23.12.2012, Pazar

Trabzon'un Fethi

Fatih Sultan Mehmed (1451 - 1481) (Trabzon’un Fethi /1461) Yağlıboya /180X120 cm (2011)
Fatih Sultan Mehmed, 29 Mart 1432'de, Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaleli ve kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir. Âlim, şâir ve sanatkârlari sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmed'in en çok deger verdigi âlimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet sogukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacağı işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey söylemezdi… Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdigi kararları kesinlikle uygulayan bir kişiliği vardı. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Savaşlarda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak askerleri savaşa teşvik ederdi.
TÜRK TARİH KURUMU http://www.sakirseyihoglu.com
Trabzon İmparatorluğu ya da Trabzon Rum İmparatorluğu, 1204 yılında IV. Haçlı Seferi ile Konstantinopolis'in Latinler eline geçmesi üzerine, Trabzon'a sığınan Bizans tahtının varisi Komnenos Hanedanına mensup David ve Aleksios Komnenos tarafından kurulan bir devletdir. Trabzon ve civarında 1204-1461 yılları arasında varlığını sürdürmüş, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentinin Latin işgaline uğramasının ardından kurulan üç Bizans hanedan devletinden (Diğerleri, İznik Rum İmparatorluğu ve Epir Despotluğu) birisidir. İznik Rum İmparatorluğu, 1261 yılında Latin İmparatorluğu'nu yıkan devlet olmuş ve 1453'te Osmanlı İmparatorluğu tarafından ortadan kaldırılmıştır. Trabzon İmparatorluğu rakip olduğu bu iki devletten daha uzun ömürlü bir devlet olmuştur. Trabzon hükümdarları 1461!de Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmasına değin "Büyük Komnenos" (Yunanca: Megas Komnenos) ve "imparator" ünvanlarını kullanmışlardır. Devlet, kurucu hanedanın adıyla "Komnenos İmparatorluğu" olarak da adlandırılmıştır. III. Aleksios'dan sonra tahta geçen III. Manuel (1390-1416), aksak Timur ile Osmanlılar arasındaki mücadelede aksak Timur’un müttefiki olmuştur. Bu dönemde Hacıemiroğlu Beyliği, Kerasous kısa bir süre ele geçirmiştir. Oğlu IV. Aleksios'ün (1417-1429) en yaşlı kızı Maria , Bizans imparatoru VIII. Yannis Palaiologos'un dördüncü karısı olurken, Alexius öteki iki kızından birini rakip Akkoyunlu hükümdarı Cihan Şah ve diğerini Karakoyunlu hükümdarı Ali Bey’le evlendirmiştir. Yuannes IV, bu evliliklerden yardım görememiştir ve imparatorluğu kısa zamanda Konstantinopolis ile aynı kaderi paylaşmıştır.
Trabzonun Fethi / Osmanlı ordusunun Zigana’dan geçişi 1461 / Yağlıboya / 180X120 cm ( 2010)
… biz bu şekilde Trabzon bölgesinde bir dağa ulaştık. Bu dağdan aşağıya inen yol oldukça bozulmuş ve düşen ağaçlar tarafından kapatılmıştı. Sultanın kendisine ait yüz adet arabası vardı. Yol şartlarının kötülüğünden ve çamurdan dolayı Sultanın arabaları çamura saplandı ve bunların yüzünden ordu hareket edemez hale geldi. Sultan emir vererek bu arabaları kestirdi ve yaktırdı. Bunları çeken atları kim istediyse verdi. Bu arabaların yüklerini develere yükledi. Sultan daha önceden bölge hakkında elde ettiği bilgiler çerçevesinde yol şartlarının kötü olabileceğini tahmin etmiş ve kendisi ile beraber sekiz yüz deve getirmişti… ( Mihailovic) (TC Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Trabzon 2006) http://www.sakirseyihoglu.com
Osmanlı sultanı II. Murad 1442’de Trabzon’u almak için deniz tarafından ilk teşebbüsünü gerçekleştirmiş, şiddetli deniz fırtınalarının engellediği kara çıkarmasının yapılamayışı bu saldırıyı başarısız kılmıştır.
Fatih Sultan Mehmed Han'ın Kılıçları
Fatih Sultan Mehmet’in Belgrat kuşatmasının sürdüğü 1456 yılında Osmanlı Devleti’nin Amasya valisinin yaptığı akında, Trabzon İmparatorluğu savaşı kazanmasına rağmen pek çok esir vererek ağır bir haraç ödemeye de mecbur edilmiştir. Nihai bir saldırı için müttefikleri ile harekete geçen Yuannes, eniştesi olan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın oğluyla kızını evlendirdirerek Fatih’ten beklediği karşı saldırıya karşı Uzun Hasan’ın desteğini sağlamaya çalışmış, Sinop (İsfendiyar) ve KaramanoğluTürkmen beyleri ile Gürcistan kralından da olası bir Osmanlı taarruzuna karşı yardım sözleri almıştır. Yuannes'in 1458'te ölümünden sonra hükümdar olan kardeşi David, Burgundy Dükü Philip'e 22 Nisan 1459 tarihinde bir mektup yazarak Türklere karşı bir kutsal birlik oluşturmayı önermiştir. Trabzon'lu Alighieri 14 Kasım 1460'da Avrupa turuna çıkıp bu fikri olgunlaşırmayı denemiş, dahası olumlu cevap da almıştır ama bu birlik gerçekleşemeden Trabzon düşmüştür. Bu arada II. Murad'ın daha önce kardeşine yüklemiş olduğu haracı kaldırmasını dile getiren talebinin Konstantinopolis’e ulaşmasına yanıt 1461'de Fatih Sultan Mehmed’in Bursa’dan harekete geçmesiyle verilmiştir. Uzun Hasan’ın tarafsız kaldığı ağır ablukaya şehir bir ay dayanabilerek, 15 Ağustos 1461’de teslim olmuştur.  
Fatih Sultan Mehmed Han Trabzona girişi  http://www.sakirseyihoglu.com
Trabzonun Fethi / Osmanlı Donanmasının dönüş hazırlığı – 1461/ Yağlıboya /180X120 cm (2010)
… 1461 yılının ilkbaharında 100 – 150 arasında tahmin olunan gemiden hususi bir donanma hazırlatan Fatih Sultan Mehmet, Kasım ve Yakup Beylerin idaresinde olmak üzere en kıymetli askerlerini gemilere bindirdi.
… Padişah Sinop’ta iken İstanbul’daki donanmanın hareket etmesini emreyledi.
… Donanma daha evvel şehrin önüne gelmiş ve demirlemiş hatta karaya asker çıkarmıştı.
(Ord Prof.Dr. Kazim İsmail GÜRKAN/ TRABZON FETİH YILLIĞI Atlas Yayıncılık - 1994 sayfa 32,33)http://www.sakirseyihoglu.com
rabzonun Fethi / Osmanlı Ordusu Zağnos Surlarında / Yağlıboya /180X120 cm (2009)
… Sultan Trabzon’u kuşattı Aynı zamanda sultanın büyüklü küçüklü yüz elliye varan gemileri Karadeniz’den gelip büyük silahlarla denizden Trabzon u kuşattılar. Sultan altı hafta boyunca büyük zayiata katlanıp şehri almaya muvaffak oldu. Trabzon İmparatoru Sultana Teslim olmak zorunda kaldı. (mihailoviç)
….Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade de seferin başlangıcında yüz kadar Osmanlı donanmasının Mahmut Paşa tarafından hazırlanarak Sinop’a gönderilmişti, Tursun Beyde seferde Osmanlı donanmasının bulunduğunu hatta Osmanlı ordusu kentin önlerine gelmeden evvel donanmanın kuşatmayı başlatmış olup kaledekilerle savaşıldığını bildirmekte…
( TC Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Trabzon 2006)
…Gelibolu valisi Kazım Beğ ile Yakup Beğ komutasındaki donanma Mahmut Paşadan bir ay önce Trabzon önlerine gelerek şehri ve kaleyi denizden çevirip top muharebesi yapıyordu. Sarp dağları aşarak ağır silahlarla kara ordusunun Trabzon’a ulaşması beklenmiyordu. Fakat İmparator, ağır toplarla, mancınıklarla donatılmış Osmanlı ordusunu karşısında görünce şaşırmıştı…
TRABZON FETİH YILLIĞI /Atlas Yayıncılık - 1994 sayfa 23)
….Fatih gelmeden önce Mahmut paşa şehri kuşattı, İmparatora Sultan namına elçi ve mektup göndererek şehri teslim ettiği takdirde kendisine bir tımar verileceği bildirildi. Buna karşın David kızını padişahın almasını ve Trabzon’un kendisine bırakılmasını teklif ediyordu.Fatih buna ve kraliçenin Gürcü damadına kaçmasına çok kızdı ve şehri hücumla almaya karar verdi. 28 gün süren muhasaradan sonra nihayet İmparator adamlarını otağı hümayuna gönderip şartlarını kabul etti.
(Prof.Dr. Osman TURAN/ TRABZON FETİH YILLIĞI Atlas Yayıncılık - 1994 sayfa 40)http://www.sakirseyihoglu.com
Yavuz Sultan Selim (Trabzonda Valilik yapmıştır. 1512 - 1520) Yağlıboya /180X120 cm (2011)
Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470'de doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun'dur. Gülbahar Hatun, Dulkadirogullari Beyliği’ndendir. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, Omuzlarının arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit bir Padişahtı. Sert tabiatlı ve cesurdu. İyi bir eğitim gördü. Babası Sultan İkinci Bayezid,
Padişah olduktan sonra, askeri sevk ve devlet
idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade Selim'i Trabzon Sancağı’na vali olarak tayin etti. Şehzade Selim, Trabzon'da devlet işlerinin yanında, ilimle uğraşır ve büyük âlim Mevlâna Abdülhalim Efendi'nin derslerini takip ederdi. Trabzon'u çok güzel idare eden Şehzade Selim'in bu arada komşu devletlerle de ilgilendi. Valiligi sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine üç sefer yaptı. En önemlisi olan Kütayis seferinde Kars, Erzurum, Artvin illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı (1508) Çok güzel ata biner, devrin en meşhur silahşorlarını alt edecek kadar iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ok atmada ve yay çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti. Gösterişten hoşlanmaz, devlet malını israf etmezdi    http://www.sakirseyihoglu.com
Kanuni Sultan Süleyman (Trabzonda doğmuştur) – 1461 Yağlıboya /180X120 cm (2011)
Kanuni Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 Pazartesi günü, Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun Türk ya da Çerezdir. Kanuni Sultan Süleyman, yuvarlak yüzlü, elâ gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kanuni Sultan Süleyman devri, Türk hâkimiyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan (Yavuz Sultan Selim'in annesi) aldı. Yedi yaşına gelince tahsil için İstanbul'a, dedesi Sultan İkinci Bayezid'in yanına gönderildi. Şehzade Süleyman, burada KaraKızoglu Hayreddin Hızır Efendi'den tarih, fen,
edebiyat ve din dersleri alırken, savaş teknikleri konusunda da öğrenim görüyordu. On beş yaşına kadar Babası Yavuz Sultan Selim'in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar gereği sancak istemesi üzerine, önce Sarkî Karahisar'a oradan da Bolu, kısa bir süre sonra da Kefe sancakbeyliğine tayin edildi (1509).  http://www.sakirseyihoglu.com