14.09.2016, Çarşamba

Şehzade Yakup Çelebi

Şehzade Yakub Çelebi

 d.1359 Bursa - ö.1389 Kosova,I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma üçüncü şehzadeleridir.

Küçük yaşından itibaren çok iyi bir öğrenim görmüş, ayrıca idari ve askeri eğitime alıştırılmıştır. Bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmiştir 

I. Murad‘ın son seferi olan Kosova Meydan Savaşı’nda iki kardeş de büyük yararlıklar göstermişlerdir. Savaşta Yakub Çelebi sol cenahta saf tutmuştur ve Sırp prensi Lazar'ın yoğun saldırısına maruz kalmıştır. Düşman yenilip kaçmaya başlayınca, Şehzade Yakub Çelebi onların peşine takılır. Bu sırada savaş alanını dolaşmakta olan Birinci Murad, Miloš Obilić adındaki yaralı bir Sırp tarafından hançerle öldürülür. Taht, paşaların ittifakı ile Şehzade Bayezid'e verildi. Lakin Şehzade Yakub'un saltanatı ele almak isteyecebileceği düşüncesi üzerine olası bir taht kavgasını önlemek için Şehzade Yakub'un katline karar verilir. Otağa çağrılan Yakub Çelebi boğularak öldürülür. Bu kararın verilmesinde I. Murad'ın tahtına göz koyan oğlu Savcı Bey'in isyanı ve katlinin etkisi muhtemeldir. Kardeş katli, I. Ahmed'in 'tahta yaşça en büyük olan şehzade geçer' kuralına kadar devam etmiştir.

Yıldırım Bayezid, kardeşinin naaşını Bursa’ya getirtmiş ve törenle defnettirmiştir.

İznik’te Yakub Çelebi Camisinin kuzeybatısında bulunan türbe ile ilgili bir kitabe bulunmamaktadır. Yakub çelebinin Bursa’da Hüdavendigar Türbesinde gömülü olup, bu türbenin bir makam olması kuvvetle muhtemeldir. Yakub Çelebi'nin İznik'te camisi, türbesi ve Keles’te de hamamı bulunmaktadır. Bu türbenin XIV. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı bilinmektedir. Yakub Çelebi Türbesi 6.45 x6.45 m. ölçüsünde kare planlıdır. Türbenin köşelerinde örme ayaklar yer almakta olup, bunlar birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Ayaklar ve kemerler tek sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Bunlara dayanan pandantifli bir kubbe türbenin üzerini örtmektedir. Türbenin batısı sonradan örülerek kapatılmıştır.

 

Yakup Çelebi Cami ve Türbesi - Bursa

14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyıl başlarında, I. Murat’ın oğlu Yakup Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yapı kuzey- güney doğrultusunda ardarda uzanan giriş ve ibadet mekanları ile doğu ve batıda girişe bitişik iki yan kanattan ve kuzeydeki son cemaat yerinden müteşekkildir. Müştemilatı 500 m2 olup, iç alanı 290 m2’dir. Cami, kare planlı, üçgen geçişli kubbelidir. Güneyde eksene simetrik iki altlık, eksende bir üstlük, doğu ve batı duvarlarında eksende birer altlık ve üstlük pencere olmak üzere, yedi pencere ile dışa açılır. Duvarların örtü sistemi sıvalıdır. Giriş kasası ve kanatları ahşaptır. Duvarları dış cephelerde almaşık teknikte bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Cami çeşitli dönemlerde tadilattan geçirilmiştir. En son ibadete açılış tarihi 1961’dir. İmaretin hemen yanında bulunan türbe bir makam olup, Yakup Çelebi’nin babasının türbesi yer almaktadır. 
Caminin kuzey doğusunda, son cemaat yerine 5 km. uzaklıkta bahçe içersinde YAKUP ÇELEBİ’nin türbesi vardır.