Sultanlar

Osman Gazi

(1258-1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur.Kaynaklarin, sâlih, dindar, kahraman, cesur ve merhametli bir kimse olarak tanittigi Osman Gazi, üç günde bir yemek pisirtip fakirleri doyurmak, çiplaklari giydirip donatmak, dul ve yetimleri gözetip korumak gibi iyi hasletlere sahip bir kimse idi. Hak ve adalete saygili, üstün yetenekle...

Devamı 28 OCAK 1299

Orhan Gazi

(Orhan Bey; 1281, Söğüt – Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1326 ile 1359 yılları arasında beylik yapmıştır. Babası Osman Gazi'den 16.000 km2 olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km2 olarak bırakmıştır.Osmanli tahtina geçip oturdugu zaman, ne yaptigini ve ne yapmasi gerektigini iyi bilen bir kimse idi. Gazi, Sucau'd-dünya ve'd-din, ...

Devamı 01 ŞUBAT 1326

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)

Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Murad, kanun ve nizamlara saygili, teskilatçi ve komutanlik özelliklerini tasiyan bir hükümdardi. Az ve öz konusan padisahin, iyiliksever ve merhametli bir kisiligi oldugu için kendisine "Hüdâvendigâr" lakabi verilmisti.Osmanli tarihinde Murad Hüdâvendigâr ve Gâzi Hünkâr adlari ile anilip söhret kazanan bu hük&uu...

Devamı 01 ŞUBAT 1362

Sultan Yıldırım Bayezid

1360 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Babası Murad-ı Hüdavendigâr, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Küçük yaştan itibaren zamanın en mümtaz alimlerinden olan Bursa kadısı Koca Mahmud, kazasker Çandarlı Halil ve Kara­manlı Molla Rüstem’den ilim öğrendi. Babasının seçme komu­tanlarından askerlik eğitimi gördü, orduları sevk ve idare dersle­ri aldı. Kü&ccedi...

Devamı 01 OCAK 1389

Sultan I. Mehmed Çelebi

Çelebi Sultan Mehmed, kendisinden önceki Osmanlı hükümdarları gibi vatandaşlarını (tebeasini) gözeten, onlar için imkânlar hazırlamaya çalışan bir hükümdardı. Bu bakımdan günün ekonomik, sosyal ve dinî şartlarının gerektirdiği ihtiyaçlari karşılamak için gayret sarf ediyordu. Bunun içindir ki o, fakir, kimsesiz ve hatta yolcuları doyurmak için imâretler ...

Devamı 01 OCAK 1413

Sultan II. Murad

1404 Haziran'ında Amasya'da dünyaya gelen Murad, babası Çelebi Sultan Mehmed (Birinci Mehmed)'in vefatı üzerine daha 17 veya 18 yaşında bir delikanlı iken Osmanlı tahtına geçip idareyi eline almak zorunda kaldı. İleride de temas edilip görüleceği gibi onun yönetimde bulundugu dönem, idarî, mülkî ve hukukî mekanizmanın istikrarlı bir şekilde intizam ve ahenkle yürüyen bi...

Devamı 25 HAZİRAN 1421

Fatih Sultan Mehmed Han

30 Mart 1432– 3 Mayıs 1481yedinci Osmanlı padişahı. Divan edebiyatında Avnî mahlasını kullanmıştır. Sultan II. Murad ve Hüma Hatun’un oğludur. İstanbul'u fethetmesinden sonra Ebû ʾl-Feth (‏ابو الفتح, Fethin Babası) ve daha sonraki asırlarda Fâtih (‏فاتح) lakabıyla anılmıştır. Ayrıca döneminde Avrupa'da Büyük Türk (Grand...

Devamı 03 ŞUBAT 1451

Sultan II. Bayezid

 II. Bayezid, veya Sofu Bayezid,Divan Edebiyatı'ndaki müstear adı (mahlas): Adni) (d. 3 Aralık 1447 – ö. 26 Mayıs 1512) sekizinci Osmanlı padişahıdır. Babası Fatih Sultan Mehmed annesi Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim'in de babasıdır. Tahta geçtiğinde 511.000 km²'si Asya'da, 1.703.000 km²'si Avrupa'da olmak üzere toplam 2.214.000 km² olan impar...

Devamı 22 MAYIS 1481

Yavuz Sultan Selim

Devir Osmanlı İmparatorluğu’nun tahtında bulunan tarihteki adı Fatih (açan) diye anılan çağ açmış-çağ kapatmış bir Cihan Padişahı olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın bulunduğu bir dönemde babası şehzade ikinci Beyazid’in yöneticilik ve idarecilik (valilik) yaptığı Amasya’da doğdu. Bazı tarih kaynakları Şehzade Selim’in doğumunu 1467 yılı olarak verse de bilinen tarih olarak 1470 yılını görmekteyiz...

Devamı 26 MAYIS 1512

Kanuni Sultan Süleyman

  I6 Kasım 1494,Trabzon - 7 Eylül 1566, Zigetvar), Osmanlı İmparatorluğu'nun onuncu padişahı ve 75. İslamhalifesidir. Batıda Muhteşem Süleyman,Doğuda ise adaletli yönetimine atfen Kanunî Sultan Süleyman  1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 45 yıl 337 gün boyunca padişahlık yapan ve toplamda 13 sefere çıkan Süleymanın padişahlığının...

Devamı 30 EYLÜL 1520

Sultan II. Selim

    II. Selim Sarı Selim  olarak anılır (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 Aralık 1574, İstanbul), 11. Osmanlı padişahı ve 90.İslam halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Babasından 14.892.000 km2 olarak devraldığı imparatorluk topraklarını, 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır. 15 Aralık 1574 günü vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine g...

Devamı 24 EYLÜL 1566

Sultan III. Murad Han

III. Murad (1546-1595)   Şehzadeliği III. Murat II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu Sultan'un asıl adının Raşel olduğu ve Musevilikten Müslümanlığa döndüğü söylenir. Nurbanu Sultan'ın anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememektedir. İyi bir eğitim alan şehzade Arapça ve Fars&cce...

Devamı 15 ARALIK 1574

Sultan III. Mehmed Han

  Avusturya ve İran cephelerinde başarı kazanmak için çareler araştıran III. Mehmed Han, üzüntüsünden rahatsızlanmıştı. 27 Ekim 1603 tarihini gösteren gün türbelere yaptığı ziyaretlerden sonra, üzüntülü olarak saraya giderken arkasından dervişin birini bağırdığını duydu. Derviş, elli altı gün sonra büyük bir olay olacağını, gafil bulunmaması gerektiğini bildirerek: “G&uu...

Devamı 16 OCAK 1595

Sultan I.Ahmed Han

Sultan I. Ahmed Han Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusudur. Sultan III. Mehmed Han’ın oğludur. Babasının Saruhan valiliği sırasında 1590 (h. 998) yılında Manisa’da doğdu. Annesi Handan Sultan’dır. Şehzade Ahmed, henüz beş yaşında iken sıkı bir talim ve terbiyeye tâbi tutuldu. Zamanın ileri gelen âlimlerinden Aydınlı Mustafa Efendi, bu işle vazifelendirildi. Temel bilgiler...

Devamı 21 ARALIK 1603

Sultan I. Mustafa Han

SULTAN I.MUSTAFA HAN (Arapça: مصطفى الأول) (d. 1591, Manisa – ö. 20 Ocak 1639, Topkapı Sarayı,İstanbul) 15. Osmanlı padişahı ve 94. İslam halifesidir. Babası Sultan III. Mehmed'tir. I. Mustafa'nın annesinin ismi kesin olarak bilinmemekle beraber Fûldane Valide Sultan olduğu bazı tarihçilerce rivâyet edilmiştir. Osmanlı tarihindeilk...

Devamı 22 KASIM 1617

Sultan II. Osman (Genç) Han

Sultan II.Osman Han 1604-1622   II. Osman ya da Genç Osman divan edebiyatındaki mahlasıyla Farisî (d. 3 Kasım 1604,İstanbul - ö. 20 Mayıs 1622, İstanbul); 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir. Babası I. Ahmed, annesi Mahfiruz Haseki Sultandır. Mahfiruz Haseki Sultan Rum'dur. Sultan Genç Osman 14 yaşında iken, amcası Sultan I. Mustafa'nın tah...

Devamı 26 ŞUBAT 1618

Sultan IV. Murad Han

  IV. Murat (Osmanlı Türkçesi: مراد رابع Murād-i rābi‘) (d. 27 Temmuz 1612, İstanbul - ö. 8 Şubat 1640, İstanbul), 17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesi. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan (Erivan) ve Bağdat fatihidir. IV. Murat İstanbul'da, Sultan I. Ahmet'in ve asıl ismi Anastasya olan Rum asıllı Kösem Sultan'ın...

Devamı 10 EYLÜL 1623

Sultan İbrahim Han

SULTAN İBRAHİM HAN İbrahim (d. 5 Kasım 1615, İstanbul – ö. 18 Ağustos 1648, İstanbul), 18. Osmanlı padişahı ve 97. İslam halifesidir. İbrahim, 8 Şubat 1640'ta kardeşi IV. Murat’ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde b&...

Devamı 09 ŞUBAT 1640

Sultan IV. Mehmed Han

SULTAN IV.MEHMED HAN IV. Mehmet ya da Avcı Mehmet adıyla da bilinir (2 Ocak 1642, İstanbul – 6 Ocak 1693, Edirne), 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim'in Turhan Sultan'dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 7 yaşında padişah oldu. Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anılmıştır. 39 yıllık saltanatıy...

Devamı 08 AĞUSTOS 1648

Sultan II. Süleyman Han

SULTAN II.SÜLEYMAN HAN II. Süleyman (Osmanlı Türkçesi: سليمان ثانى‎ Süleymān-i sānī, d. 15 Nisan 1642,İstanbul – ö. 22 Haziran 1695, Edirne), 20. Osmanlı padişahı ve 99. İslam halifesidir. Şehzadeliğinde mükemmel tahsil ve terbiye gördü. Kardeşi Sultan IV. Mehmed Hanzamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Hayatının kırk y...

Devamı 08 KASIM 1687

Sultan II. Ahmed Han

SULTAN II.AHMED HAN II. Ahmet (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695), 21. Osmanlı padişahı ve 100. İslam halifesidir. İlk Yılları Sultan İbrahim Han'ın üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan'dır. 1643'teEdirne'de dünyaya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Kardeşi II. Süleyman'ın dört yıllık saltanatı sırasında sarayda kafes hayatı yaşadı. 21 Haziran 1691'de tahta çıktığı zaman 48 yaşın...

Devamı 22 HAZİRAN 1691

Sultan II. Mustafa Han

Sultan II.Mustafa Han Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan'dır. Annesi Girit'lidir. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir hatt-ı hümayun yayınladı. Yazısında: “ Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir. ”   diyordu. Yine vezirlerinden&n...

Devamı 06 ŞUBAT 1695

Sultan III. Ahmed Han

SULTAN III.AHMED HAN III. Ahmet (30 Aralık 1673, Hacıoğlu Pazarcık – 1 Temmuz 1736, İstanbul), 23. Osmanlı padişahı 102. İslam halifesidir. Babası Sultan IV. Mehmet, annesi Meh-Pâre Emetullah (Ümmetullah) Râbi'a Gül-Nûş Sultân'dır. Annesi Giritlidir. Sultan II. Mustafa'nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmet, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ü...

Devamı 22 AĞUSTOS 1703

Sultan I. Mahmud Han

SULTAN I.MAHMUD HAN (2 Ağustos 1696 - 13 Aralık 1754), 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696'da Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. II. Mustafa'nın oğlu ve III. Ahmet'in yeğenidir. Devrinin vakanüvislerince zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli bir zat olarak tanıtılan I. Mahmud, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet işlerinde istişarede bulunur, acele etmez ve telaş gö...

Devamı 30 EYLÜL 1730

Sultan III. Osman Han

SULTAN III.OSMAN HAN III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa'nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud'un (1730-1754) kardeşidir. Annesi bir Sırptır ve asıl adı Mari olan Şehsuvar Sultan'dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Babası tahttan indirildiği sırada henüz dört yaşınday...

Devamı 13 ARALIK 1754

Sultan III. Mustafa Han

SULTAN III.MUSTAFA HAN III. Mustafa (Divan Edebiyatı'ndaki adıyla Cihangir; 28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774), 26. Osmanlı padişahı ve 105.İslam halifesidir. Babası Sultan III. Ahmet, annesi Emine Mihr-î-Mâh Sultan'dır. Babasının 1730'da padişahlıktan çekilmesinden sonra yirmi yedi yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzerine 1757'de tahta geç...

Devamı 30 EKİM 1757

Sultan I. Abdülhamid Han

SULTAN I.ABDÜLHAMİD I. Abdülhamit (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد اول Abdü’l-Ḥamīd-i evvel) (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789), 27. Osmanlı padişahıve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet'in oğlu ve III. Mustafa'ın kardeşidir. Sultan I. Abdülhamit, siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu,Yeniçeri ocağına v...

Devamı 21 OCAK 1774

Sultan III.Selim Han

SULTAN III.SELİM HAN III. Selim (Osmanlı Türkçesi: سليم ثالث Selīm-i sālis) (24 Aralık 1761 - 28 Temmuz 1808), 28. Osmanlı padişahı ve 107.İslam halifesidir. III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı. I. Abdülhamid şe...

Devamı 07 NİSAN 1789

Sultan IV. Mustafa Han

SULTAN IV.MUSTAFA HAN IV. Mustafa (d. 8 Eylül 1779 – ö. 17 Kasım 1808), 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcâzadesi Sultan III. Selim'in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı.Saltanatı döneminde imparatorluk iç karışıklıklar ile çalkalandı. Sul...

Devamı 29 MAYIS 1807

Sultan II. Mahmud Han

SULTAN II.MAHMUD HAN  (20 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839), 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldığı 31 yıllık süreç Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda...

Devamı 28 TEMMUZ 1808

Sultan Abdülmecid Han

Sultan Abdulmecid 2 Temmuz 1839 26 Haziran 1861 (25 Nisan 1823, İstanbul – 26 Haziran 1861,İstanbul), 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. II. Mahmud'unBezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti'nin son dört padişahının babası olup, en çok sayıda oğlu padişahlık yapan, padişahtır. Abdülmecid, babası gibi&n...

Devamı 02 TEMMUZ 1839

Sultan Abdülaziz Han

  Sultan Abdülaziz Han25 Haziran 1861- 30 Mayıs 1876 (Osmanlı Türkçesi: عبد العزيز) (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876), 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmut vePertevniyal Sultan'ın oğlu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Saltanatı Sultan Abdülaziz Han Güreş, cirit ve av sporlarına meraklı olan padişahın tahtta kaldı...

Devamı 25 HAZİRAN 1861

Sultan V. Murad Han

  Sultan V. Murad Han30 Mayıs 1876- 31 Ağustos 1876 (مراد خامس) (d. 21 Eylül 1840, İstanbul – ö. 29 Ağustos 1904, İstanbul), 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Babası Sultan Abdülmecit, annesi Megrel (Gürcü) asıllı Şevkefza Kadın Efendi'dir. Önceki Osmanlı padişahı Abdülaziz'in yeğeni ve sonraki Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in ağabeyidir. Sultan Abdülaziz'in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilişinden son...

Devamı 30 MAYIS 1876

Sultan II. Abdülhamid Han

  Sultan II.Abdülhamid Han 31 Ağustos 1876- 27 Nisan 1909 22 Eylül 1842'de -Hicri 1258 yılının Şaban ayının 15'inde- namaz vaktinde duyulan beş pare top atışı, Osmanlı payitahtı İstanbul'un ahalisine Çırağan'daki saray-ı büroayiinda Sultan Abdülmecid'in (1839-1861) ikinci oğlunun doğduğunu haber verir. Çocuğa Abdülhamid adı verilir -Arapça'da 'Abd el-Ham1d, harfiyen çeviri...

Devamı 31 AĞUSTOS 1876

Sultan V. Mehmed Reşat Han

V. MehmetMehmet Reşat2 Kasım 18443 Temmuz 191 (2 Kasım 1844, İstanbul – 3 Temmuz 1918, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat olarak da bilinir. Saltanattan önceki yaşam II. Mahmud'un torunudur. 18 oğlu ve 24 kızı olan Sultan Abdülmecid'in yaş sırasına göre üçüncü oğluydu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Eski Çırağan Sarayı'nda doğdu. Annesi Gülcemal Kadın Efendi veremden öldüğü zaman Me...

Devamı 27 MAYIS 1909

Sultan VI. Mehmed Vahideddin Han

  3 Temmuz 1918- 17 Kasım 1922   Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son Sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin'den sonra Padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecit tarafından devam ettirilmiştir. Sultan Abdülmecid'in sekizinci oğlu ve kendisinden önce tahta geçen V. Murad, II. Abdülhamid ve V. Mehmed Reşad'ın küçü...

Devamı 03 TEMMUZ 1918