30.11.2012, Cuma

Sultan I. Murat (Hüdavendigar)

İlk şehit padişahımız Hüdavendigar lakaplı I. Murad’ın galip geldiği I. Kosova Savaşı akabinde savaş meydanında gezerken şehit edilişi.

Osmanli Devleti'nin üç büyük kurucusundan biri olan I. Murad, kanun ve nizamlara saygılı, teşkilatçı ve komutanlık özelliklerini taşıyan bir hükümdardı. Az ve öz konuşan padişahın, iyiliksever ve merhametli bir kişiliği olduğu için kendisine "Hüdâvendigâr" lakabı verilmişti.Osmanlı tarihinde Murad Hüdâvendigâr ve Gâzi Hünkâr adları ile anılıp şöhret kazanan bu hükümdar, Orhan Gazi'nin 6 oğlundan yaş itibari ile dördüncüsüdür. Latin kaynaklarında Amurad adı ile anılır.Annesi, Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer Hatun'dur. Daha önce de belirtildiğine göre doğumu 1326 senesidir. Ana bir kardeşi olan Süleyman Paşa'nın ölümü üzerine o tarihlerde 36 veya 37 yaşlarında bulunan Murad, ahiler ve komutanların kararı ile Bursa'ya davet edilerek hükümdar ilan edilmiştir.

Bazi kitâbe ve eserlerde "Meliku'l-Âdil el-Gâzi es-Sultan Giyasu'd-Dünya ve'd-Din Ebu'l-Feth, Sihabu'd-Din" gibi ünvanları taşıdığı da görülmektedir.Ordu ile milletin göz bebeği durumunda bulunan ve çok sevilen Şehzade Süleyman'ın ölümü üzerine, veliahd olup babasının tahtına geçen Murad, veliahd olarak yetiştirilmemiş olmasına rağmen hükümdarlık sorumluluklarını devr alırken tereddüt ve şaşkınlığa düşmeden yerine sıkı basıp oturmuştu. Çünkü o, babasının vefatından önce Rumeli'de esas kuvvetlerinin başında bulunuyordu. Trakya'da gerçekleştirdiği fetihlerle ün kazandığı gibi idare ve yönetim işinde de pişmişti. O, Bizans'a karşı yapılan fütuhat ve kazanılan zaferlerin temsilcisi durumunda idi. Bu sebeple de devlet işlerinde büyük bir nüfuza sahip olan ahi ve gazilerin desteğini alarak tahta geçti. Tahta geçince, babasının Trakya'da izlemekte olduğu fetih siyasetini devam ettirmek istiyordu. onun, Rumeli'deki harp sahasından ayrılıp Bursa'ya gelmesi üzerine Bizans kuvvetleri taarruza geçerek Türklerin elinde bulunan Burgaz, Çorlu ve Malkara'yi geri aıip, Türk kuvvetlerini sahile doğru çekilmeye mecbur ettiler. Bunun üzerine Sultan Murad, Rumeli'ye dönmek isterken Asya'da meydana gelen olaylar yüzünden Avrupa'daki tasavvurlarını geciktirmek zorunda kaldı.Tahta çıktığı sırada bunlardan İbrahim ve Halil hayattaydı.Orhan Bey, İzmit fethine hareket etmeden önce (1337)ona Bursa ile Bey sancağını verdi. Murad on iki yaşında "küçük yaşından beri lalası olan Şahin" ile (İdris) birlikte
Bursa Bey sancağına gönderildi.  İzmit'in fethinden sonra Sultanöyüğü (Eskişehir) sancağına nakledildi. Rumili Fatihi olarak anılan kardeşi Süleyman Paşa'nın ölmesi üzerine 1357' de lalası Şahin ile birlikte, önemli bir kuvvetle Rumili'ye gönderildi. Orada, 1362'ye kadar şehzade sıfatıyla fütuhatta bulundu. Osmanlı kroniklerinde bu faaliyeti, tahta cülüşundan sonraya yerleştirilmiş ve bu yanlışlık,modern tarihçileri birtakım hatalı varsayımlara götürmüştür.Papalık ve Bizans Haçlı donanmasının 1359'da Lapseki ve Saros körfezi çıkarmasını önleyen Şehzade Murad'ın emrinde Lala Şahin gibi yetenekli bir kumandanın yanısıra Evrenos (Evrenuz) ve Hacı ilbeği gibi serhad beyleri de bulunuyordu. Ancak küçük kardeşi Halil'in Rum korsanlarınca esir alınıp Foça'ya götürülmesi ( 1357). babası Orhan'ın oğlunun kurtarılması için İmparator V. Ioannes Palaiolog ile anlaşması sırasında Rumili'deki askeri faaliyetlerini bir süre durdurmak zorunda kaldı. Halil'in kurtarılıp teslim edilmesi üzerine (Eylül 1359). fetih harekatına yeniden başladı.

1360-136l'deki faaliyetlerini belirli bir plana göre yürüttü. önce, Edirne'ye gelebilecek askeri yardımları kesrnek için akıncıları istanbul önlerine kadar gönderdi. İstanbul-Edirne yolu üzerindeki başlıca kaleler olan Bantoz (Panados), Çorlu (Tsurullos), Misini (Mosunopolis), Lüleburgaz (Verguli) ve Babaeski (Bulgarufigon) ele geçirildi.2 Öte yandan, Meriç nehrine doğru Güney Trakya yol kavşağında Keşan Kalesi, Edirne'nin güneyinde Trakya'nın ikinci büyük merkezi Dimetoka (Didymoteikhon) Kalesi zaptedildi (1360 veya 1361). Böylece Edirne, her türlü yardımdan tecrit edildi.1361 baharında Şehzade Murad, Rumili kuwetlerini emri altında toplayıp Edirne üzerine yürüdü. Edirne'nin 55 km. doğusundaki Babaeski'de karargah kurup orduyu Lala Şahin kumandasında ileri gönderdi. Edirne tekfuru onu Sazlıdere vadisi önünde karşıladıysa da, bozguna uğradı ve Edirne'ye çekildi; geceleyin Meriç üzerinden gemiyle Enez'e kaçtı. Ardından Edirne halkı şehri teslim etti (5 Mayıs 1361). Murad ordusuyla KumKalesi kapısından şehre girdi. 3 Daha sonra Edirne'yi güvence altına almak için Lala Şahin ile birlikte kuzeyde Bulgaristan'a ait Eski Zağra ve Yukarı Meriç vadisinde Filibe doğrultusunda sefere çıktı. Fakat bu sırada Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil'den Sultan Orhan'ın ölümü haberi geldi (Mart 1362).İznik ve Eskişehir'de bulunan kardeşleri İbrahim'in (ozaman altı yaşında) ve Halil'in (on altı yaşında) adamları,Karaman ve Eretna kuwetlerinin desteğiyle şehzadeler adına Bursa'da tahtı ele geçirmek için harekete geçtikleri gibi Orhan Bey'in ölümünü fırsat bilen Amasya emirlerinden Bahtiyar Bey de Ankara'yı almış, Karamanoğlu 1356'da Osmanlılar'ın eline geçmiş olan Sivrihisar bölgesini işgal etmişti. Murad, Rumili'de lalası Şahin'i Uc beyleri üzerinde beylerbeyi tayin edip Rumili'den ayrılarak Bursa'ya ulaştı ve Kadı Çandarlı Kara Halil ile buluştu. Çandarlı o gelinceye kadar duruma hakim olmuş, böylece Murad güvenle tahta çıkabilmişti. Bu arada, Edirne'de oturan Beylerbeyi Lala Şahin, Eski Zagra ve Filibe'yi eman ile teslim almıştır. Meriç vadisinde önemli bir şehir olan Filibe, Osmanlı rivayetine göre uzun bir kuşatma sonunda 765'te (herhalde miladi 1364 bahar veya yazında) teslim olmuştu. Burası 1366'da Murad Rumili'de iken, Beylerbeyi Lala Şahin'in uc merkezi olacak, Şahin oradan ihtiman ve Samakov istikametinde akınlarsı başlayacaktır.  I. Mura d tahta geçtikten sonra 1365 yılına kadar, Karaman ve Eretna tehdidi yüzünden Anadolu'da kaldı. Eretnaoğlu Mehmed'i tahta çıkaran Karamanoğlu Alaeddin,Ankara'ya hakim olan Bahtiyar Bey'le ittifak halinde Osmanlı topraklarına saldırdı. I. Murad, 1362 kışını Bursa'da geçirdikten sonra güçlü bir ordu toplayarak ertesi yılın baharında sefere çıktı. Eretna'nın Moğol birliklerini (Banınbay ve Samagar aşiret kuwetleri) Eskişehir bölgesinde bozguna uğrattı, Karaman ordusunu püskürttü. Bunun üzerine kuşatma altında bulunan Ankara ahileri kalenin anahtarlarını getirip teslim ettiler. Karaman ve Eretna tehdidi böylece ortadan kalktı.1364'te Anadolu'da Türkmen beylikleri ve Mısır'da Memlükler'e karşı genel bir Haçlı seferi hazırlıkları yapılmaktaydı. Ekim 1365'te on altı kadırga, 10.000 asker taşıyan altmış sekiz gemi ile Kıbrıs Kralı Pierre'in ordusu İskenderiye'yi ele geçirmiş, Mısır'ın zengin ticaret limanı,yağma ve yangında harabeye dönmüştü. İskenderiye yağma ve katliamı, Avrupa'da İslam'a karşı kazanılmış enbüyük zaferlerden biri olarak kutlandı.

Osmanlı devlet idaresi bu sırada önemli bir değişme geçirdi. Çandarlı Hayreddin Paşa hastalanarak 22 Ocak 1387'da öldü ve yerine vezirliğe oğlu Çandarlı Ali Paşa atandı. O zamana kadar tek bir vezir varken, Karaman seferinden sonra bu seferde çok gayreti görülen Kara Timurtaş Paşa'ya da vezir payesi verildi. Böylece Çandarlı Ali Paşa da vezir-i azam payesini aldı.

1388'de Balkanlarda yeni bir gaile ortaya çıktı. O zamana kadar vasal devlet hükümdarı olan Sırp Despotu Lazar ve Bosna Kralı Tvrtko, Hırvat prensleri ile Arnavutluk prensleri arasında bir Hıristiyan bağdaşıklık cephesi kurdular. Amaçları yeni bir Haçlı Ordusu kurup, Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan çıkarmaktı. Bu cephenin kurduğu ordunun ilk başarısı 1388 Ploşnik'te küçük bir Osmanlı akıncı birliğini bozguna uğratmak oldu. Bundan cesaret alan Macarlar, Ulahlar ve hatta bir Osmanlı uyruğu konumlu Bulgarlar da bu cepheye katıldı.

 

1389'da yeni Vezir-i Azam unvanlı Çandarlı Ali Paşa komutasında 30 bin kişilik bir kuvvet ile Rumeli'de sefere başladı. Bu kuvvet başarılar elde edip Tırnova ve Sumnu'yu aldı. Bu sırada I. Murad Anadolu'da beylerden ve ahaliden yeni bir ordu kurmakla meşgul olmakta idi ve çok geçmeden Rumeli'den de yeni takviye alan bu ordusu ile Bulgaristan'a girdi. Bunun üzerine Bulgar Kralı Şişman Hristiyan bağdaşıklıkdan ayrılıp teslim oldu. Ordunun bir kısmı Tuna boylarına yönelip stratejik Niğbolu ve Silistre kalelerini ele geçirdi. Haziran sonuna doğru büyük Osmanlı ordusu Kratova'da toplanmaya başladı ve burada I. Murad başkanlığında bir harp meclis kurulup bağdaşıklık ordusu üzerine yürüme kararı verildi. Şehzade Beyazid, Şehzade Yakup ve diğer deneyimli komutanlara görev belirtilerek bir muharebe planı hazırlandı.

28 Haziran 1389'da Haçlı Ordusu ile Osmanlı ordusu Üsküp'ün kuzeyinde Kosova Ovası'nda büyük bir meydan muharebesine giriştiler. I. Kosova Savaşı olarak adlandırılan bu muharebede Osmanlı ordusu ile Hristiyan Sırp, Bosna, Eflak, Macar ve Hırvat bağdaşıklık ordusu sekiz saat süren bir çarpışmaya giriştiler. Hıristiyan ordusu sonunda büyük bir bozguna uğradı. Muharebe bittikten sonra veya muharebe sırasında I. Murad, Sırp Miloš Obilić tarafından hançerlenerek şehid edildi. Böylece I. Murad harp sırasında öldürülen tek Osmanlı Sultanı oldu.

I. Murad'ın cenazesi, saltanat savı güder gerekçesiyle Kosova'da yeni padişah I. Bayezid emriyle boğularak öldürülen oğlu Yakup Bey'in cenazesiyle birlikte Bursa'ya getirildi ve Çekirge'deki türbesine gömüldü. Cenazenin sağlıkla nakli için, iç organları otağının bulduğu yerde Kosova'da defnedilmiştir. Türkler ve İslam dünyasında I. Murad'a Hüdavendigarlakabı ile kutsallık derecesinde saygı beslenmesine başlanmıştır. Böylece Kosova'da hala bulunan iç organlarının defnedildiği yer "Meşhed-i Hüdavendigar" adı ile ve Çekirge'de bulunan I. Murad türbesi birer ziyaretgah olmuştur.

I. Murad Osmanlı tarihinde ilk Sultan lakabı ile tanınan hükümdardır. 27 yıllık saltanatı sırasında Anadolu ve Rumeli'de 37 önemli muharebe yapmış ve bunlardan hepsini zaferle sonuçlandırmıştır.

Şahsi karakterlerine gelince tarihlerde "orta boylu, uzun boyunlu, değirmi çehreli, seyrek dişli, koç burunlu, şahin bakışlı" olarak betimlenmiştir.Az ve güzel konuşması, cengaverliği ve avcılığa düşkünlüğünden söz edilmiştir. Katıldığı savaşlarda çarpışmalar başlamadan önce ordusuna yaptığı ateşli moral verici söylevler hala rivayet edilmektedir. Neşrî Tarihinde şöyle tasvir edilmiştir:

Atası gibi hayır sahibi idi. Cemi ömrünü gazaya sarfetmiştir. Osmanoğullarında bunun ettiği gazayı hiçbir padişah etmemiştir. Dahi avı gayet sever idi ve nice bin altın ve gümüş halkalı itleri vardı. Doğanları yine öyle idi.

Hayırları ile ilişkili olan 1385 tarihli Vakfiye belgesi Arapça olarak elimizde bulunmaktadır. Bursa'nın Çekirge semtinde Hüdavendigar Camii ve imaret, medrese, misafirhane, türbe ve kaplıcayı kapsayan külliyesi vardır. Ayrıca Bursa Hisarı'nda Hisar Camii, Bilecik ve Yenişehir'de camiiler ve zaviye ve annesi adına İznik'te bir imaret yaptırmıştır.

Osmanlı devlet idaresi I. Murad döneminde küçük bir beylik idaresinden bir Sultanlık idaresi şekline dönüştürülmüştür. I. Murad döneminde 'Devlet hükümdar ve sülalesinin ortak malıdır.' anlayışı kalkmış yerine 'Devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.' anlayışı gelmiştir. Edirne'nin Osmanlılar eline geçirilip ikinci bir başkent durumuna geçirilmesi I. Murad döneminde başlamış, Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş ve bu Osmanlı devletinin bir Balkanlar ve Avrupa devleti olduğu gerçeğini vurgulamıştır. Vezirlerin sayısı artmıştır.Divan üyelerinin sayısı artırılmıştır. Devletin malî bünyesi ortaya çıkartılmış ve Defterdarlık makamı oluşturulmuştur. Çağının en ileri profesyonel askerî organizasyonu olan Yeniçeri ocağı kurulmuştur.