yüzüne çıktı. Mehmed Paşa, Mahmud Paşa’nın İstanbul’u ihya ve iskân etmek için Lârende (Karaman) ve Konya’dan birkaç yüz hânenin sürgün edilmesinde yeterince sert davranmadığı suçlamasında bulundu. Nitekim kısa bir süre sonra Mahmud Paşa’nın yerine sürg&uum...

Devamı 01 OCAK 1466

Barbaros Hayreddin Paşa

Barbaros Hayreddin Paşa(1467-1546) Barbaros Hayreddin Paşa (1475 veya 1467; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşası ve büyük amirali. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı.Osmanlı'nın ...

Devamı 01 OCAK 1467

İshak Paşa

    1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit'in kölesidir.İshak Paşa'nın İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyiolduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiğ...

Devamı 01 OCAK 1469

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli meydan savaşı: Anadolu’da Erzincan ilinin Tercan Ovası’nda Otlukbeli denilen yerde, Osmanlı Padişahı FATİH SULTAN MEHMED’in komuta ettiği Osmanlı ordusuyla AKKO­YUNLU İmparatoru UZUN HASAN’ın komuta ettiği Akkoyunlu ordusu arasında yapılan meydan muharebesidir. Otlukbeli savaş alanında, o devirde dünyanın en büyük iki Türk İmparatorluğunun ordusuyla iki büyük hükümdarı karşı kar­şıya gelmişlerdi. Osmanlı ordusunun başkomutanı büyük ...

Devamı 11 AĞUSTOS 1473

Gedik Ahmed Paşa

d. ? - ö. 18 Kasım 1482 Edirne), Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmışOsmanlı devlet adamıdır. Hayatı Bilindiği kadarıyla Arnavutluk'un Avlonya şehrinde doğmuştur. II. Murat döneminde iç oğlanı olarak saraya girmiş olması devşirme kökenli olduğunu akla getirmekle birlikte, devşirme olmaması da pekala mümkündür. Arnavut kökenli olduğu savı özellikle, bir keresinde Arnavutluk seferine çıkmak i...

Devamı 01 OCAK 1474

Ekmek Otlak Muharebesi

(Macarca: Kenyérmezei csata, Rumence: Bătălia de la Câmpul Pâinii), 13 Ekim 1479' da, Osmanlı Devleti ve Eflak ile Macaristan orduları arasında meydana gelen muharebedir. Sonuç Macarlar için büyük bir zafer olmuştur. Ion Osolsobie eserinde Ekmek Otlak Savaşı Türkler Transilvanya ve Voyvodina bölgelerine 1474 ve 1475'de çeşitli akınlar düzenlediler. 1479 yılında Akıncıların ağırlıkta olduğu bir Osmanlı ordusu büyük bir harekete girişti. Bu duru...

Devamı 13 EKİM 1479

Ayşe Hafsa Sultan

(Osmanlı Türkçesi: عایشه حفصه سلطان; d. 5 Aralık 1479 - ö. 19 Mart 1534), Osmanlı Padişahı I. Selim'in hasekilerinden biri, I. Süleyman'ın annesi veValide Sultan. Manisa'da 1522 yılında tamamlanan bimaristanı ile ünlü külliyesinin yanı sıra, gelirlerini bu külliyeye vakfettiği Urla'da bir mescid yaptırdı. Marmaris'teki Osmanlı kervansarayı da, kitabesi 154...

Devamı 05 ARALIK 1479

Sultan II. Bayezid

 II. Bayezid, veya Sofu Bayezid,Divan Edebiyatı'ndaki müstear adı (mahlas): Adni) (d. 3 Aralık 1447 – ö. 26 Mayıs 1512) sekizinci Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in de babasıdır. Tahta geçtiğinde 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan impar...

Devamı 22 MAYIS 1481

Turgut Reis

Turgut Reis (1485-1565)   Trablusgarp fatihi olarak anılan Türk denizcisi ve korsanıdır. Osmanlı Devletinin Menteşe (Muğla)  sancağına bağlı Saravuloz köyünde, tahminen 1485 yılında doğdu. Gençliğinde cirit, güreş, ok atmada gösterdiği ustalık ve cesaretiyle çevrede tanınıp Menteşe kıyılarından levent toplayan Hızır Reisin (Barbaros Hayreddin Paşa) adamları tarafından seçilerek, Cezayir leventleri arasına al...

Devamı 10 OCAK 1485

Şah İsmail

Akkoyunlu Hükümdarı Rüstem Mirza ordusunu güçlendirmek gayesiyle Şirvanşahlar’ın düşmanı olan Kızılbaşlar’dan istifade etme yolunu seçti ve Şeyh Haydar’ın çocuklarını hapsedildikleri İstahr Kalesi’nden serbest bırakılarak Erdebil’e dönmelerine izin verdi. Rüstem Bey’de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Bey’in yolundan yürüdü o da kız kardeşini Şeyh Cüne...

Devamı 17 TEMMUZ 1487

Taşlıcalı Yahya Bey

  Taşlıcalı Yahya Bey 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış divan edebiyatı şairidir. Yaşadığı dönemde Fuzuli'den sonra en büyük mesnevi şairi olarak tanınmıştır. Kanuni’nin emri ile boğdurulan Şehzade Mustafa için yazdığı “Şehzade Mersiyesi”, en ünlü eseridir.     Yaşamı Doğum tarihi kesin olarak bilinmez. 1488-1489 yıllarından...

Devamı 01 OCAK 1489

Mimar Sinan

  Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi şüphesiz Mimar Sinan’dır. Sinan sadece Osmanlı mimarisinin değil dünyanın da en büyük mimarlarından birisidir. Kimliği, doğup büyüdüğü zaman ve coğrafi sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri de mensubu bulunduğu imparatorluğun büyüklüğüne yaraşır bir sahayı kapla-makta, birçok ülkeyi iç...

Devamı 29 MAYIS 1489

Mehmet Ebussuud Efendi

Mehmet Ebussuud Efendi (1490-1574)   "Ebū s-Su'ūd" veya "Hoca Çelebi" (d. 30 Aralık 1490 – ö. 23 Ağustos 1574), Şeyhülislam'dır. Ailesi Musul civarındaki İmâdiyye'den olduğu icin "İmadi" olarak da anılır. 30 Aralık 1490 tarihinde Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu. Kürt kökenli Şeyh Muhiddin Mehmed Efendi'...

Devamı 30 ARALIK 1490

Pargalı Damat İbrahim Paşa

Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı tasvir eden bir eser. Eser sahibi: Hans Sebald Beham (1530). Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki ünvanıyla Maktul İbrahim Paşa (1493, Parga - 15 Mart 1536, İstanbul) I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol o...

Devamı 01 OCAK 1493

Hatice Sultan

Hatice Sultan (1496 - 1538), I. Selim ve Ayşe Hafsa Sultan'ın kızıdır. Pargalı İbrahim ve Hatice sultanın düğünleri. Ailesinin isteği ile İskender Paşa ile evlenen Hatice Sultan, bir süre sonra İskender Paşa'nın ölümü ile genç yaşta dul kalmıştır. Uzunca bir süre evlenmeyen Hatice Sultan ile daha sonra sadrazam Pargalı İbrahim Paşa evlendiği düşünülmekle beraber bu konu tartışmalıdır. Bir görüşe göre İskender Paşa'nın eşinin kendisi ...

Devamı 01 OCAK 1496

Damat Rüstem Paşa

  (1500 - 10 Temmuz 1561), I. Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544 -6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555-10 Temmuz 1561 tarihleri arasındasadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Rüstem Paşa, 1500 yılında günümüzde Hırvatistan'da Skradin kasabasında doğmuştur. Hayatı Osmanlı topraklarına getirildikten sonra devşirilmiş, 1539'da Diyarbakır ...

Devamı 01 OCAK 1500

Mahidevran Sultan

      Mahidevran Sultan ماه دوران سلطان bazı kaynaklarda adı Gülbahar olarak da geçmektedir; 1500 civarı - 3 Şubat 1581, Bursa), Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın eşi, Şehzade Mustafa'nın, Şehzade Ahmed'in, Raziye Sultan'ın annesi. 1500 yılı civarında doğmuş olup, ilk adının "İklimbahar" olduğu diğer görüşe göre Bosfor olduğuve&nb...

Devamı 01 OCAK 1500

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan (1506-1558) Hürrem Haseki Sultan (1500-1506 arası; Rutenya, Lehistan - 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı: خرم سلطان, Avrupa'da tanındığı ad:Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın nikahlı eşi ve sonraki padişah II. Selim'in annesidir. Tarihçiler, umumiyetle Hurrem Sul­tan'ın Rus asıllı olduğunu, o devirde Po­lonya hâkimiyetinde olan Ukrayna'da, 1506 yılında doğduğunu ifade etmektedirler. Sa...

Devamı 01 OCAK 1506

1509 Büyük İstanbul Depremi(Küçük Kıyamet)

Merkez üssü Adalar yakınında olan depremde, 160 bin kadar nüfuslu kentte 5-6 bin kişi ölmüş, Fatih Camii, Galata Kulesi önemli hasarlar görmüş, dalgalar kent içlerine kadar yürümüştü ! 10 Eylül 1509 depremi hemen Adalar önünde oluşmuş ve İstanbul'da büyük hasarlar yapmıştır. Bu deprem halk arasında  Küçük Kıyamet olarak adlandırılmıştır. Makrosismik gözlem...

Devamı 10 EYLÜL 1509

Şahkulu Ayaklanması

  1511 yılının Nisan ayında Şah İsmail’i kurtarıcı olarak gören Şahkulu (Hasan Halife oğlu) önderliğindeki Kızılbaşlar tarafından, Sultan II. Beyazid’e karşı yapılan bir isyandır. Osmanlı Türk Devleti’ni yıkmak için Şah İsmail tarafından çıkartılan bir isyandır, Şeyh Bedreddin İsyanı Anadolu’daki ilk defa dini içerikli Sünni-Şii bir ayrışmaya tefrikaya ve bölünmeye sahne olmuş...

Devamı 01 NİSAN 1511

Baba ile Oğul'un Mücadelesi

Yaşlı bilge veli Sultan İkinci Bayezid devlet ricalini toplayarak görüştü, onların fikirlerine müraacat etti. Ortak görüş Şehzade Ahmet’in hükümdar olarak taht’a çıkmasını ekseriyetle bildirdiler. Maktül düşen Veziriazam Hadım Ali Paşa’nın yerine Ahmet Paşa Veziriazamlığa getirildi. Ahmet Paşa bu karara iştirak etmedi. Padişahın saltanattan çekilmemesini, Şehzade I. Selim’in Semendire de...

Devamı 08 AĞUSTOS 1511

Yavuz Sultan Selim

Devir Osmanlı İmparatorluğu’nun tahtında bulunan tarihteki adı Fatih (açan) diye anılan çağ açmış-çağ kapatmış bir Cihan Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın bulunduğu bir dönemde babası şehzade ikinci Beyazid’in yöneticilik ve idarecilik (valilik) yaptığı Amasya’da doğdu. Bazı tarih kaynakları Şehzade Selim’in doğumunu 1467 yılı olarak verse de bilinen tarih olarak 1470 yılını görmekteyiz...

Devamı 26 MAYIS 1512

Nur Halife İsyanı

  Padişah I. Selim taht’a çıktığı bir dönemde Anadolu’da şehzadeler meselesi patlak vermiş Osmanlı Devleti’nin topraklarında yaşanan bu karışıklıktan istifade etmek isteyen Şah İsmail 1512 yılında Nur Ali Halifeyi Osmanlı sınırına göndererek iç karışıklıkların yaşandığı Anadolu’da Türkmen Birliği’nin yeniden tesis edilmesini ve Şah İsmail’in hizmetine girmek isteyen Kızılbaşlardan as...

Devamı 20 TEMMUZ 1512

Yavuz Sultan Selim Dönemi Şehzadeler Meselesi Sonuçlanıyor

Selim saltanatını ilan ettikten sonra Osmanlı Türk Devleti’nde bozulan düzeni ve nizamı sağlamak için kolları sıvadı. Payitaht’a tam olarak hâkim olduktan sonra ilk olarak taht için ortaklık davası güden kardeşleri Ahmet ve Korkut’u bertaraf etmek için çalışmalar başlattı. Şehzade Korkut şimdilik tehlike oluşturmuyordu daha önce babasının yanına geldiği için burada kendisiyle görüş...

Devamı 05 OCAK 1513

I. Tahmasp

Safevi Şahı Tahmasb   Şah Tahmasb veya I. Tahmasp, Safevi Devleti'nin 2. şahı ve I. İsmail'in oğludur. Çocukluğu Gençliği ve Hayatı şah tahmasb Şah Tahmasb, Çaldıran Savaşı'ndan sonra Horasan'a gönderildi. Bir süre Sebzvar ve Herat'ta kaldı. Şiilerin ve Safevilerin tanınmış bilgin ve şeyhlerinden özel öğrenim gördü. 1521'de Sultaniy...

Devamı 22 ŞUBAT 1514

Çaldıran Savaşı

  Çaldıran Savaşı iran müzesi Çaldıran Savaşı, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Safevihükümdarı Şah İsmail'in ordusu arasında 23 Ağustos 1514 yılında, Van’ın 113 km kuzeyinde bulunan ve bugünkü Çaldıran ilçesi yakınlarında yer alan Çaldıran Ovası'nda yapılan savaştır. Savaş Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçla...

Devamı 23 AĞUSTOS 1514

Çaldıran Savaşı Başlıyor

Çaldıran Savaşı’nın en büyük özelliği Şah İsmail’i bu meydana (Çaldıran’a) getiren haklı şöhreti onun kazandığı savaşlardı. O düşmanları ile dört büyük savaş yaşamış hepsinden büyük zaferlerle çıkmış Safevi Devleti’ni büyütmüştü. Şah İsmail o güne kadar Osmanlı Türk Ordusu gibi büyük bir devletle, imparatorlukla modern bir ordu ile sav...

Devamı 23 AĞUSTOS 1514

Tebriz'e Giriş

Osmanlı Sultanı Cihangir Padişah Yavuz Sultan Selim (6 Eylül 1514) günü zorlu bir yolculuktan sonra Tebriz’e girdi. Çaldıran sahrasına gelene kadar çekilen sıkıntılara rağmen büyük bir kararlılık sergileyerek askeri açıdan çok önemli bir başarı elde edilmese de dini ve siyasi olarak psikolojik bir üstünlük elde edilmişti. Taraflar arasında etkileri ve sonuçları uzun süre devam edecek m...

Devamı 06 EYLÜL 1514

Mercidabık Savaşı

Mercidabık Savaşı(24 Ağustos 1516)   Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Memluk Devletiile yapılan birinci savaştır. 1516'da Osmanlı ordusu ile Memluk ordusu arasında Halepşehrinin kuzeyinde yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Muharebenin sonucundaSuriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Mercidabık Muharebesi Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim H...

Devamı 24 AĞUSTOS 1516

Han Yunus Muharebesi

Mısır'ı idare edenler elden çıkan yerlerin geri alınması maksadıyla savaşa karar verdiler. Mercidâbık savaşından canını kurtararak kaçma başarısı gösteren Canbirdi Gazâlî, beş bin kadar Çerkeş savaşçısıyla Gazze'ye gönderildi. Canbirdi Gazâlî kuvvetleri Gazze yönünde yürüyerek El-Âşir'e geldiği zaman, Sadrazam Sinan Paşa ve oğlu îsâoglu Mehmed Bey'in kuvvetlerinin Remle denilen yerde beklediği öğrenildi. Yavuz Sultan Selim Han Osmanlı ve Mıs...

Devamı 28 EKİM 1516

Ridaniye Savaşı (Ridaniye Zaferi)

Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısırın Fethi Mısır’a Hareket Osmanlı kuvvetleri Gazze'den sonra Ariş, Han Yunus, Salihiye, Bilbis yoluyla Ridaniye'ye geldiler. Tomanbay, Salihiye'de cephe tutmak istemişse de emîrler bunu kabul etmediklerinden Ridaniye'yi kabule mecbur oldu. Ridaniye, Kahire şehrinin kuzey doğusunda bir köy olup şehre pek yakın bir mesafede bulunuyordu ve iyice tahkim edilmişti. Osmanlı kuvvetleri büyük bir şans eseri olarak çölü yağmur yağarken ge...

Devamı 22 OCAK 1517

Celali isyanları

celaliler Yavuz Sultan Selim döneminde binlerce taraftarı ile ayaklanan Yozgatlı Celal, Osmanlı Devleti için büyük problem olmuştu. Bu isyanlar bastırıldı ise de Anadolu'da meydana gelen iç isyanlar ve karışıklıklara yine Celali İsyanları denildi. Sultan Birinci Ahmed döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi. Bunların en önemlileri; - Tavil Ahmed - Canbolatoğlu - Kalenderoğlu - Deli Hasan ayaklanmalarıdır. Bu sırada Sadra...

Devamı 01 OCAK 1519

Kanuni Sultan Süleyman

  I6 Kasım 1494,Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 75. İslamhalifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman,Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman  1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 45 yıl 337 gün boyunca padişahlık yapan ve toplamda 13 sefere çıkan Süleymanın padişahlığının...

Devamı 30 EYLÜL 1520

Canberdi Gazali İsyanı

    I.Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Şam Eyaleti'ninBeylerbeyi Canberdi Gazali tarafından 1521 yılında çıkarılan isyan. Osmanlı padişahı I. Selim döneminde Şam beylerbeyi olan Canberdi Gazali, padişahın vefatının ardından çıkardığı isyanla Halep'e saldırdı. Bunun üzerine padişah I. Süleyman, Ferhad Paşa komutasındaki birlikleri isyanı bastırması için görevlendirdi. Ferhad Paşa bölgeye hareket edene kadar ise Zülk...

Devamı 27 OCAK 1521

Belgrad'ın fethi

Belgrad'ın fethi, 29 Ağustos 1521 günü Belgrad'ın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmesi olayıdır. Belgrad Kanuni Sultan Süleyman'ın aynı zamanda ilk fethidir. Fethin ardından daha önce kaleyi iki kez kuşatıp alamamış olan Osmanlılar hem dedelerinin başaramadığını başarmış hem de Orta Avrupa kapılarını sonuna dek açmış oluyorlardı. Ön...

Devamı 29 AĞUSTOS 1521

Mihrimah Sultan

  Mihr-i Mah Sultan مهر ماه سلطان (21 Mart 1522, İstanbul - 25 Ocak 1578, İstanbul), Osmanlı padişahı I. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızı. 1522 yılında, Osmanlı padişahı I. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın Mehmed'den sonraki ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.Mihrimah Sultan'ın doğumundan 2 yıl sonra da Hürrem Sultan, I. Süleyman'ın ölüm...

Devamı 21 MART 1522

Rodos'un Fethi

Rodos'un Fethi Rodos'un Fethi bilindiği gibi, Kanunî Sultan Süleyman'ın Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kurmak için giriştiği ilk önemli mücadelelerden biridir.  Hospitalier Şövalyeleri  Osmanlı İmparatorluğu Komutanlar Philippe Villiers de L'Isle-Adam I. SüleymanÇoban Mustafa PaşaKurdoğlu Muslihittin Reis Kanuni, saltanatının ikinci yılında Rodos'u ve ona bağlı bulunan adaları ele geçirmiş, Doğu Akdeniz'de Osmanlı hâkimiyetinin yer...

Devamı 20 ARALIK 1522

Nurbanu Sultan

Haseki Afife Nûr-Banû Valide Sultan (Doğum adı: Olivia / Cecilia Venier-Baffo veya Rachel Marié Nassi, 1525 - 6 Aralık 1583) (Osmanlıca adı: خاصكي سلطانة نور بانو), Osmanlı Padişahı II. Selim'in hasekisi ve Sultan III. Murat'ın annesi. Haseki Hürrem Sultan'ın gelinidir. İtalyan kaynaklarında bu Kiklad Takım Adaları'na ait Párosadası Lordlarından N...

Devamı 01 OCAK 1525

Şehzade Bayezid

Şehzade Bayezid (1525 - 25 Eylül 1561), Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olma şehzadelerindendir. Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde yenilmiş; sığındığı İran Şahı’nın sarayında babasının adamları tarafından oğulları ile birlikte boğularak öldürülmüştür. 1525 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Osmanlı padi...

Devamı 01 OCAK 1525

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü)

Süleyman Köprüsü (Ösek Köprüsü) Hırvatistan'ın Osijek (Ösek) kentinde Drava Nehri üzerine yapılan bir köprüydü. Köprü, 1686'da yakılıncaya kadar Osmanlı-Habsburg (Avusturya) savaşları sırasında önemli bir rol oynamıştır. Mohaç Muharebesi sonunda 1526'da Macar Krallığı ortadan kalkınca Osijek Osmanlıların eline geçti. Bu savaştan önceki dönemde eski manastır mal...

Devamı 01 OCAK 1526

Mohaç Meydan Savaşı

  Mohaç Muharebesi veya Mohaç Meydan Muharebesi (Macarca: Mohácsi csata),29 Ağustos 1526'da, Osmanlı Devleti ve Macaristan Krallığı orduları arasında meydana gelen ve Macaristan'ın büyük bölümünün Osmanlı hakimiyetine girmesiyle sonuçlanansavaştır.  Savaş, sayıca üstün Osmanlı ordusunun 60.000 kadar hafif süvarileri, o zamana kadar Avrupalı...

Devamı 29 AĞUSTOS 1526

Kalender Çelebi İsyanı

Kalender Çelebi İsyanı temsili 1527'de Kalender Çelebi adında birinin isyanı ile başlayan ayaklanmadır. Kalender Çelebi İsyanı 1527 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Anadolu'da çıkan dînî içerikli büyük bir isyandır. İsyan'ın lideri Hacı Bektaş-ı Veli'nin soyundan geldiğine inanılan,Bektaşî tarikâtının postnişinliğini yapan Kalender Çelebi'dir. Başlangıcı Şah unvanı bulunan Kalender Çelebi Maraş ve civar bölgesinin Alevî kanaat önde...

Devamı 01 EKİM 1527

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması I. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'nın Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusutarafından kuşatılmasıdır. Başarısız olan kuşatma sonucunda kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür. 1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonrasında Budin'in Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesinin ardından, savaşa katılmamış olan Erdel voyvodas...

Devamı 27 EYLÜL 1529

Tiryaki Hasan Paşa

    Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, Ünyeli olduğu bilinir Kahveye düşkün olduğu için kendisine "Tiryaki" lakabı konmuştur. Birçok yabancı dil bildiğinden, genelde eyaletlerde görevlendirilmiştir. En uzun süre görev yaptığı yer Zigetvar Valiliğidir. Burada yaklaşık 20 yıl görev yapmıştır. Enderunda yetişmiştir.1574'te III. Murad tahta çıkdiğında onun rikâbda...

Devamı 01 OCAK 1530

Alman Seferi

Kanuni Sultan Süleyman 1532-1533 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman komutanlığındakiOsmanlı ordularının Alman toprakları üzerine yaptığı seferdir. Osmanlı Devleti; Alman idaresindeki Macar topraklarını almak, Alman gücünü kırmak ve birçok bölge fethetmek için Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na savaş ilan etmişti. Bazı kaynaklara göre hedeflerin arasında Viyana'nın...

Devamı 01 HAZİRAN 1532

Irakeyn Seferi

Matrakçı Nasuh Map of Tabriz Osmanlı Devleti batıda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile savaşırken, doğuda Germen imparatoruyla birlik kuran Şiî Safevî DevletiOsmanlı sınırlarını aşarak Sünni halkı rahatsız etmekteydi. Celalileri kullanarak isyan çıkartan Şah Tahmasb'ın bu düşmanca davranışları üzerine Sultan Süleyman Han, harekete geçti. 27 Ekim 1533'de Vezir-i azam Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı İstanbul'dan doğuya gönderen Sultan'ın ken...

Devamı 15 HAZİRAN 1534

Ayas Mehmed Paşa

(ö. 13 Temmuz 1539, İstanbul), I. Süleyman saltanatı döneminde 14 Mart 1536-13 Temmuz 1539 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ayas Mehmed Paşa Avlonya'da doğmuştur.Babası İşkodralı, annesi Avlonyalı idi. Bazı kayıtlardan babasının 1522'den sonraki bir tarihte İslamiyeti kabul ederek Mehmed adını aldığı anlaşılmaktadır. Diğer üç kardeşi Avlonya'da papazdı. Hay...

Devamı 14 MART 1536

Korfu Kuşatması

Korfu  Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın 1537 yazında Korfu adasına yaptığı kuşatma. Sefer sırasında Korfu adası ve diğer adalar alınmaya çalışılmış, Korfu adası alınamamış,[1> Şira, Patmos, Naksos adaları ise Barbaros Hayreddin Paşa tarafından fethedilmiştir. l538 senesi kişinin sonlarına doğru Kanunî, vezirlere kendi masrafları ile hazırlayıp teçhiz etmelerini emreylediği l50 gemi henüz hazır değilken, Barbaros Hayreddin Paşa'ya denize aç...

Devamı 17 MAYIS 1537

Boğdan Seferi

Kara Boğdan Seferi Boğdan, II. Bâyezid döneminden beri Osmanlılar'a bağlı bir voyvodalık haline getirilmişti. Boğdan voyvodalığı, Kili ve Akkerman kaleleri alındıktan sonra sıkı bir sekilde devletin nüfuzu altına girmişlerdi. Bunlar, yarim asırdan daha fazla bir süre devleti uğraştıracak hareketlerde bulunmamışlardı. Her ne kadar voyvodalık zaman zaman vergisini vermekte ihmal göstermişse de buna Iran, Mısır ve Macaristan seferleri münasebetiyle göz yumulmuş...

Devamı 09 TEMMUZ 1538

Preveze Deniz Muharebesi

Preveze Deniz Muharebesi(1538) 28 Eylül 1538 tarihinde Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Preveze'de Osmanlı Donanması ve Papa III. Paulus'ün çabalarıyla bir araya gelen Haçlı donanması arasında gerçekleşen deniz muharebesi. Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı Donanması'nı imha etti. Bu deniz muharebesi sonucunda Akdeniz'de Osmanlı Donanması'na karşı koyabilecek bir donanma kalmadı ve Türk h...

Devamı 28 EYLÜL 1538

Budin Kuşatması

Budin Kuşatması  Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Macaristan Krallığı'nın elindeki Budin'in Avusturya Arşidüklüğü tarafından, 4 Mayıs ile 21 Ağustos 1541 tarihleri arasında gerçekleştirilen kuşatılması. Kuşatma devam ettiği sırada Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın bölgeye hareket ettiğinin Avusturya kuvvetleri tarafından duyulmasının ardından üç aydan fazla süren kuşatma kaldırıldı. Süleyman'ın bu seferi sonrasında Budin Eyaleti kuruldu ...

Devamı 20 HAZİRAN 1541

Cezayir Deniz Seferi (1541)

Barboros Hayrettin Paşa (1541) İspanya ile Osmanlı Devleti arasında olan bir kuşatmadır.Osmanlı devletine güçlü bir ittifak kurulmuş Osmanlıyı Akdenizden sökme planlarına girişmişler ve o dönemin en ünlü denicilerinden Andrea Doria 'da bu hazırlanan donanmanın başına geçirip 507 parça gemi ve 12.000 gemici, 20.000 piyade askeri, 5.000 süvari ile kendilerine katılan İtalyan, İspanyol ve Maltalı bir...

Devamı 23 TEMMUZ 1541

Estergon Kuşatması

I.Süleyman'ın tugrası Budin'in 45 km. kuzeybatısında kendi adını taşıyan ırmağın Tuna ile birleştiği noktada, bir tepe üzerinde, Ciğerdelen (Parkany) karşısında bulunan kalenin adıdır. Eskiden başpiskoposluk merkezi olan Estergon'da Macar piskoposluk mahkemesi çalışır idi. Arpad sülalesinden Wajk, 996 yılında Hıristiyanlığı kabul etmiş ve 1000 yılında Estergon'da Papa II. Sylvester tarafından Macar krallık tacını giyme...

Devamı 29 TEMMUZ 1543

Safevî Savaşı

  Büyük Sultan Kanuni Sultan Süleyman 1548-1549 Osmanlı-Safevi Savaşı ya da 1548-1549 Osmanlı-İran Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki savaşlardan birisidir. Kanuni Sultan Süleyman 29 Mart 1548 tarihinde ordusuyla İstanbul'dan hareket etmiş ve bir yıl sekiz aydan fazla süre seferini sürdürmüştür. Sefer Öcesi ve Süreci Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferin...

Devamı 25 ARALIK 1548

SÜLEYMANİYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ

Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Sül...

Devamı 01 OCAK 1550

Trablus Kuşatması

Kuşatmayı gösteren bir gravür 1551 yılında gerçekleştirilen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun, Malta Şövalyeleri'nin elinde bulunan Trablus şehrine yaptığı kuşatma. 14-15 Ağustos 1551 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablus'u ele geçirmesiyle sonuçlandı. Kaptan-ı derya Sinan Paşa yönetiminde olan ve Salih Reis ile Turgut Reis'in eşlik ettiği donanmanın, temmuz 155...

Devamı 14 AĞUSTOS 1551

Nahcivan Seferi

I. Süleyman'ın 1554 yazında ordusu ile Nahcıvan'a yürüyüşünü gösteren minyatür Nahcivan Seferi ya da 1552-1554 Osmanlı-İran Savaşı, Kanuni Sultan Süleyman'ınSafeviler üzerine yaptığı üçüncü büyük seferdir. 1548-49 Osmanlı-İran Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordusunun çekilmesini müteakkip, İran Şahı I. Tahmasb, 1550 yılı başlarında Şirvan&...

Devamı 01 OCAK 1552

Ponza Deniz Muharebesi

  Ponza adasının konumu Ceneviz Cumhuriyeti Donanması ile Fransa Krallığı'nın eşlik ettiği Osmanlı İmparatorluğu Donanması'nın savaştığı; 5 Ağustos 1552 günü, Ponza adası açıklarında gerçekleştirilen ve 1551-1559 İtalya Savaşı'nın bir parçası olan deniz muharebesi. Turgut Reis'in komuta ettiğiOsmanlı Donanması, Andrea Doria komutasındaki Ceneviz Donanması karşısında zaferle ayrıldı.  Ceneviz Cumhuriyeti  Osmanlı İmparat...

Devamı 05 AĞUSTOS 1552

Mostaganem Savaşı

  Mostaganem Savaşı Mostaganem Muharebesi, 1558 yılında Osmanlı Devleti ile İspanyol İmparatorluğu - Fas Sultanlığı arasında yapılan, Osmanlızaferiyle sonuçlanan savaş. Osmanlı güçlerinin başında Hasan Paşa, İspanyolgüçlerinin başında ise Kont Alkodete vardı. İspanyol güçlerini Fas Sultanının askerleri de desteklemiştir. Savaş sonucunda İspanyollar, Mostagane...

Devamı 02 ŞUBAT 1558

Balear Adaları'na Osmanlı saldırıları

Piri Reis tarafından çizilen ve Kitab-ı Bahriye isimli eserinde yer alan Minorka haritası İspanyol İmparatorluğu'nun kontrolündeki Balear Adaları'nın bir kısmına, 1558 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından yapılan saldırılar. Arka Plân Osmanlı İmparatorluğu, Balear Adaları'na olan ilk saldırısını 1501 yılında, Kemal Reis komutasındaki gemilerle düzenlemişti. 1531 ve 1550 yıllarında ...

Devamı 01 TEMMUZ 1558

Cerbe Deniz Muharebesi

Cerbe Deniz Zaferi 1560 yılının Mayıs ayında Tunus'un Cerbe Adasıaçıklarında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır. Osmanlıların büyük bir zafer kazandığı bu savaşta Haçlı gemilerinin yarısı batırılmıştır. Ha&cced...

Devamı 09 MAYIS 1560

Malta Kuşatması

Malta kuşatması   Malta Kuşatması ya da Malta Seferi, 1565 yılında Malta adasının Osmanlı İmparatorluğu kuvvetleri tarafından kuşatılması ve Hospitalier Şövalyeleritarafından adanın savunulması sürecidir. Tarih boyunca yaşanan en kanlı ve şiddetli savaşlardan biri olarak gösterilen kuşatma, Hospitalier Şövalyeleri'nin galibiyeti ve Osmanlı kuvvetlerinin kuşatmayı kaldırması ile sonuçlanmış ...

Devamı 18 MAYIS 1565

Sokollu Mehmed Paşa

  Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamıdır. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği nedenleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. Oluşturduğu kurumlar ve idealize etti...

Devamı 28 MAYIS 1565

Zigetvar Kuşatması

Osmanlı Kuşatması Altında Zigetvar Kalesi     Zigetvar Savaşı, Avusturya arşidükü Maksimilyan'ın İstanbul Antlaşması'nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine, Kanuni Sultan Süleyman'ın hasta olmasına rağmen son seferi olacak olan Zigetvar Seferine çıkması sonucu gerçekleşen savaştır. Johann Peter Krafft'ın Zigetvar Tablosu Asıl hedef Viyana olmasına rağmen, Zigetvar Kalesi zorlukla alınmıştır. Bu seferde Kan...

Devamı 06 AĞUSTOS 1566

Sultan II. Selim

    II. Selim Sarı Selim  olarak anılır (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 Aralık 1574, İstanbul), 11. Osmanlı padişahı ve 90.İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Babasından 14.892.000 km2 olarak devraldığı imparatorluk topraklarını, 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır. 15 Aralık 1574 günü vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine g...

Devamı 24 EYLÜL 1566

Astrahan Seferi

Astrahan Osmanlı Devleti'nin 1556 yılında Rusya'nın eline geçen Astrahan Hanlığı'nı Rusların elinden kurtarmak için düzenledikleri sefer. Rusya Moskova Prensliği 1552 yılında Kazan Hanlığı’na, 1556 yılında da Astrahan Hanlığı’na son vermiş, ve Don (Ten) ve Volga (İdil) nehir boylarına güçlü bir şekilde yerleşmişti. Moskova Prensi IV. İvan (Korkunç İvan) bu fetihleriyle Çar unv...

Devamı 10 OCAK 1568

Açe Seferi

16. yüzyılda Hint Okyanusu'nda Osmanlı filosu. Açe Seferi ya da Sumatra Seferi, (1569) Portekizliler karşısında zor durumda kalan Sumatra adasındaki Müslüman Açe Sultanlığı'nin, Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi üzerine, Osmanlı Donanması tarafından gerçekleştirilen deniz aşırı sefer. Eskiden Hindistan'dan alınan mallar ya Kızıl Deniz yoluyla Mısır'ın İskenderiyelimanına, ya da Basra Körfezi yoluyla Suriye limanlarına getiriliyor v...

Devamı 01 OCAK 1569

Kıbrıs'ın Fethi

Taraflar  Venedik Cumhuriyeti  İspanya Krallığı  Papalık Devleti  Ceneviz Cumhuriyeti  Savoya Dükalığı  Malta Şövalyeleri  Osmanlı İmparatorluğu Komutanlar  Marco Antonio Bragadin  Alvise Martinengo  Sebastiano Venier  John (Avusturya)  Marcantonio Colonna  Giovanni Andrea Doria  Jacopo Soranzo  Lala Mustafa Paşa  Piyale Paşa  Mü...

Devamı 01 TEMMUZ 1570

İnebahtı Deniz Muharebesi

İnebahtı Deniz Muharebesi İspanyolca: (Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı'nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. Osmanlı kaynakları, bu muhaberenin adını ''Sıngın'' olarak yazar. İspanyol yazar Cervantes bu savaşta elinden ve göğsünden yaralanmış...

Devamı 07 EKİM 1571

Sultan III. Murad Han

III. Murad (1546-1595)   Şehzadeliği III. Murat II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu Sultan'un asıl adının Raşel olduğu ve Musevilikten Müslümanlığa döndüğü söylenir. Nurbanu Sultan'ın anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememektedir. İyi bir eğitim alan şehzade Arapça ve Fars&cce...

Devamı 15 ARALIK 1574

Vadisseyl Muharebesi

Vadisseyl Muharebesi Vâdiü'l-Mehâzîn Muharebesi, 1578 yılındaOsmanlı İmparatorluğu ve Osmanlıların müttefiği olan Fas'ın Saadi sultanıAbdülmelik ile Portekiz kralı Sebastião ve Portekizlilerin müttefiği III. Ebu Abdullah Muhammed el-Mütevekkil'in kuvvetleri arasında yapılan deniz savaşıdır. Üç Kral Savaşı ya da Ksar-el Kebir Savaşı olarak da bilinir. Öncesi Sultan III.Murad Fas'ın Osmanlı yönetiminden kopmasından sonra, Fas'ta kral...

Devamı 04 AĞUSTOS 1578

Kösem Sultan

Mâh-Peyker Kösem I. Ahmed Han’ın eşi ve IV. Murad’ın ve Sultan İbrahim’in validesidir. Hayatının ilk yıllarına dair bilgiler mevcut değildir. Saraya ne zaman ve nasıl alındığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Sicill-i Osmânî’de muhtemelen 1585 yılları arasında doğduğu, bir Rum rahibinin kızı ve asıl adının Anastasya olduğu, ufak yaşta yetim kalan bu kızın Bosna Beylerbeyi Hüsrev Pa...

Devamı 01 OCAK 1590

Sultan III. Mehmed Han

  Avusturya ve İran cephelerinde başarı kazanmak için çareler araştıran III. Mehmed Han, üzüntüsünden rahatsızlanmıştı. 27 Ekim 1603 tarihini gösteren gün türbelere yaptığı ziyaretlerden sonra, üzüntülü olarak saraya giderken arkasından dervişin birini bağırdığını duydu. Derviş, elli altı gün sonra büyük bir olay olacağını, gafil bulunmaması gerektiğini bildirerek: “G&uu...

Devamı 16 OCAK 1595

Eğri Kalesi'nin Fethi

      Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan III. Mehmed'in, devlet büyüklerini toplayıp "Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim'le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, başlangıçta...

Devamı 12 EKİM 1596

Haçova Muharebesi

Haçova Meydan Muharebesi, 24-26 Ekim 1596 tarihleri arasında Osmanlı ordusunun Avusturya Arşidüklüğü ve Erdel Krallığıkuvvetlerine karşı kazandığı bir zaferdir. Muharebeden önceki gelişmeler Avusturya'nın topraklarından Osmanlı Devleti'ne akınlar yapan Uskoklar 1568'den beri barış halindeki iki devletin ilişkilerini gergin bir düzeye getirmişti. Buna karşılık Bosna Valisi Telli Hasan Paşa&...

Devamı 24 EKİM 1596

Kanije Savunması

  Ünlü Kanije Savunması’nın kahramanı olarak tanınan, Türk Tarihi’ne adını zekâsı  ve kahramanlıklarıyla yazdıran, kahveye olan düşkünlüğü ile ün salarak kendisine “Tiryaki” lakabıverilen Tiryaki Hasan Paşa, tam olarak bilinmese de bazı kaynaklarda Kanije Savunmasısırasında (1601) 87 yaşında olduğu  söylendiği üzere 1516 yılında doğmuştur. 2. S...

Devamı 09 EYLÜL 1601

Sultan I.Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusudur. Sultan III. Mehmed Han’ın oğludur. Babasının Saruhan valiliği sırasında 1590 (h. 998) yılında Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Şehzade Ahmed, henüz beş yaşında iken sıkı bir talim ve terbiyeye tâbi tutuldu. Zamanın ileri gelen âlimlerinden Aydınlı Mustafa Efendi, bu işle vazifelendirildi. Temel bilgiler...

Devamı 21 ARALIK 1603

Zitvatorok Antlaşması

11 Kasım 1606 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Zitvatorok Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 11 Kasım 1606 Yer Radvaň nad Dunajom, Slovakya İmzacı devletler  Avusturya Arşidüklüğü  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Osmanlı...

Devamı 11 KASIM 1606

Nasuh Paşa Antlaşması

20 Kasım 1612 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safevî Hanedanınınyönettiği İran arasında imzalanmış bir antlaşmadır.   Nasuh Paşa Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 20 Kasım 1612 İmzacı devletler  Safevi Devleti  Osmanlı Devleti Antlaşmanın bazı şartları şunlardır: Nasuh Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Antlaşmasıyla aldığı toprakları kaybetti. Kanunî Sultan Süleyman zamanında...

Devamı 20 KASIM 1612

Sultan I. Mustafa Han

  1. Mustafa'nın doğum tarihi ve annesinin adı tam olarak bilin memektedir. Annesinin adı bazı kitaplarda Handan Sultan olarak gösterilse de doğru değildir. İstinsah tarihi Hicri 1297 ( 1878) olan e l yazması b i r silsile mecmuasında 1. Mustafa'nın annesinin ismi "Halime Sultan" olarak geçmektedir. Şehzade Mustafa, annesinin adı kesin olarak bilinmeyen ve kardeşinin yerine tahta geçen ilk padişah olması b...

Devamı 22 KASIM 1617

Sultan II. Osman (Genç) Han

    Sultan I. Ahmed Han'ın en büyük oğlu olup, 3 Kasım 1604 tari­ hinde Mahfiruz Valide Sultan'dan doğdu. Şehzadenin ismi Osman konularak yedi gün yedi gece şenlikler yapılması ferman olundu. Doğum tarihine işaret olmak üzere de, "İde Bari Güzin-i Al-i Os man'' tarih düşülmüştür. Çok iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ...

Devamı 26 ŞUBAT 1618

Osmanlı-Lehistan Savaşı

Hotin Kalesi 17. yüzyıldaki Osmanlı-Lehistan savaşlarının ilkidir. Tarih 1620-1621 Bölge Boğdan Sonuç Hiçbir taraf üstünlük sağlayamadı. Hotin Antlaşması yapıldı. Taraflar  Osmanlı İmparatorluğu  Kırım Hanlığı  Lehistan-Litvanya Birliği  Bo...

Devamı 17 EYLÜL 1620

Hotin Antlaşması

9 Ekim 1621 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Lehistan-Litvanya Birliği arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1620-1621 Osmanlı-Lehistan Savaşı'nı sonuçlandıran antlaşmadır. Hotin Antlaşması Çeşit Barış Antlaşması İmzalanma 1621 İmzacı devletler  Lehistan-Litvanya Birliği  Osmanlı İmparatorluğu Dilleri Lehçe, Osmanlı Türkçesi Hotin kalesi Lehistan'ın Eflak ve Boğdan'ın işlerine karışmas...

Devamı 09 EKİM 1621

Sultan IV. Murad Han

  "Dun perver feleka sende mürüvvet yoğimiş Ehl-i imana derununda adavet çoğimiş"   Sultan IV Murad, Osmanlı sultanlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi idi. Sultan 1. Ahmed Han'ın oğlu olup 27 Temmuz 1612'de Mahpeyker Kösem Sultan'dan doğdu.En mümtaz mürebbiyelerin nezaretinde terbiye edildi. Enderun mektebindeki hocalardan hususi dersler aldı. Kösem Sultan, oğlu Murad'ın diğer şehz...

Devamı 10 EYLÜL 1623

ABAZA MEHMED PAŞA İSYANI

            Ayaklanmaları 16. ve”l7.  yy’larda Anadolu’da çıkan Çelalî isyanlarının bir halkası olan Abaza Mehmed Paşa, kendine özgü giyimiyle Osmanlı erkek giyiminde Abaza kesimi denilen yeni bir moda meydana getirmiştir.                    II. Osman Han'ın şehit edilmesinin etkileri devam etmekteydi.Merkezde Sadrazam Kemankeş Kara Ali Paşa, dur...

Devamı 01 OCAK 1624

I. Selim Giray

    1671-1678, 1684-1691, 1692-1699, 1702-1704, yılları arasında olmak üzere dört kez Kırım tahtında bulunmuştur. Bahçesaray’da dünyaya geldi.Bahadır Giray'ın oğlu olan Selim Giray ilk kez 1671'de hanlığa getirildi. Aynı yıl Kamaniçe seferine katıldı. Osmanlı serdarı Şeytan İbrahim Paşa ile Çehrin Kalesi'ne yaptığı seferde başarılı olamadı ve azledilerek Rodos'a g&ou...

Devamı 01 OCAK 1631

Sultan İbrahim Han

İbrahim Han Osmanlı padişahlarının on sekizincisi olup seksen üçüncü İslam halifesidir. Bu isimli tek Osmanlı padişahıdır. Sultan 1. Ahmed Han'ın oğlu olup 5 Kasım 1615 Perşembe günü Mahpeyker (Kösem) Sultan'dan doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Ancak baba­ sının vefatından sonra özellikle ağabeyi IV. Murad Han'ın saltanatı sırasında korkulu bir hayat sürdü. Zira kardeşleri Bayezid, Sü...

Devamı 09 ŞUBAT 1640

Sultan IV. Mehmed Han

Sultan İbrahim'in oğlu olan IV. Mehmed 1/2 Ocak 1642'de Ha­ tice Turhan Sultan'dan İstanbul'da doğdu. Doğumuna çok sevinilip donanma şenlikleri yapıldı. Çocukluğunu sarayda geleneksel ortam içinde geçirdi. Şehzadeliğinde, İmam-ı Şami, Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirildi. Ancak babasının bir darbe ile tahttan indirilmesi sonucu yedi yaşında saltanata getirilmesi eğitim...

Devamı 08 AĞUSTOS 1648

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Doğum 1634 Merzifon Ölüm 25 Aralık 1683 Belgrad   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634/1635 – 25 Aralık 1683), Osmanlı padişahı Avcı Mehmet saltanatı sırasında 3 Kasım 1676 - 15 Aralık 1683 tarihleri arasında yedi yıl bir ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı ve 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşında kazandı...

Devamı 16 EKİM 1676

II. Viyana Kuşatması

  II. Viyana Kuşatması   Tarih Kuşatma başlangıcı 14 Temmuz, Muharebe 12 Eylül 1683 Bölge Viyana Sonuç Haçlı zaferi Taraflar  Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu  Avusturya  Bohemya  Bavyera  Saksonya  Savoya  Frankonya ...

Devamı 12 EKİM 1683

SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı

  Vezîriâzam Köprülü Mehmed Paşa’nın kölelerinden olup Abaza asıllıdır. “Köprülü Damadı” veya “Hacı” lakaplarıyla da anılır. Bir süre Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetinde (miftâh gulâmı) bulundu ve onun kızı Ayşe Hatun ile evlendi. Sadrazamın 1072’de (1661) vefatından sonra büyük oğlu Vezîriâzam Köprülü Fâzıl...

Devamı 01 OCAK 1687

Yeğen Osman Paşa

Yeğen Osman Paşa, 17. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da türeyen eşkıyaların en meşhurudur. Mustafa Akdağ’ın ifâdesiyle “1596’da parlayan ve on beş yıla yakın süren büyük celâli fırtınasının en tanınmış adamı Karayazıcı olduğu gibi, 1683 Viyana felâketinin arkasından gelen ‘türedi’ isyanı olaylarının ünlü kişisi de Yeğen Osman bölükbaşıydı…” Si...

Devamı 01 OCAK 1687

Sultan II. Süleyman Han

Şehzadeliğinde iyi bir tahsil gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan II. Süleyman, IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu. II. Süleyman, Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır ve tahta geçirileceği zaman buna inanmamış, &ou...

Devamı 08 KASIM 1687

Sultan II. Ahmed Han

  Sığındım tâ ezelden ben Allah’a O’dur zira bâya, yoksula penâh Tevekkül üzre ol, her zaman Ahmed Yardım etsin sana her yerde Allah! Serasker Mısırlıoğlu, Sakız’ın fethinin müjdesini bizzat vermek için İstanbul’a koştu. Fakat asker düşman ile savaşırken Sakız’ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan II. Ahmed Han, 6 Şubat 1695 tarihinde ...

Devamı 22 HAZİRAN 1691

Sultan II. Mustafa Han

Senden irişmezse âmân, olur işler kamu yamân Yâ sâhib-i kevn ü mekân, yessirlenâ hayra’l-umûr Yâ Hâlık-ı berd-i selâm, olsun habîbine selâm Budur hulûs üzre kelâm yessirlenâ hayra’l-umûr İkbâlî âsidir garib, lütfundan etme bî-nasîb Yâ Bakî vü Hayy ü Mucîb, yessirlenâ hayra’l-umûr ...

Devamı 06 ŞUBAT 1695

Sultan III. Ahmed Han

Hayr-endiş ey vücûd-ı kerîm Kimseye etme kendini teslîm Hâcet ashâbına adalet kıl Fukarâ haline riâyet kıl Sana şehzadeler emânetdir Lâyık-ı şân olan siyânetdir Dâima saltanatta var olasın Ferr ü şevketle ber-karâr olasın Eyleye bahtını küşâde Hudâ Hayme-i ömrün ola pâ-ber-câ   Sultan IV. Mehmed Han’ın oğludur. Annesi Rabia Güln&ucir...

Devamı 22 AĞUSTOS 1703

Sultan I. Mahmud Han

SULTAN I.MAHMUD HAN (2 Ağustos 1696 - 13 Aralık 1754), 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş gö...

Devamı 30 EYLÜL 1730

Sultan III. Osman Han

SULTAN III.OSMAN HAN III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud'un (1730-1754) kardeşidir. Annesi bir Sırptır ve asıl adı Mari olan Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört yaşındayd...

Devamı 13 ARALIK 1754

Sultan III. Mustafa Han

SULTAN III.MUSTAFA HAN III. Mustafa (Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Cihangir; 28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774), 26. Osmanlı padişahı ve 105.İslam halifesidir. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Emine Mihr-î-Mâh Sultan'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geçm...

Devamı 30 EKİM 1757

Sultan I. Abdülhamid Han

20 Mart 1725 Salı günü İstanbul’daki Karaağaç yazlık sarayında dünyaya geldi. Babası III. Ahmed Han, annesi Rabia Şermi Kadınefendi idi. Abdülhamid adı verilen şehzâdenin doğumu münase­betiyle diğer hanedan üyeleri gibi özel kutlamalar yapıldı. Şehzade Abdülhamid, Patrona Halil İsyanı neticesinde tahttan feragat etme zorunda bırakılan babası ve diğer kardeşleri ile bir­likte 1 Ekim 1730’da...

Devamı 21 OCAK 1774

Sultan II.Mahmud Han

  Devlet-i Aliyye’de modernleşmenin temellerini atmış; ancak geleneğe olan bağlılığını hiçbir zaman yitirmemişti. İyi bir tahsil gören II. Mahmud, güzel sanatlara ilgi duymuş; hüsn-i hat alanında henüz şehzadelik yıllarında icazet almıştı. Osmanlı’nın en iyi ilk üç “hattat padişah”ından biri olarak anılan Sultan Mahmud, kendisinden sonra hükümdar olan oğlu Sultan Abdülmecid’in de...

Devamı 20 TEMMUZ 1785

Osmanlı-Rus Savaşı(1787-1792)

January Suchodolski tarafından resmedilen 1788 Özi Kuşatması Osmanlıların 1774 yılında imzalamış oldukları Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla kaybettikleri toprakları özellikle de Kırım'ı Ruslardan geri almak amacıyla başlattıkları bir savaştır. Savaşın cepheleri Savaş I. Abdülhamit'in saltanatı sırasında başladı. İngiliz ve Fransızlar savaşa katılmamakla birlikte, Rus...

Devamı 01 OCAK 1787

Sultan III.Selim Han

III. Selim Han’ın babası III. Mustafa Han annesi ise Mihrişah Sultan’dır. İstanbul’da 24 Aralık 1761 tarihinde Topkapı Sarayı’nda doğdu. Doğumu dolayısıyla İstanbul’da yedi gün yedi gece “şehrâyîn” üç gece de deniz donanmasında tertiplenen merasimlerle büyük şenlikler yapıldı. Yine III. Selim’in doğumu sebebiyle devrin meşhur şairleri birçok tarihler düşürdüler. Bu...

Devamı 07 NİSAN 1789

Sırp İsyanları

Sultan II.Mahmud Han 19. yüzyılın başlarında Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları ve 1878 yılında Sırbistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanmış isyanlardır.   Tarihsel Sırbistan topraklarının Osmanlı Devleti'ne katılması 14. yüzyılda başlamış 15. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Osmanlı Devleti'ninSırbistan Prensliği'yle 1364 yılında yaptığı Sırpsındığı Muharebesi'nin ve 1389 yılındaki I. Kosova Muharebes...

Devamı 13 ARALIK 1806

Bezmiâlem Valide Sultan

  Sultan II. Mahmud’un “ikinci kadın”ı ve Sultan Abdülmecid’in annesidir. Hayatına dair çok az bilgi vardır. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekte, hakkındaki bazı kayıtlardan, küçük yaşta esirciler eliyle saraya câriye olarak teslim edilen bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır. Sarayda yetiştirilip eğitildikten sonra Sultan II. Mahmud’un hanımı oldu; daha sonra ondan bir şehzade (Ab...

Devamı 01 OCAK 1807

Kabakçı Mustafa İsyanı

sultan III.Selim Han Kabakçı Mustafa’nın Mayıs 1807 tarihinde, liderliğini yaptığı isyandır. İsyan sonucunda III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa geçirilmiştir. Bu isyanın esasında pek çok nedeni vardır. 1789 Fransız ihtilâlinden sonra Avrupa’da çıkan milliyetçilik akımı, Osmanlı'yı diğer Avrupalı ülkeler kadar çabuk etkilememişti. Hattâ Sultan III....

Devamı 01 MAYIS 1807

Sultan IV. Mustafa Han

IV. Mustafa Han, Sultan I. Abdülhamid Han‘ın oğludur. 8 Eylül 1779 tarihinde Ayşe Sineperver Vâlide Sultan‘dan doğdu. Doğum merasiminde üç gün top şenliği yapıldı. Şehzâdeliğinde sarayda iyi bir eğitim aldı. Yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi. Kardeşi Mahmud ile beraber babasının şehirde yaptığı teftiş gezi­lerine katıldı ve saray dışındaki dünyayı tanımaya çal...

Devamı 29 MAYIS 1807

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), II. Mahmut saltanatında 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1755'te Hotin'de doğmuştur. Babası Hacı Hasan adında bir yeniçeri idi. Aynı ocağa kaydolup bölüğünün sancağını taşıdığı için "Alemdar" lakabı ile anılır olmuştu. Balkanlar'da devam eden Rus ve Avusturya savaşları bölgede merkezi otoritenin ku...

Devamı 18 HAZİRAN 1808

Sultan II. Mahmud Han

SULTAN II.MAHMUD HAN  (20 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldığı 31 yıllık süreç Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imp...

Devamı 28 TEMMUZ 1808

Sened-i İttifak

Türkiye'de anayasal süreç   (24 Eylül 1808) Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğuanayasal bazı vasıflar içeren bir antlaşmadır. Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Sened-i İttifak’ı kabul ederler ve Türkiye’deki an...

Devamı 24 EKİM 1808

Osmanlı-Suudi Savaşları

II. Mahmud 1811-1818 Kavalalı Mehmet Ali Paşa komutası altındaki (hukuken Osmanlı yönetimi altında) Mısırlılarla,İlk Suudi Devleti ordusu arasında yapıldı. 1802 yılında Suudiler Mekke'yi fethettiğinde Osmanlı Sultanı II. Mahmud, Mehmet Ali Paşa'ya Suudilere karşı harekete geçmesini ve Mekke'yi yeniden fethetmesini ve Osmanlı onurunu geri almasını emretti. 1815 yılında Suudi ardılı I. Abdullah barış için bir dava açtı ve Mısırlılar Nejd'den geri ç...

Devamı 09 EYLÜL 1818

Osmanlı-İran Savaşı(1821-1823)

  Tarih 1821 - 1823 Bölge Irak ve Doğu Anadolu Osmanlı Devleti ile İran'daki Kaçar Hanedanı arasında 1821-1823 yılları arasında Irak ve Doğu Anadolu'da yapılmış olan bir dizi savaştır. 1813 yılındaki Gülistan Antlaşması ile Kuzey Azerbaycan ve Kafkaslar'da Ruslara büyük ölçüde toprak kaptıran İran'daki Kaçar...

Devamı 01 OCAK 1820

Yunan İsyanı

II. Mahmud (Osmanlıca: يونان عصياني, Yunanca: Ελληνική Επανάσταση του 1821/1821 Yunanistan İhtilali) Yunanların Osmanlı egemenliğine karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan ayaklanmadır. Patraslı Papaz Germanos'un Aya Lavra Manastırı'nda Yunan bayrağını kutsaması. 1865 tarihinde Teodoros Vryzakis tarafından çizilmiştir. Osmanlı e...

Devamı 01 OCAK 1821

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa 1744 – 24 Ocak 1822 (Arnavutça: Ali Pashë Tepelena; 1744 – 24 Ocak 1822), Osmanlı Devletine isyan etmiş olan Yanya valisi. Yanya Aslanı olarak anılırdı.. Tepedelenli Ali Paşa 1744 yılında bugünkü Arnavutluk'un Tepelen (Arnavutça: Tepelena) kasabasında doğdu. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 1758 yılında babasının öldürülmesind...

Devamı 24 OCAK 1822

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay)

II. Mahmud Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa ve yandaşları Kabakçı Mustafa İsyanı sırasında tahttan indirilen Sultan III. Selim'i tekrar tahta geçirmek için bazı görüşmeler yapmaya başladılar. Nihayet 16.000 kişilik bir ordu ile İstanbul'a yürüyen Alemdar Mustafa Paşa, Hacı Ali Ağa'yı İstanbul'a göndererek Kabakçı Mustafa'yı öldürttü (19 Temmuz 18...

Devamı 16 HAZİRAN 1826

Navarin Deniz Muharebesi (Navarin Katliamı)

Navarin, İyon Denizi Batı Yunanistan Katillerin baskını Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer. Büyük Britanya, Rusya ve Fransa aralarında bir antlaşma yaparak Yunaninstan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Sultan II. M...

Devamı 20 EKİM 1827

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Kars'ın kuşatılması (January Suchodolski, 1839)  Navarin Deniz Savaşı'nı takiben Rusya'nın Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşısırasında Rus Mercury firkateyninin iki Osmanlı savaş gemisiyle çarpışması. (Nikolay Krasovsky) Osmanlı padişahı II. Mahmut 20 Ekim 1827 tarihinde İngiliz, Fransız ve Rus donanmalarının Navarin'de Osmanlı-Mısır donanmalarını yakmalar...

Devamı 01 OCAK 1828

Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora’da büyük güçler karşısındaki kayıplarını tazmin için Sultan Mahmut’tan zengin insan ve doğa kaynakları olan Suriye eyaletinin valiliğini istedi. Sultan Mahmut ona bunun yerine Girit valiliğini verdi ama adada düzen sağlamanın kendisi için büyük mali yük getireceğinin farkında olduğundan Mehmet Ali Paşa bunu reddetti. 1831’de Suriye’ye karşı karadan ve denizden ...

Devamı 01 OCAK 1831

Osman Nuri Paşa

Osman Nuri Paşa(1832, Tokat - 1900, İstanbul)  (1832, Tokat - 1900, İstanbul), Türk asker. Gazi Osman Paşa olarak da bilinir. 1832'de, Tokat'ta, Yağcıoğulları ailesinin bir bireyi olarak dünyaya geldi. Beşiktaş’taki Askerî Rüştiyede ve Kuleli Askerî İdâdîsi'nde okudu.Harbiye’yi yirmi yaşında ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi. Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine Tuna cephesine gönderildi. Burada dört yıl kalarak, Teğmenliğe ...

Devamı 01 OCAK 1832

Hünkâr İskelesi Antlaşması

  Sultan II. Mahmud Han28 Temmuz 1808-1 Temmuz 1839   Devleti Aliyyei Osmaniyye-Rusya İmparatorluğu Rusya İmparatoriçesiAnna İvanovna30 Ocak 1730 – 28 Ekim 1740                         8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya İmparatorluğu ile imzaladığı bir karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antl...

Devamı 08 TEMMUZ 1833

Sultan Abdülmecid Han

Sultan Abdulmecid 2 Temmuz 1839 26 Haziran 1861 (25 Nisan 1823, İstanbul – 26 Haziran 1861,İstanbul), 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. II. Mahmud'unBezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son dört padişahının babası olup, en çok sayıda oğlu padişahlık yapan, padişahtır. Abdülmecid, babası gibi&n...

Devamı 02 TEMMUZ 1839

Kırım Savaşı

  Kırım Savaşı  4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Tarih 1853-1856 Bölge Baltık Denizi, Karadeniz, Tuna kıyıları, Kır...

Devamı 04 EKİM 1853

Sultan Abdülaziz Han

  Sultan Abdülaziz Han25 Haziran 1861- 30 Mayıs 1876 (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز) (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876), 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmut vePertevniyal Sultan'ın oğlu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Saltanatı Sultan Abdülaziz Han Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldı...

Devamı 25 HAZİRAN 1861

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa (Osmanlıca:حسين عونى پاشا) (d. 1819 - ö. 15 Haziran 1876) Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bir hükümet toplantısına yapılan silahlı saldırıda ölmüştür. Hüseyin Avni, 1821 yılında Isparta'nın Gelendost İlçesinde doğdu. Babasının adı Eşekçi Ahmed idi. Öğrenimi için, babası tarafında İstanbul'a yoll...

Devamı 15 NİSAN 1873

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuştur. Babası, İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra, dört yıllık Halkalı Ziraat ve Baytar (Veteriner) Mektebine girer ve Baytarlık bölümünden birincilikle mezun olur (1893). Ziraat Nezareti, Umur-i Baytariye...

Devamı 20 ARALIK 1873

Sultan V. Murad Han

    Sultan V. Murad Han, Sultan Abdülmecid Han‘ın oğlu olup, 21 Eylül 1840’ta Şevkefzâ Kadınefendi‘den doğmuştu. Sultan Abdülmecid’in ilk doğan şehzadesi olduğu için dünyaya gelişi ba­basını çok sevindirmiş ve bu münasebetle büyük şenlikler yapılmıştı. Küçük yaşından beri güzel, sevimli, yumuşak huylu, zeki, ha­fızası kuvvetli, açık ...

Devamı 30 MAYIS 1876

Çerkes Hasan

 (d. 1850- ö. 1876), Osmanlı askeri, padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi. 15 Haziran 1876 günü bir Osmanlı hükümet toplantısını basarak 5 devlet büyüğünü öldürmüş en az 10 kişi yaralamış ve idam edilmiştir. Çerkes Hasan 1850 yılında İstanbul Silivri ilçesinde doğdu Çerkes Hasan . Babası İsmail Bey Kafkasya'dan göç etmiş bir Çerkes beyiydi. Çerkes Hasan 1864yılında Bahriye İdadisine, sonra da Harbiye bölümüne girdi. Ablası Neşerek Kad...

Devamı 11 HAZİRAN 1876

Sultan II. Abdülhamid Han

  Sultan II.Abdülhamid Han 31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909 22 Eylül 1842'de -Hicri 1258 yılının Şaban ayının 15'inde- namaz vaktinde duyulan beş pare top atışı, Osmanlı payitahtı İstanbul'un ahalisine Çırağan'daki saray-ı büroayiinda Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) ikinci oğlunun doğduğunu haber verir. Çocuğa Abdülhamid adı verilir -Arapça'da 'Abd el-Ham1d, harfiyen çevirisi, Abd:...

Devamı 31 AĞUSTOS 1876

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı)

İvanovo Çiftlik Çarpışması (2 Ekim 1877)  Osmanlıpadişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir. Hem Osmanlı Devleti'nin batı sınırındaki Tuna (Balkan) Cephesi'nde, hem de doğu sınırındaki Kafkas Cephesi'nde savaşılmıştır. Savaşa hazırlıksız yakalanan Osmanlı Devleti, çok ağır bir yenilgi a...

Devamı 24 NİSAN 1877

Selahattin Adil Paşa

      1882’de İstanbul’da doğan Selahaddin Adil, amiral Adil Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Muzaffer, babası gibi Bahriyeye intisabetmiş, fakat kendisi Topçu Subayı olarak kara ordusuna katılmıştır. İstanbul Harp Akademisinde tahsil ettikten sonra 1902’de Genelkurmaya girmiş, askeri ataşe olarak birçok yabancı memleketlerde vazife görmüştür. 1914’de harbin patlak vermesi üzerine Gener...

Devamı 19 OCAK 1882

31 Mart İsyanı (Osmanlıya ihanet ve Yabancıların emelelerine ulaşması)

  Hareket Ordusunu İstanbul'a girerken gösteren Osmanlı Posta Kartı II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanmadır. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır. Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele ge...

Devamı 13 NİSAN 1909

Sultan V. Mehmed Reşat Han

  (2 Kasım 1844, İstanbul – 3 Temmuz 1918, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat olarak da bilinir. Saltanattan önceki yaşam II. Mahmud'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre üçüncü oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı'...

Devamı 27 MAYIS 1909

Trablusgarp Savaşı

Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Derne'deki Kızılay çadırı önünde (1912) Trablusgarp Savaşı veya diğer kullanımıyla 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu veİtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar Trablusgarp dışında Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi farklı bölgelerde de sürmüş...

Devamı 23 EKİM 1911

Balkan Savaşları

Birinci Balkan Savaşı Tarih 8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913 Bölge Balkan Yarımadası Sonuç Balkan Birliği kazandı ve Osmanlı Devleti yenildi,Londra Antlaşması Taraflar  Osmanlı İmparatorluğu Balkan Birliği:  Bulgaristan  Sırbistan  Yunanistan  Karadağ Komutanlar  Nazım Paşa,  Zeki Paşa,  Esad Paşa ,  Abdullah Paşa,  Ali Rıza Paşa,  Hasan Tahsin Paşa   Mihail Savov  Ivan Fichev,  Vasil Kut...

Devamı 08 EKİM 1912

Bâb-ı Âli Baskını

Baskının gerçekleştiğinin duyulmasının ardından Bâb-ı Âli'nin önünde artarak toplanan kalabalık. Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakkiüyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli'nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonras...

Devamı 23 OCAK 1913

Çanakkale Savaşı

Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşırken 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Selahattin Adil Paşa Çanakkale savaşı, Birinci Dünya Savaşı içindeki, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. 1. Dünya Sava...

Devamı 18 MART 1915

Barbaros Hayreddin Zırhlısı

Osmanlı donanmasının ikinci Barbaros’u olarak da anılan Barbaros Hayreddin zırhlısı, 29 Nisan 1894-8 Ağustos 1915 tarihleri arasında denizlerde görev yapmış bir savaş gemisidir. Asıl adı SMS Kurfürst Friedrich Wilhelm olan zırhlı, Alman Donanması’na ait Brandenburg sınıfı savaş gemilerinin sonuncusu idi. 1890 yılında “Panzerschiff D (Savaş Gemisi D)” adıyla kızağa konuldu. Kaiserliche Werft Wilhelmshaven’da (Wilhelmshav...

Devamı 06 AĞUSTOS 1915

Kut'ül Ammare Kuşatması

Türklerin Kut-ül Amare zaferi   (7 Aralık 1915 - 29 Nisan 1916), İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen I. Dünya Savaşı'nın temel muharebelerinden biri. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinir. Dicle Nehri kıyısında Kut'ül Ammare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz...

Devamı 07 ARALIK 1915

Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han

  3 Temmuz 1918- 17 Kasım 1922   Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son Sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra Padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid'in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın küçü...

Devamı 03 TEMMUZ 1918

Ahmet KOÇ

Ahmet KOÇ Sayfa Yöneticisi 1972-Almanya Rize Cumhuriyet ilkokulu 19 Mayıs ilkokulu Şişli Ortaokulu Kocaeli Üniversitesi İş hayatı Bilpa A.Ş Yapı Kredi Teknoloji Osmanlı Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti -2004 ...

Devamı 28 EKİM 1972

İstanbul, Fetih ve Fatih

Fatih Sultan Mehmed Han'ı anlattığım Bir Rüya İki Hakikat adlı İstanbul, Fetih ve Fatih adlı eserimi genç Sultan İkinci Mehmed Han'ın İstanbul sevgisi üzerine kurduğu rüyasını ona kavuşmak arzusunu Fethini gerçekleştirmesini yazdım. İki sevgilinin asırlar süren serüveninin kesişmesi Türk- İslam dünyasında da muhteşem bir zafer olarak karşılanmış, Yeniçağ'ın açılmasıyla eski çağ yık...

Devamı 01 AĞUSTOS 2016

Birimza Sanat Merkezi

Bir İmza Sanat Organizasyon, Geleneksel Türk Sanatları ve Modern Sanat Eserleri alanlarında, alanında öncü sanatçılar ile sergi organizasyonları, atölyeler, seminerler ve çeşitli projelerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Misyonumuz, Geleneksel Türk Sanatları ve Modern Sanat eserlerinin, İstanbul'dan Anadolu’ya ve bir çok farklı ülkeye yayılmasını sağlayarak sanatın hakettiği değerinin artmasını sağlam...

Devamı 02 ARALIK 2016

Fuat BAŞAR (Hat ve Ebru)

Hat ve Ebru San'atkarı 7 Mart 1953 senesinde Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni okudu. 1977 yılında ebru sanatına olan ilgi ve merakıyla Mustafa Düzgünman'a mektup yazarak ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde Hamit Aytaç ile de mektuplaşarak hocadan Hat dersi almaya başladı. 1980 senesinde sanat aşkını tıp öğrenimine tercih etti ve hocalarından feyz alabilmek için İstanbul'...

Devamı 02 ARALIK 2016

Şakir ŞEYİHOĞLU

  1970 Yılında Trabzon’un Arsin İlçesinde doğdu. İlköğrenimini Arsin’de, Orta öğrenimini ise Trabzon’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim İş Eğitimi Bölümü, Resim Ana Dalında öğrenim gördü. 1992 yılında birincilikle mezun oldu. Trabzon ve Gümüşhane illerinde beş yıl Resim- iş öğretmeni olarak görev yaptı. 1998 Yılında KTÜ Fatih Eğitim Fak&u...

Devamı 19 ARALIK 2016

O’na Sözüm Var

    Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Sara Pour, aynı üniversitede farmakognozi yani bitkisel ilaçlar üzerine doktorasına başladı.  Eczacılık Fakültesi’nin 5 yıllık süresi içerisinde kendisinin ilgi alanlarını belirleyip ve bu ilgi alanlarında eğitimler alarak kendisini geliştirdi. İran’da “Mevlana terapi” ve “Evrensel Bilinç”, İtalya’da ise “İ...

Devamı 17 MAYIS 2018

EDA FUNDA ÖZKAN 

Sanatçı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 2000 yılında derece ile mezun oldu . Bu sırada Yazma Eserler Kütüphanelerinde yaptığı stajlarda Türk İslam Sanatlarıyla tanıştı . Ögrenci kültür merkezinde başladığı Ebru sanatına okul bitince Küçükayasofyada devam eden sanatçı Fuad Başar  hoca ile çalışmalarına devam etti ve Ebru İcazetini...

Devamı 22 ARALIK 2018

Ahmet Şimşirgil

  http://www.ahmetsimsirgil.com 1959′da Boyabat’ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini aynı yerde tamamladı. 1978′de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1982′de mezun oldu. 1983′te aynı bölümdeki Yeniçağ Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak vazifeye başladı. 1985′te Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 1989′da Marmara Üni...

Devamı 26 OCAK 2019