27.05.2020, Çarşamba

Tufan Gündüz

 

 

 
   

 

 

Tufan hocamız milletine tarihini sevdiren , Türk denildiğinde yüreğinin titrediğini bize öğreten bir hocamız...

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1987

Yüksek Lisans

Genel Türk Tarihi

Gazi Üniversitesi

1991

Doktora

Genel Türk Tarihi

Gazi Üniversitesi

1996

Doçent

Yeni ve Yakınçağ Tarihi

Gazi Üniversitesi

2006

Profesör

Yeniçağ Tarihi

Gazi Üniversitesi

2011

Profesör

Yeniçağ Tarihi

Hacettepe Üniversitesi

2013

 

AKADEMİK UNVANLAR

 

Okutman: 1988-2000

 

Öğretim Görevlisi: 2000-2000

 

Yardımcı Doçent: 2000-2006

 

Doçent: 2006-2011

 

Profesör: 2011-Devam ediyor

 

SONUÇLANDIRILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Nilüfer Yetkin: 136 Numaralı Tahrir Defterine Göre XVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri. (Tamamlandı)
 2. Özgür Eroğlu, XVII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Konya Şer'iyye Sicillerine Göre Konya'da İşlenen Adi Suçlar (Tamamlandı)
 3. Arif Sarı, Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Devleti’nde Görülen Toplumsal Suçlar ve Alınan Tedbirler. (Tamamlandı)
 4. Huriye Emen, 494 Numaralı Tahrir Defterine Göre Rumeli Bölgesinde Nüfus ve

Yerleşme, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-Tamamlandı)

 1. Hülya Yüksel, 86 Numaralı Mühimme Defteri (Transkripsiyon, özet ve değerlendirme) (G.Ü.

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-Tamamlandı)

 1. Esra Kılıç, II. Osman’ın Siyasi Hayatı, (G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-Tamamlandı)
 2. Filiz Tapan, 2 Numaralı Anadolu Ahkâm Defterinde Yer Alan Kütahya Sancağı İle İlgili Hükümlerin Analizi, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-Tamamlandı)
 3. Murat Bilgin, Gazi Hüsrev Bey, Hayatı ve Faaliyetleri, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013- Tamamlandı.
 4. Tuğçe Erinç, Karadeniz Sahil Sancaklarında Konar-Göçerler, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-Tamamlandı.
 5. Fatma Akın, XIX. Yüzyılda Avşarların İskânı, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013- Tamamlandı.
 6. Neslihan Tuncay, Ehl-i Hıref Defterlerine Göre Osmanlı Sanatkârları, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-Tamamlandı.

DOKTORA TEZLERİ

 1. Rafet Metin, XVI. yüzyılda Orta Anadolu'da Nüfus ve Yerleşme (Bozok, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Keskin örneği) G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008. (Tamamlandı)
 2. Sadullah Gülten, XVI. Yüzyılda Batı Anadolu'da Yörükler, G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010. (Tamamlandı)
 3. Fahri MADEN, Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) Ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,2011. (Tamamlandı)
 4. Fatma Açıkgöz, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Hediye ve Hediyeleşme. (Padişahlara sunulan ve padişahların verdiği hediyeler üzerine bir araştırma) G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012. (Tamamlandı.)
 5. Rasoul Arapkhani, Sultan II. Abdülhamit Dönemi Osmanlı-Iran ilişkilerinde Atabat-ı Aliyat (Samerra, Kerbela, Kazımiye, Necef), G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, Tamamlandı.

YAYINLAR A-KİTAPLAR

Tufan Gündüz, Anadolu’da Türkmen Aşiretleri/Bozulus Türkmenleri 1540-1640”, Ankara 1996 (2., 3. Baskı İstanbul 2008)

Tufan Gündüz, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Danişmendli Türkmenleri, İstanbul 2005.

Tufan Gündüz, Tuzlanski, Bijelinski i Srebrenički SIDŽIL 1641-1883, Tuzla 2008 (Bosna-Hersek Cumhuriyeti)

Tufan Gündüz, Bozkırın Efendileri –Türkmenler Üzerine Makaleler, İstanbul 2009.

 

Tufan Gündüz (çeviri ve notlar), Josaphat Barbaro, Anadolu’ya ve İran’a Seyahat,İstanbul 2005.

 

Tufan Gündüz (çeviri ve notlar) Uzun Hasan-Fatih Mücadelesi Döneminde Doğu’da Venedik Elçileri, Caterino Zeno ve Ambrogio Contarini’nin Seyahatnâmeleri, İstanbul 2006.

Tufan Gündüz (çeviri ve notlar), Seyyahların Gözüyle Sultanlar ve Savaşlar, Giovanni Maria Angiolello, Venedikli Bir Tüccar, Vincenzo D’Alessandri’nin Seyahatnâmeleri, İstanbul 2007.

Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, İstanbul 2010.

Tufan Gündüz, Allahimanet Bosna, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü 1879-1912, İstanbul 2012.

Tufan Gündüz (çeviri ve notlar), Oruç Bey Bayat, İlişkiler, Bir Şii/Katolik, İstanbul 2014.

Tufan Gündüz, Kızılbaşlar, Osmanlılar, Safeviler, İstanbul 2015

Anonim, Kızılbaşlar Tarihi/Tarih-i Kızılbaşan, (Çeviri ve Notlar: Tufan Gündüz), İstanbul 2015.

Tufan Gündüz, Büyük Olayların Kısa Tarihi, İstanbul 2015.

Kitap Bölümü

Oğuz-Türkmen-Türk Üçlemesi, Türkler-Uzun Bir Serüvenden Kısa Notlar, İstanbul 2014, s. 157-174.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

(SCİ, SOC, AHCI kapsamında taranan dergilerde yayınlanan makaleler)

Tufan GÜNDÜZ, Şah İsmail’in Eşi Taçlı Hanım, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 51, s. 223-233.

Tufan GÜNDÜZ, XIX. Yüzyılın Sonlarında Tuzla Ve Çevresinde Sosyal Hayata Dair Gözlemler (1878-1883), Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 50, s. 137-150.

Tufan Gündüz, Hace Bektaş Veli’nin Yol Arkadaşı Kolu Açık Hacım Sultan, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 55, s. 71-95. (Ankara 2010)

Tufan Gündüz, Sofyalı Balı Efendi’nin Safevilere Dair Rüstem Paşa’ya Gönderdiği Mektup, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, sayı 56, s. 203-210 (Ankara 2010)

C-ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

TDV İslam Ansiklopedisi’nde Yer Alan Maddeler

Kahramanmaraş

Kars

Konar-Göçer

Safeviler

Şah

Şah İsmail

Şah Tahmasb

Tekelü

Bozok

D-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Tufan Gündüz, Oguzs/Turkmens, TURKS c.I, Ed. Hasan Celal Güzel-C.Cem Oğuz-Osman Karatay, Ankara 2002, s.463-475. (Bu makale TÜRKLER c.II’de ve Genel Türk Tarihi adlı eserlerde Türkçe olarak da yayınlanmıştır)
 2. Tufan GÜNDÜZ, Türkmen Adına Dair Bazı Fikirler, G.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, s. II, Ankara 1999, s.21-26
 3. Tufan GÜNDÜZ-Kadir KASALAK, II.Osman’ın Hotin Seferi, OTAM, c XIV,  Ankara 2003, s. 129-144. Bu makale Polonya’da yayınlanan WOJSKO I WYCHOWANIE (12/99 issn 0867-1400 indeks 381519 Cena 3 zt) Lehçe olarak da yayınlanmıştır.
 4. Tufan GÜNDÜZ, Osmanlı Tarih Yazıcılığı’nda Türk ve Türkmen İmajı, OSMANLI, Editörler: Kemal Çiçek-Cem Oğuz, c. VII, s. 92-97.
 5. Tufan GÜNDÜZ, Osmanlı Ekonomisi İçinde Konar-Göçerler, 60. İlim ve Fikir yılında Prof.Dr.Kâzım Yaşar Kopraman’a Armağan, Ankara 2003, s. 358-366.

 

 

 1. Tufan GÜNDÜZ, Anadolu Selçukluları ve Türkmenler, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Medeniyeti, Ankara 2007. Ed.Prof.Dr.Ahmet Yaşar Ocak.

 

 1. Tufan GÜNDÜZ, Safevi Dönemi Kaynaklarına Dair Kısa Bir Değerlendirme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2009), c. 29, s. 498-510.
 2. Tufan GÜNDÜZ, XVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri Havalisinde Dolaşan Danişmendli Türkmenlere Dair Gözlemler, Yeni Türkiye, Türkoloji Özel Sayısı 2002/45, s.454-459.
 3. Tufan GÜNDÜZ, Münşî İskender Bey’e Göre XVII. Yüzyılda İran Sahasında Türkler, Türkmenler Ve Kızılbaşlar, HÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı 22/2015, s. 121-132.

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 1. Tufan GÜNDÜZ, Kırıkkale Havalisinde Türkmen Köyleri, Karakeçili II. Uluslararası Kültür Şenliği ve Anadolu’nun Türkleşmesinin Sosyo-Kültürel Boyutları Paneli, 13-14-15 Eylül 1996, s. 43-51
 2. Tufan GÜNDÜZ, Kayseri’de Mezraaların Köye Dönüşmesinde Konar-Göçer Aşiretlerin Rolü, II. Kayseri ve Çevresi Tarih Sempozyumu, 16-17 Nisan 1998, Yayına Haz. Ali Aktan-Ayhan Öztürk, Kayseri 1998, s. 183-192.
 3. Tufan GÜNDÜZ, Bozulus Ne İdi? Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bilidirleri, Ankara 2000.
 4. Tufan GÜNDÜZ, Köyden Kasabaya: Gülşehir’in Doğuşunun Hikayesi, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Anadolu’da Tarihi Yollar ve Şehirler Semineri 21 Mayıs 2001, Bildiriler, İstanbul 2002, s. 171-177.
 5. Tufan GÜNDÜZ, Dulkadirli Türkmenleri, I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2006.
 6. Tufan GÜNDÜZ, Rakka’dan Sivrialan’a: Türkmen Tarihi Araştırmaları ve Yeni Gözlemler, II. Kayseri ve Çevresi Bilgi Şöleni Bildirileri, Kayseri 2007.
 7. Tufan GÜNDÜZ, Şeyh Haydar ve Şeyh Cüneyd’in Faaliyetlerinin Anadolu Türkleri Üzerinde Etkisi, XV.Türk Tarih Kongresi’nde Bildiri olarak sunulmuş ve özeti, Bildiri Özetleri adlı kitap içinde yayınlanmıştır
 8. Tufan GÜNDÜZ, Cengiz Orhonlu ve Osmanlı İskân Tarihine İlişkin Çalışmaları, Notlar XV; –Osmanlı’da Nüfus ve İskân Politikaları- İstanbul 2009, s.55-76.
 9. Tufan Gündüz, Kınık Boyu ve Anadolu’da Kınık Yerleşmeleri, I.Selçuklu Sempozyumu, Kayseri 2010.
 10. Tufan GÜNDÜZ, Tarih Bölümlerinin Programlarına Dair, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, ANKARA 18- 20 Mart 2010.
 11. Tufan GÜNDÜZ, Kızılbaşlık: Anadolu Türkmenlerinin Yeni İmajı, II. Dede Kargın Ve Türkmenler Sempozyumu, Urfa 2010.

 

 1. Tufan GÜNDÜZ, Mustaf Ali’nin Künhü’l-Ahbar Adlı Eserinde Safevilere Dair Bilgiler, Tarihçi Mustafa Ali Çalıştayı, Ankara/28-29 Nisan2011.
 2. Tufan GÜNDÜZ, Osmanlı-Safevi İlişkileri Perspektifinde Türkmen Aşiretleri,

XVI. Türk Tarih Kongresi, Eylül 2010.

 1. Tufan GÜNDÜZ, Boşnakların Osmanlı Topraklarına Göçü ve İlk Göçmenler, Uluslararası Üç Deniz Havzası Ülkelerinde Ortak Yönetim Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, İstanbul Mayıs 2011.
 2. Tufan GÜNDÜZ, Konar Göçerlikten Yerleşikliğe Geçiş Süreci Üzerine Eleştirel Değerlendirme, Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012.

Kazakistan.

 1. Tufan GÜNDÜZ, Bosna-Hersek’te Osmanlı Topraklarına Göç Tartışmaları, Balkan Savaşlarının 100. Yılında Büyük Göç ve Muhaceret Edebiyatı Sempzoyumu, 14-16 Aralık 2012 Saraybosna-Bosna-Hersek.
 2. Tufan GÜNDÜZ, Şah İsmail’in Kimliği: Rum İle Turan Arasına Sıkışan Dini Ve Siyasî Tanımlamalar, Şah İsmail ve Yavuz Sultan Selim Sempozyumu, 5-6 Nisan 2013. Bakü/Azerbaycan.
 3. Tufan GÜNDÜZ, Avusturya İdaresi Döneminde Saraybosna’da Bir Türkçe Gazete: Vatan. İşbirlikçi mi Vatansever mi? IBAC III. International Balkan Anual Conferense 2013, 10-14 Ekim 2013, Saraybosna/Bosna-Hersek.
 4. Tufan GÜNDÜZ, “Bosna’ya Geri Dönen Boşnak Göçmenlerin Türkler ve Anadolu Hakkındaki Görüşleri”, I. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi, 5-7 Aralık 2012 İstanbul.
 1. Tufan GÜNDÜZ, Bayındırlar, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: “OĞUZLAR: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri” 21-23 Mayıs 2014.
 2. Tufan GÜNDÜZ, Hırvat Seyyah Matija Mazuraniç’e Göre Bosna’da Türk ve Müslüman İmajı, IV. IBAC, Turkey and Romania Historical Ties and Future Collaborations in The Balkans, 15-18 Ekim 2014, Bükreş/Romanya.

22-Tufan Gündüz, Göç ve Propaganda: Bosna-Hersek’ten Osmanlı Topraklarına Yapılan Göçlerin Görünmeyen Yüzü, IBAC, III. International Balkan Anual Conferense 2015, 26-28 Kasım 2015, Sofya/Bulgarsitan.

23.Tufan Gündüz, Safevilerde Bir Sünni Hükümdar: II. Şah İsmail ve Dönemi, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, 14-17 Ekim 2015, Sakarya.

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 1. Osmanlı Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınevi,(Editör: Tufan Gündüz) Ankara 2012.
 2. Osmanlı Teşkilat Tarihi, Grafiker Yayınevi, (Editör: Tufan Gündüz) Ankara  2012.
 3. Yeni ve Yakınçağlarda Türk Devletleri, (Editör: Tufan Gündüz) A.Ü. Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir 2013.

 

 

DİĞER

 1. Roman: Nisan’ın İki Günü, İstanbul 2011.
 2. Senaryo: Yamak Ahmet, TV Dizisi 1. Sezon 1-20. Bölümler (İlk Gösterim TRT 1, 2011)
 3. Belgesel: Amerika’daki Osmanlılar/Meluncanlar (TRT TÜRK)
 4. Belgesel: Geçmişin İzleri (TRT TÜRK 1-165. Bölümler/yayınlandı)
 5. Tiyatro: Bir İnce Sızı Nisan 1915 (2014-2015 Sezonu/ İlk Gösterim 21 Nisan 1915 Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesi /Ankara