Önemli Kişiler

Sultan Alp Arslan

Sultan Alp Arslan Adudüddevle Ebu Şüca Muhammed Alp Arslan bin Davud  Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan Türk hükümdar. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olup, daha çok unvanı olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.   Ha...

Devamı 27 NİSAN 1064

Muhyiddin İbnü-l Arabi

Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560'da Mürsiye (Murcia), İspanya'da doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye'ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle). Ailesi, Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın ataları hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da, anne ve baba tarafından nüfûz ve itibâr sâhibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Akrabaları arasında t...

Devamı 28 TEMMUZ 1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

      Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir.  Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar. Moğollarla katiyen bir alakaları yoktur. Oğuz T...

Devamı 01 OCAK 1196

Şeyh Edebali

  Şeyh Edebali Balışeyh, Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası) (1206 - 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir oda...

Devamı 01 OCAK 1206

Dündar Bey

Dündar Bey (1212 - 1302) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcası,Ertuğrul gazinin kardeşi ,Süleyman şahın(gündüz alp) oğludur Ertuğrul Gazi hakkındaki bilgiler açık olmakla birlikte, Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tu...

Devamı 01 OCAK 1212

Hayme Ana (DEVLET ANA)

  Hayme Ana   Hayme Ana, geleneğe  göre  Ertuğrul  Gazi'nin  annesi, Osman  Gazi'nin  ninesi  Süleyman Şah'in (Günduz Alp) ise  hanımıdır. Türbesi Domaniç  ilçemize  bağlı Çarşamba Köyü'ndedir. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han'ın oğullarından) Kayı Boyuna  mensup  bir TürkmeHayme Ana, geleneğe göre Ertuğrul G...

Devamı 01 OCAK 1220

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül1281[Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu...

Devamı 01 OCAK 1222

Turgut ALP

  Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur. Hayatı Hayatına dair çok az bil...

Devamı 01 OCAK 1223

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)

       Turani Kanvas Tablo Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakı...

Devamı 01 OCAK 1223

Baycu Noyan

Baycu Noyan, Moğolların savaşçı özellikleriyle tanınan Besud kabilesine mensup bir ailenin çocuğuydu. Moğolların ilk istila hareketlerinden itibaren ordu içinde adı duyulan bir kimse olarak Cengiz Han’ın önemli komutanlarından Jebe’nin yeğeniydi. Baycu’nun adının ciddi anlamda ilk defa duyulması 1228 tarihidir. Bilindiği üzere Moğolların İran’ı istilası 1220 yılında başladı ve ilerleyen yıllarda da yayılarak...

Devamı 01 OCAK 1228

Halime Hatun

Halime Hatun Devleti Aliyyei Osmaniyye temeleri atan büyük hakan ,Osman Gazi Hazretlerinin annesidir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Hâlime Hâtûn Türk neslinden olup Türkmen bir aileye mensuptu. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1281 yılında vef&ac...

Devamı 01 OCAK 1230

Sadeddin Köpek

Temsili Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrevdönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Sadeddin Köpek' in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddi...

Devamı 01 OCAK 1235

II. Gıyasettin Keyhüsrev

  Sultan Alâeddîn Keykubâd öldüğü zaman geride üç oğlu kalmıştı. Bunlar 16 (veya 13-14) yaşlarında olan Gıyâseddîn Keyhusrev, 8-9 yaşlarında İzzeddîn Kılıç Arslan ve daha küçük yaştaki Rükneddîn idiler. Veliahd İzzeddîn Kılıç Arslan olmasına rağmen, Şemseddîn Altun-aba, Taceddîn Pervâne, Ferruti Lala, Sadeddîn Köpek ve Zahi...

Devamı 01 OCAK 1237

Saru Batu Savcı Bey

Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’ni ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyleridir.  Saru Batu Savcı Bey’in doğum yeri ve tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Domaniç Saruhan köyü ve Söğüt Savcıbey köyü üzerinde tartışmalar vardır. 14...

Devamı 01 OCAK 1250

II. Andronikos

  Konstantinopolis. Bizans İmparatoru: 1282–1328 arasında. II. Andronikos, VIII. Mihail ve Theodora Palaiologina'in en büyük yaşayan oğlu olup III. İoannis'in büyük yeğenidir. 1261'de Konstantinopolis Latinlerden tekrar geri alındıktan sonra Bizans İmparatoru olan babası VIII. Mihail'in taç giyme töreninde ortak imparator olarak ilan edilmiş; 1272'de taç giyme töreni y...

Devamı 25 MART 1259

Malhun Hatun

  Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun, Bâlâ Hâtun, Bâlâhun Hâtun, Rabia Hâtun ya da Kameriye Hâtun Kasım 1323), İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı kurucusu Osman Bey'in eşi, Anadolu Din Bilgini ve Öğretmen Şeyh Edebali'nin kızıdır. Devleti'...

Devamı 01 OCAK 1280

Nilüfer Hatun

              d. 1285 - ö. 1383, Bursa, Yarhisar Tekfur'unun kızı, Sultan Orhan Gazi'nin eşi ve Sultan I. Murad'ın annesi. Asıl adı Holofira'dır; Müslüman olduktan sonra "Nilüfer" adını almıştır. Orhan Gazi'yle evlendirilmeden önce Bilecik Tekfurunun oğluyla nişanlıdır. Osmanlılar'ın Bilecik' i ele geçirmesi sırasında, yakınlarda...

Devamı 01 OCAK 1285

Abdullah Mihal Gazi (Köse mihal)

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi. Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikhael Kosses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve h...

Devamı 01 OCAK 1313

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa veya Şah Süleyman Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) - 1357), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı evleti'nin Rumeli'ye, başka bir deyişle Avrupa'ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir. İlk defa Gerede'...

Devamı 01 OCAK 1316

Alâeddin Paşa

  Alaaddin Paşa ya da Alaeddin Bey ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Alaaddin Paşa'nın adı ve aslı hakkında değişik tezler bulunmaktadır. İlk Osmanlı veziri olduğu üzerinde anlaşma vardır. Tarihçiler bu ilk vezirin adını Alâeddin Paşa, Alaaddin Bey, Ali Paşa, Alaaddin Ali, Erden Ali, Pazarlı olarak da vermekte...

Devamı 01 OCAK 1320

III. Andronikos

  III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur. Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde etti. Dedesiyle mücadelelerin açtığı yaralar kolay kapatılamadığı gibi, ...

Devamı 01 OCAK 1321

Nizamüddin Ahmed Paşa

            Orhan Gazi saltanatında, takriben 1331-1348 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir ...

Devamı 01 OCAK 1331

Theodora Kantakuzini

Theodora Kantakuzini   EŞİ:Orhan Gazi ÇOCUKLARI:Şehzade Halil TAM İSMİ:Theodora Kantakouzene Yunanca: Θεοδώρα Καντακουζηνή HANEDAN:Osmanlı Hanedanı (evlilik ile) BABASI:VI. Yoannis Kantakuzinos ANNESİ:İrini Asanina DOĞUM: 1332 Bizans Imparatorluğu ÖLÜM:1381 sonrası Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu DİNİ:Ortodoksluk d.1332 ....

Devamı 01 OCAK 1332

KARA TİMURTAŞ PAŞA

    Kaynaklarda “Kara” lakabıyla anılmakta olup ilk Osmanlı vezirlerinden biri kabul edilir. Tarihî geleneğe göre ailesi Osman Bey’in silâh arkadaşlarından Aykut Alp’e dayanır. Babası Aykut Alp’in oğlu Kara Ali Bey olarak gösterilir; ancak bu bilgilerin teyidi güçtür. Hayatının ilk dönemleri ve faaliyetleri hakkında bilgi yoktur. Babasıyla birlikte Marmara’nın güney sahillerinde f&uum...

Devamı 01 OCAK 1334

Gülçiçek Hatun

Gülçiçek Hatun  I. Murat 'ın eşi, Yıldırım Bayezid'in annesidir. Aslen Rum olan Gülçiçek Hatun'un türbesi Bursa'da bulunmaktadır. Bursa, Altıparmak semtinde, Sarıklı Değirmen Sokağı’nda bulunan türbe, Sultan I. Murad’ın (Hüdavendigâr) eşi, Yıldırım Beyazıd’ın annesi Gülçiçek Hatun’a aittir. Padişah anaları ar...

Devamı 01 OCAK 1335

Timur

Timur (Çağatayca: تیمور - Tēmōr, demir) batıda bilinen ismiyle Timurlenk Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur. Timur (Çağatayca: تیمور - Tēmōr, demir) batıda bilinen ismiyle Timurlenk Büyük Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur.   Türk bir aileden gelen Timur, Babası "Muhammed Taragay" bir Moğol aşireti olanBarlasların lideriydi, annesi t...

Devamı 01 OCAK 1336

Kadı Burhaneddin

KADI BURHANEDDİN KADI BURHANEDDİN AHMED VE DEVLETİ KADI BURHANEDDİN AHMED' İN YETİŞMESİ VE YÜKSELİŞİ Eretna beyliğinin zayıflaması sonucu idareyi ele alan ve kendi adıyla anılan devleti kuran Kadı Burhaneddin, 1345 yılı ocak ayında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Kayseri kadılığını atadan kalma bir makam olarak işgal etmiş olan ailesinin kaynağı ve oynadığı rol hakkında devrin kaynaklarında geniş bilgi bulunmaktadır. Babası Kayseri ...

Devamı 01 OCAK 1345

Şehzade Halil

Şehzade Halil   Orhan Gazi'nin beşinci karısı Teodora Hatun'dan olan oğludur. Annesi Teodora Hatun, Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızıdır. Sultan Orhan Gazi Kaçırılması 14. yüzyılın ortalarında Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyıları boyunca korsanlık oldukça yaygındı. Korsanlar genellikle insanları fidye için kaçırırlardı. 1357 yılında, korsanlar Halil&...

Devamı 01 OCAK 1346

Mehmet Hacı Paşa

      Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.Öreğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir. Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa'yı takiben 1348(?)'de Orhan Gazi'nin veziri olmuş; 11 yıl süren bu görevden sonra 1359(?)'da yerine Kayserili&...

Devamı 01 OCAK 1348

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu başvezirliği yapıp Orhan Gazi'nin son, I. Murat'ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa'nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır ve hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa'nın Osmanlı veziri olarak ismi klasik geleneksel Osmanlı tarih listelerinde bulunmamakdadır. Fakat 20. yüzyılın başta gelen Tür...

Devamı 01 OCAK 1349

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu başvezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murat’ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır ve hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır.   Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın Osmanlı veziri olarak ism...

Devamı 01 OCAK 1349

Yakup Çelebi

Şehzade Yakub Çelebi  d.1359 Bursa - ö.1389 Kosova,I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma üçüncü şehzadeleridir. Küçük yaşından itibaren çok iyi bir öğrenim görmüş, ayrıca idari ve askeri eğitime alıştırılmıştır. Bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmişti...

Devamı 01 OCAK 1359

Savcı Bey

Savcı Bey        Yıl 1373: Osmanlı Beyliği’nin “devlet”e dönüşmek için çırpındığı yıllar .. O yıllarda Bizans’la bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya istinaden, Sultan I. Murad yanına Bizans İmparatoru V. Yannis Palaiologos’u da alarak Anadolu seferine çıkmıştır.Sultan Murad, Başkent’e dönünceye kadar, kendisini, o tarihte 14 yaşlarında bulunan küçük o...

Devamı 01 OCAK 1362

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

.22 Ocak 1387, Serez) (Hayrettin ismini vezirliğe getirilmesinden sonra almıştır) Eylül 1364 ile22 Ocak 1387 tarihleri arasında 22 yıl 4 ay vezirlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş harcında büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin üst düzey bir mevkiye gelmiş ilk ferdidir. Çandarlı ail...

Devamı 01 EYLÜL 1364

Germiyanoğlu Süleyman Şah

Germiyanoğlu Süleyman Şah    Germiyanoğlu Mehmed Bey'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. Çahşadan Mehmed Bey'in büyük oğludur.Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin torunu, Sultan Veled'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir.Bir diğer...

Devamı 01 OCAK 1368

Süleyman Çelebi (emir)

Süleyman Çelebi (emir) Süleyman Çelebi ya da diğer adı ile Emir Süleyman (1377 - 17 Şubat 1411), Osmanlı şehzadesi. 1396-1402 yılları arasında Timurtarafından Sarıhan Valisi olarak atanmıştır. Fetret Devri'nde 1402-1411 yılları arasında Edirne'de Sultanlığını ilan edip padişahlık yapmıştır. Osmanlı devletinin var olduğu zamanlarda hazırlanan Osmanlı ve yabancı tarihlerde istinası...

Devamı 01 OCAK 1377

Devlet Hatun

Devlet Hatun Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1413'te vefat etmiştir  Sultan I. Mehmed'in tahta geçtiğini göremediği için Valide Sultan olamadı. Cenazesi Bursa’da yapılan Devlet Hât&uc...

Devamı 01 OCAK 1381

Çandarlı Ali Paşa

22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde vefatına kadar, I. Murad ve Yıldırım Bayezid için Ankara Savaşı'na kadar 15 yıl 6 ay ve Fetret Devri döneminde Süleyman Çelebi'nin yanında 4 yıl 4 kusur ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş s&uu...

Devamı 22 OCAK 1387

Musa Çelebi

Musa Çelebi  d. 1388, Bursa - ö. 5 Temmuz 1413 Çamurlu, Bulgaristan, Fetret Devri'nde 1411 - 1413 döneminde Edirne'de Sultan olarak Osmanlı Rumeli toprakları üzerinde saltanat süren bir Osmanlı şehzadesidir. Musa Çelebi Yıldırım Bayezid'ın dokuzuncu oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Sultan Yıldırım Bayezid'in Germiyanoğlu Süleyman...

Devamı 01 OCAK 1388

Şehzade Ertuğrul

Şehzade Ertuğrul  (ö. Temmuz 1392), Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğlu ve ondan sonra gelecek olan taht adayı idi. Ertuğrul, Anadolu'da Beylikler döneminin sona erdirilmesinde önemli askeri katkılarda bulunmuş bir komutandır. Osmanlı Devletine öldürülmesinden önce Aydın Sancak Beyi olarak hizmet vermekteydi. Aydın sancağında görev yaptığı sırada öncelikle Batı Anadolu'...

Devamı 01 OCAK 1392

XI. Konstantin

    d. 9 Şubat 1404, Mistra - ö. 29 Mayıs 1453, Konstantinopolis), 1449-1453 arasında imparatorluk yapmıştır ve son Roma (Bizans) imparatorudur. II. Manuil ile Makedonyalı Sırp Hanedanı Dragas'ın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin sekiz çocuğundan dördüncü oğluydu. İstanbul'un Fethi sırasında ölmüşt&u...

Devamı 09 ŞUBAT 1404

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

  Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devridöneminde I. Mehmet için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugün ki ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timurordularına yenildikten so...

Devamı 18 KASIM 1406

Şehzade Orhan

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan (d. 1412 - ö. 29 Mayıs 1453, İstanbul), beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu.Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı Hayatı Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi ...

Devamı 01 OCAK 1412

Amasyalı Beyazıd Paşa

   (Amasyalı Bayezıd Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, 1413'de Sultan I. Mehmet Çelebi saltanatında sadrazam olmuş; devleti toparlama süreci içinde yanında bulunmuş ve sonra da II. Murat döneminde Düzmece Mustafa'ya Sazlıdere'de yenilip teslim olup onun emriyle öldürüldüğü Temmuz 1421'e kadar başvezirlik yapmış bir Osmanlı ...

Devamı 01 OCAK 1413

I. Çandarlı İbrahim Paşa

    ö. 25 Ağustos 1429) Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Aynı adı taşıyan torunundan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur. Hayatı Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur.İlmiye sınıf...

Devamı 01 TEMMUZ 1421

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

  Koca Mehmet Paşa, veya Danişmendzade Mehmet Paşaşeklinde de anılır) (d. ? - ö. 1439, Osmancık), 28 Ağustos 1429'dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa'ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Yaşamı Bugün Çorum'un bir ilçesi olan Osmancık’ta doğmuştur.Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası 1406-1413 döneminde Osmanlı Devleti...

Devamı 28 AĞUSTOS 1429

Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı Halil Paşa(d.? – ö. 1 Haziran 1453), 1439-1453 Çandarlı Halil Paşa Osmanlı Vezir-i azamı Görev süresi 1439 - 1 Haziran 1453 Yerine geldiği Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa Yerine gelen Zağanos Paşa Kişi bilgileri Ölüm 1 Haziran 1453 İstanbul   Çandarlı Halil Paşa (d.? - &o...

Devamı 01 OCAK 1439

Veli Mahmud Paşa

      Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşa'dır. Sadrazamlıktan Önceki Hayatı Aslının ne olduğu hakkında tarihçiler arasında büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır. Zamanında hazırlanmış olan Ecthesis Chronica ve Historia Patriarchia adlı kroniklere göre Sırp asılıdır ve bir...

Devamı 01 OCAK 1455

Şehzade Cem Sultan

  Şehzade Cem Sultan (1459-1495)   (1459 - 1495), Fatih Sultan Mehmet'tin en küçük oğludur, 23 Ocak 1459 tarihinde Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Doğum haberi Fatih'e Yunanistan seferine giderken ulaştı. Cem, dört yaşına geldiğinde çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Bu eğitim on yaşına kadar sarayda devam etti. Rumca dâhil bazı dilleri mükemmel öğrendi. Önce Kastamonu ...

Devamı 23 OCAK 1459

Zağanos Paşa

  (d. ? - ö. 1462, Balikesir) Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmışOsmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethi'nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir. Bazı kaynaklarda Rum devşirmesi olduğu bildirilmektedir. Diğer bir iddiaya gore Babası Abdullah Bey, Türkmen bir Osmanlı denizcisidir ve annesi yine bir Kayı Boyu'na mensup Osmanlı denizcisi olan Oruç Gazi Paşa'nın kızıdır. D...

Devamı 01 OCAK 1462

Rum Mehmed Paşa

    Mehmed Paşa ile Vezîriâzam Mahmud Paşa arasında bulunan gizli rekabet ve çekişme su yüzüne çıktı. Mehmed Paşa, Mahmud Paşa’nın İstanbul’u ihya ve iskân etmek için Lârende (Karaman) ve Konya’dan birkaç yüz hânenin sürgün edilmesinde yeterince sert davranmadığı suçlamasında bulundu. Nitekim kısa bir süre sonra Mahmud Paşa’nın yerine sürg&uum...

Devamı 01 OCAK 1466

Barbaros Hayreddin Paşa

Barbaros Hayreddin Paşa(1467-1546) Barbaros Hayreddin Paşa (1475 veya 1467; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşası ve büyük amirali. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı.Osmanlı'nın ...

Devamı 01 OCAK 1467

İshak Paşa

    1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit'in kölesidir.İshak Paşa'nın İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyiolduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiğ...

Devamı 01 OCAK 1469

Gedik Ahmed Paşa

d. ? - ö. 18 Kasım 1482 Edirne), Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmışOsmanlı devlet adamıdır. Hayatı Bilindiği kadarıyla Arnavutluk'un Avlonya şehrinde doğmuştur. II. Murat döneminde iç oğlanı olarak saraya girmiş olması devşirme kökenli olduğunu akla getirmekle birlikte, devşirme olmaması da pekala mümkündür. Arnavut kökenli olduğu savı özellikle, bir keresinde Arnavutluk seferine çıkmak i...

Devamı 01 OCAK 1474

Ayşe Hafsa Sultan

(Osmanlı Türkçesi: عایشه حفصه سلطان; d. 5 Aralık 1479 - ö. 19 Mart 1534), Osmanlı Padişahı I. Selim'in hasekilerinden biri, I. Süleyman'ın annesi veValide Sultan. Manisa'da 1522 yılında tamamlanan bimaristanı ile ünlü külliyesinin yanı sıra, gelirlerini bu külliyeye vakfettiği Urla'da bir mescid yaptırdı. Marmaris'teki Osmanlı kervansarayı da, kitabesi 154...

Devamı 05 ARALIK 1479

Turgut Reis

Turgut Reis (1485-1565)   Trablusgarp fatihi olarak anılan Türk denizcisi ve korsanıdır. Osmanlı Devletinin Menteşe (Muğla)  sancağına bağlı Saravuloz köyünde, tahminen 1485 yılında doğdu. Gençliğinde cirit, güreş, ok atmada gösterdiği ustalık ve cesaretiyle çevrede tanınıp Menteşe kıyılarından levent toplayan Hızır Reisin (Barbaros Hayreddin Paşa) adamları tarafından seçilerek, Cezayir leventleri arasına al...

Devamı 10 OCAK 1485

Şah İsmail

Akkoyunlu Hükümdarı Rüstem Mirza ordusunu güçlendirmek gayesiyle Şirvanşahlar’ın düşmanı olan Kızılbaşlar’dan istifade etme yolunu seçti ve Şeyh Haydar’ın çocuklarını hapsedildikleri İstahr Kalesi’nden serbest bırakılarak Erdebil’e dönmelerine izin verdi. Rüstem Bey’de Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Bey’in yolundan yürüdü o da kız kardeşini Şeyh Cüne...

Devamı 17 TEMMUZ 1487

Taşlıcalı Yahya Bey

  Taşlıcalı Yahya Bey 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış divan edebiyatı şairidir. Yaşadığı dönemde Fuzuli'den sonra en büyük mesnevi şairi olarak tanınmıştır. Kanuni’nin emri ile boğdurulan Şehzade Mustafa için yazdığı “Şehzade Mersiyesi”, en ünlü eseridir.     Yaşamı Doğum tarihi kesin olarak bilinmez. 1488-1489 yıllarından...

Devamı 01 OCAK 1489

Mimar Sinan

  Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi şüphesiz Mimar Sinan’dır. Sinan sadece Osmanlı mimarisinin değil dünyanın da en büyük mimarlarından birisidir. Kimliği, doğup büyüdüğü zaman ve coğrafi sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri de mensubu bulunduğu imparatorluğun büyüklüğüne yaraşır bir sahayı kapla-makta, birçok ülkeyi iç...

Devamı 29 MAYIS 1489

Mehmet Ebussuud Efendi

Mehmet Ebussuud Efendi (1490-1574)   "Ebū s-Su'ūd" veya "Hoca Çelebi" (d. 30 Aralık 1490 – ö. 23 Ağustos 1574), Şeyhülislam'dır. Ailesi Musul civarındaki İmâdiyye'den olduğu icin "İmadi" olarak da anılır. 30 Aralık 1490 tarihinde Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu. Kürt kökenli Şeyh Muhiddin Mehmed Efendi'...

Devamı 30 ARALIK 1490

Pargalı Damat İbrahim Paşa

Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı tasvir eden bir eser. Eser sahibi: Hans Sebald Beham (1530). Pargalı İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa, Frenk İbrahim Paşa ya da öldürüldükten sonraki ünvanıyla Maktul İbrahim Paşa (1493, Parga - 15 Mart 1536, İstanbul) I. Süleyman saltanatı döneminde 27 Haziran 1523 - 15 Mart 1536 arasında sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askeri olaylarda rol o...

Devamı 01 OCAK 1493

Hatice Sultan

Hatice Sultan (1496 - 1538), I. Selim ve Ayşe Hafsa Sultan'ın kızıdır. Pargalı İbrahim ve Hatice sultanın düğünleri. Ailesinin isteği ile İskender Paşa ile evlenen Hatice Sultan, bir süre sonra İskender Paşa'nın ölümü ile genç yaşta dul kalmıştır. Uzunca bir süre evlenmeyen Hatice Sultan ile daha sonra sadrazam Pargalı İbrahim Paşa evlendiği düşünülmekle beraber bu konu tartışmalıdır. Bir görüşe göre İskender Paşa'nın eşinin kendisi ...

Devamı 01 OCAK 1496

Damat Rüstem Paşa

  (1500 - 10 Temmuz 1561), I. Süleyman saltanatı döneminde 28 Kasım 1544 -6 Ekim 1553 ve 29 Eylül 1555-10 Temmuz 1561 tarihleri arasındasadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Rüstem Paşa, 1500 yılında günümüzde Hırvatistan'da Skradin kasabasında doğmuştur. Hayatı Osmanlı topraklarına getirildikten sonra devşirilmiş, 1539'da Diyarbakır ...

Devamı 01 OCAK 1500

Mahidevran Sultan

      Mahidevran Sultan ماه دوران سلطان bazı kaynaklarda adı Gülbahar olarak da geçmektedir; 1500 civarı - 3 Şubat 1581, Bursa), Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın eşi, Şehzade Mustafa'nın, Şehzade Ahmed'in, Raziye Sultan'ın annesi. 1500 yılı civarında doğmuş olup, ilk adının "İklimbahar" olduğu diğer görüşe göre Bosfor olduğuve&nb...

Devamı 01 OCAK 1500

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan (1506-1558) Hürrem Haseki Sultan (1500-1506 arası; Rutenya, Lehistan - 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı: خرم سلطان, Avrupa'da tanındığı ad:Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın nikahlı eşi ve sonraki padişah II. Selim'in annesidir. Tarihçiler, umumiyetle Hurrem Sul­tan'ın Rus asıllı olduğunu, o devirde Po­lonya hâkimiyetinde olan Ukrayna'da, 1506 yılında doğduğunu ifade etmektedirler. Sa...

Devamı 01 OCAK 1506

I. Tahmasp

Safevi Şahı Tahmasb   Şah Tahmasb veya I. Tahmasp, Safevi Devleti'nin 2. şahı ve I. İsmail'in oğludur. Çocukluğu Gençliği ve Hayatı şah tahmasb Şah Tahmasb, Çaldıran Savaşı'ndan sonra Horasan'a gönderildi. Bir süre Sebzvar ve Herat'ta kaldı. Şiilerin ve Safevilerin tanınmış bilgin ve şeyhlerinden özel öğrenim gördü. 1521'de Sultaniy...

Devamı 22 ŞUBAT 1514

Mihrimah Sultan

  Mihr-i Mah Sultan مهر ماه سلطان (21 Mart 1522, İstanbul - 25 Ocak 1578, İstanbul), Osmanlı padişahı I. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın kızı. 1522 yılında, Osmanlı padişahı I. Süleyman ile eşi Hürrem Sultan'ın Mehmed'den sonraki ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.Mihrimah Sultan'ın doğumundan 2 yıl sonra da Hürrem Sultan, I. Süleyman'ın ölüm...

Devamı 21 MART 1522

Nurbanu Sultan

Haseki Afife Nûr-Banû Valide Sultan (Doğum adı: Olivia / Cecilia Venier-Baffo veya Rachel Marié Nassi, 1525 - 6 Aralık 1583) (Osmanlıca adı: خاصكي سلطانة نور بانو), Osmanlı Padişahı II. Selim'in hasekisi ve Sultan III. Murat'ın annesi. Haseki Hürrem Sultan'ın gelinidir. İtalyan kaynaklarında bu Kiklad Takım Adaları'na ait Párosadası Lordlarından N...

Devamı 01 OCAK 1525

Şehzade Bayezid

Şehzade Bayezid (1525 - 25 Eylül 1561), Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olma şehzadelerindendir. Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde yenilmiş; sığındığı İran Şahı’nın sarayında babasının adamları tarafından oğulları ile birlikte boğularak öldürülmüştür. 1525 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Osmanlı padi...

Devamı 01 OCAK 1525

Tiryaki Hasan Paşa

    Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, Ünyeli olduğu bilinir Kahveye düşkün olduğu için kendisine "Tiryaki" lakabı konmuştur. Birçok yabancı dil bildiğinden, genelde eyaletlerde görevlendirilmiştir. En uzun süre görev yaptığı yer Zigetvar Valiliğidir. Burada yaklaşık 20 yıl görev yapmıştır. Enderunda yetişmiştir.1574'te III. Murad tahta çıkdiğında onun rikâbda...

Devamı 01 OCAK 1530

Ayas Mehmed Paşa

(ö. 13 Temmuz 1539, İstanbul), I. Süleyman saltanatı döneminde 14 Mart 1536-13 Temmuz 1539 arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Ayas Mehmed Paşa Avlonya'da doğmuştur.Babası İşkodralı, annesi Avlonyalı idi. Bazı kayıtlardan babasının 1522'den sonraki bir tarihte İslamiyeti kabul ederek Mehmed adını aldığı anlaşılmaktadır. Diğer üç kardeşi Avlonya'da papazdı. Hay...

Devamı 14 MART 1536

Sokollu Mehmed Paşa

  Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamıdır. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği nedenleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. Oluşturduğu kurumlar ve idealize etti...

Devamı 28 MAYIS 1565

Kösem Sultan

Mâh-Peyker Kösem I. Ahmed Han’ın eşi ve IV. Murad’ın ve Sultan İbrahim’in validesidir. Hayatının ilk yıllarına dair bilgiler mevcut değildir. Saraya ne zaman ve nasıl alındığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Sicill-i Osmânî’de muhtemelen 1585 yılları arasında doğduğu, bir Rum rahibinin kızı ve asıl adının Anastasya olduğu, ufak yaşta yetim kalan bu kızın Bosna Beylerbeyi Hüsrev Pa...

Devamı 01 OCAK 1590

I. Selim Giray

    1671-1678, 1684-1691, 1692-1699, 1702-1704, yılları arasında olmak üzere dört kez Kırım tahtında bulunmuştur. Bahçesaray’da dünyaya geldi.Bahadır Giray'ın oğlu olan Selim Giray ilk kez 1671'de hanlığa getirildi. Aynı yıl Kamaniçe seferine katıldı. Osmanlı serdarı Şeytan İbrahim Paşa ile Çehrin Kalesi'ne yaptığı seferde başarılı olamadı ve azledilerek Rodos'a g&ou...

Devamı 01 OCAK 1631

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Doğum 1634 Merzifon Ölüm 25 Aralık 1683 Belgrad   Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1634/1635 – 25 Aralık 1683), Osmanlı padişahı Avcı Mehmet saltanatı sırasında 3 Kasım 1676 - 15 Aralık 1683 tarihleri arasında yedi yıl bir ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı ve 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşında kazandı...

Devamı 16 EKİM 1676

SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı

  Vezîriâzam Köprülü Mehmed Paşa’nın kölelerinden olup Abaza asıllıdır. “Köprülü Damadı” veya “Hacı” lakaplarıyla da anılır. Bir süre Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetinde (miftâh gulâmı) bulundu ve onun kızı Ayşe Hatun ile evlendi. Sadrazamın 1072’de (1661) vefatından sonra büyük oğlu Vezîriâzam Köprülü Fâzıl...

Devamı 01 OCAK 1687

Yeğen Osman Paşa

Yeğen Osman Paşa, 17. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da türeyen eşkıyaların en meşhurudur. Mustafa Akdağ’ın ifâdesiyle “1596’da parlayan ve on beş yıla yakın süren büyük celâli fırtınasının en tanınmış adamı Karayazıcı olduğu gibi, 1683 Viyana felâketinin arkasından gelen ‘türedi’ isyanı olaylarının ünlü kişisi de Yeğen Osman bölükbaşıydı…” Si...

Devamı 01 OCAK 1687

Bezmiâlem Valide Sultan

  Sultan II. Mahmud’un “ikinci kadın”ı ve Sultan Abdülmecid’in annesidir. Hayatına dair çok az bilgi vardır. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekte, hakkındaki bazı kayıtlardan, küçük yaşta esirciler eliyle saraya câriye olarak teslim edilen bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır. Sarayda yetiştirilip eğitildikten sonra Sultan II. Mahmud’un hanımı oldu; daha sonra ondan bir şehzade (Ab...

Devamı 01 OCAK 1807

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), II. Mahmut saltanatında 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1755'te Hotin'de doğmuştur. Babası Hacı Hasan adında bir yeniçeri idi. Aynı ocağa kaydolup bölüğünün sancağını taşıdığı için "Alemdar" lakabı ile anılır olmuştu. Balkanlar'da devam eden Rus ve Avusturya savaşları bölgede merkezi otoritenin ku...

Devamı 18 HAZİRAN 1808

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa 1744 – 24 Ocak 1822 (Arnavutça: Ali Pashë Tepelena; 1744 – 24 Ocak 1822), Osmanlı Devletine isyan etmiş olan Yanya valisi. Yanya Aslanı olarak anılırdı.. Tepedelenli Ali Paşa 1744 yılında bugünkü Arnavutluk'un Tepelen (Arnavutça: Tepelena) kasabasında doğdu. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 1758 yılında babasının öldürülmesind...

Devamı 24 OCAK 1822

Osman Nuri Paşa

Osman Nuri Paşa(1832, Tokat - 1900, İstanbul)  (1832, Tokat - 1900, İstanbul), Türk asker. Gazi Osman Paşa olarak da bilinir. 1832'de, Tokat'ta, Yağcıoğulları ailesinin bir bireyi olarak dünyaya geldi. Beşiktaş’taki Askerî Rüştiyede ve Kuleli Askerî İdâdîsi'nde okudu.Harbiye’yi yirmi yaşında ikincilikle bitirdi. Harp Akademisine girdi. Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine Tuna cephesine gönderildi. Burada dört yıl kalarak, Teğmenliğe ...

Devamı 01 OCAK 1832

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa (Osmanlıca:حسين عونى پاشا) (d. 1819 - ö. 15 Haziran 1876) Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bir hükümet toplantısına yapılan silahlı saldırıda ölmüştür. Hüseyin Avni, 1821 yılında Isparta'nın Gelendost İlçesinde doğdu. Babasının adı Eşekçi Ahmed idi. Öğrenimi için, babası tarafında İstanbul'a yoll...

Devamı 15 NİSAN 1873

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuştur. Babası, İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra, dört yıllık Halkalı Ziraat ve Baytar (Veteriner) Mektebine girer ve Baytarlık bölümünden birincilikle mezun olur (1893). Ziraat Nezareti, Umur-i Baytariye...

Devamı 20 ARALIK 1873

Çerkes Hasan

 (d. 1850- ö. 1876), Osmanlı askeri, padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi. 15 Haziran 1876 günü bir Osmanlı hükümet toplantısını basarak 5 devlet büyüğünü öldürmüş en az 10 kişi yaralamış ve idam edilmiştir. Çerkes Hasan 1850 yılında İstanbul Silivri ilçesinde doğdu Çerkes Hasan . Babası İsmail Bey Kafkasya'dan göç etmiş bir Çerkes beyiydi. Çerkes Hasan 1864yılında Bahriye İdadisine, sonra da Harbiye bölümüne girdi. Ablası Neşerek Kad...

Devamı 11 HAZİRAN 1876

Selahattin Adil Paşa

      1882’de İstanbul’da doğan Selahaddin Adil, amiral Adil Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Muzaffer, babası gibi Bahriyeye intisabetmiş, fakat kendisi Topçu Subayı olarak kara ordusuna katılmıştır. İstanbul Harp Akademisinde tahsil ettikten sonra 1902’de Genelkurmaya girmiş, askeri ataşe olarak birçok yabancı memleketlerde vazife görmüştür. 1914’de harbin patlak vermesi üzerine Gener...

Devamı 19 OCAK 1882