Önemli Kişiler

Sultan Alparslan

Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihini XII ve XIII. yüzyıl tarihçileri 424 (1032-33), daha sonraki kaynaklar ise 421 (1030) olarak vermektedirler. Ancak Ortaçağ İslâm tarihçilerinin en güveniliri kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını kaydetmekle birlikte, 420 Muharreminde yapıldığı bilinen Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı ...

Devamı 27 NİSAN 1064

Muhyiddin İbnü-l Arabi

Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560'da Mürsiye (Murcia), İspanya'da doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye'ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasının memuriyeti nedeniyle). Ailesi, Arap Tayy kabilesine mensuptu. Yakın ataları hakkında fazla bir şey bilinmiyorsa da, anne ve baba tarafından nüfûz ve itibâr sâhibi kimseler olduğu anlaşılıyor. Akrabaları arasında t...

Devamı 28 TEMMUZ 1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

      Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir.  Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar. Moğollarla katiyen bir alakaları yoktur. Oğuz T...

Devamı 01 OCAK 1196

Şeyh Edebali

  Şeyh Edebali Balışeyh, Şeyh Adabalı veya Şeyh Atası) (1206 - 1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası. 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş, dergâhının zikir odasına ...

Devamı 01 OCAK 1206

Dündar Bey

Dündar Bey (1212 - 1302) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcası,Ertuğrul gazinin kardeşi ,Süleyman şahın(gündüz alp) oğludur Ertuğrul Gazi hakkındaki bilgiler açık olmakla birlikte, Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tu...

Devamı 01 OCAK 1212

Hayme Ana (DEVLET ANA)

      Hayme Ana, geleneğe  göre  Ertuğrul  Gazi'nin  annesi, Osman  Gazi'nin  ninesi  Süleyman Şah'in (Günduz Alp) ise  hanımıdır. Türbesi Domaniç  ilçemize  bağlı Çarşamba Köyü'ndedir. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han'ın oğullarından) Kayı Boyuna  mensup  bir Türkmen Hayme Ana, geleneğe göre Ertuğrul Gazi...

Devamı 01 OCAK 1220

Ertuğrul Gazi

  Bir silsilenâmede Ertuğrul Gazi’yi tasvir eden minyatür (Derviş Mehmed, Sübhatü’l-ahbâr, Österreichische Nationalbibliothek Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül1281[Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı...

Devamı 01 OCAK 1222

Turgut ALP

Diriliş Ertuğrul dizisinden Turgut Alp karekteri   Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur...

Devamı 01 OCAK 1223

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)

       Turani Kanvas Tablo Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakı...

Devamı 01 OCAK 1223

Baycu Noyan

Baycu Noyan, Moğolların savaşçı özellikleriyle tanınan Besud kabilesine mensup bir ailenin çocuğuydu. Moğolların ilk istila hareketlerinden itibaren ordu içinde adı duyulan bir kimse olarak Cengiz Han’ın önemli komutanlarından Jebe’nin yeğeniydi. Baycu’nun adının ciddi anlamda ilk defa duyulması 1228 tarihidir. Bilindiği üzere Moğolların İran’ı istilası 1220 yılında başladı ve ilerleyen yıllarda da yayılarak...

Devamı 01 OCAK 1228

Halime Hatun

Ertuğrul Dizisinden Halime Hatun Devleti Aliyyei Osmaniyye temeleri atan büyük hakan ,Osman Gazi Hazretlerinin annesidir. Süleyman Şah ile karısı Hayme Hatun'un oğlu olan Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Hâlime Hâtûn Türk neslinden olup Türkmen bir aileye mensuptu. Gazi Sarı-Batı Savcı Bey (vefâtı: 1288), Gündüz Alp (vefâtı: 1306), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vard...

Devamı 01 OCAK 1230

Sadeddin Köpek

Temsili Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrevdönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Sadeddin Köpek' in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım olduğu yönünde iddi...

Devamı 01 OCAK 1235

II. Gıyasettin Keyhüsrev

  Sultan Alâeddîn Keykubâd öldüğü zaman geride üç oğlu kalmıştı. Bunlar 16 (veya 13-14) yaşlarında olan Gıyâseddîn Keyhusrev, 8-9 yaşlarında İzzeddîn Kılıç Arslan ve daha küçük yaştaki Rükneddîn idiler. Veliahd İzzeddîn Kılıç Arslan olmasına rağmen, Şemseddîn Altun-aba, Taceddîn Pervâne, Ferruti Lala, Sadeddîn Köpek ve Zahirü...

Devamı 01 OCAK 1237

Yunus Emre

"Yunus Emre: Sevgi yolculuğu  Mehmet Bozdağ'ın Gökhan Atalay'ın başrol canlandırması   Tarihî kişiliği menkıbelerle iç içe giren Yûnus Emre’nin destanî hayatına dair ilk ve en geniş mâlûmat Uzun Firdevsî’nin (ö. 918/1512) yazdığı sanılan Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî’de yer almaktadır. Buna göre Yûnus Sarıköy’de y...

Devamı 01 OCAK 1238

Saru Batu Savcı Bey

Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’ni ve hanedanını kuran Osman Gazi ve Gündüz Bey’in ağabeyleridir.  Saru Batu Savcı Bey’in doğum yeri ve tarihi hakkında elimizde kesin bir bilgi yoktur. Doğum yeri olarak Domaniç Saruhan köyü ve Söğüt Savcıbey köyü üzerinde tartışmalar vardır. 14...

Devamı 01 OCAK 1250

Gündüz Bey

  Kuruluş: Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk yapımı dizisindeki Gündüz Alp karekteri Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara g...

Devamı 01 OCAK 1250

Abdurrahman Gazi

Kurtuluş Osman Dizinden Canlandırma   Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücâhid kumandan; Ertuğrul Gâzi’nin silâh arkadaşı ve Aydos kalesi fâtihi. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1329 (H. 730) târihinde vefât etti. Kabr-i şerifinin, Eskişehir yakınında kendi adıyla anılan köyde olduğu rivâyet edilmektedir. Abdurrahmân Gâzi, cihâd hizmetini y...

Devamı 01 OCAK 1250

II. Andronikos

  Konstantinopolis. Bizans İmparatoru: 1282–1328 arasında. II. Andronikos, VIII. Mihail ve Theodora Palaiologina'in en büyük yaşayan oğlu olup III. İoannis'in büyük yeğenidir. 1261'de Konstantinopolis Latinlerden tekrar geri alındıktan sonra Bizans İmparatoru olan babası VIII. Mihail'in taç giyme töreninde ortak imparator olarak ilan edilmiş; 1272'de taç giyme töreni y...

Devamı 25 MART 1259

Dursun Fakih

    Dursun Fakih’in Gazavatnâme adlı eserinin ilk iki sayfası (İÜ Ktp., TY, nr. 311) Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dursun Fakih Karamanlı olup Şeyh Edebâli’nin (ö. 726/1326) damadı ve Osman Gazi’nin bacanağıdır. Şeyh Edebâli’den tefsir, hadis ve fıkıh okudu; ona mürid oldu ve seyrüsülûkünü onun yanında tamamladı. Osman Gazi ile birlikte savaşlara katı...

Devamı 01 OCAK 1260

Samsa Çavuş

Kuruluş: Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk yapımı dizisindeki Samsa Çavuş karekteri Osmanlı Devletinin kuruluşundan önce, Ertuğrul Gazi zamanında, Osman Bey’in Komutanı Samsa Çavuş Sakarya Vadisindeki Sorkun, Yenice Tarakçı (Taraklı) ve G&o...

Devamı 01 OCAK 1268

Konur Alp

Kuruluş: Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk yapımı dizisindeki Konur Alp karekteri Gaza etrafında bir araya gelerek yükselen Osmanlıların ilk akınları kuşkusuz Kayıları aşiretten devlete taşıyarak kendi adı ile anılan bir devlet vücuda getiren Osman Gazi ile ...

Devamı 01 OCAK 1268

Malhun Hatun

  Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun, Bâlâ Hâtun, Bâlâhun Hâtun, Rabia Hâtun ya da Kameriye Hâtun Kasım 1323), İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı kurucusu Osman Bey'in eşi, Anadolu Din Bilgini ve Öğretmen Şeyh Edebali'nin kızıdır. Devleti'nin ikinci...

Devamı 01 OCAK 1280

Alişar Bey

Kurtuluş Dizisinden Canlandıran oyuncu Muharrem Saruhan Hünel     Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır; ancak Alişar bey kurnaz bir adamdır. Osman bey Balhatun’u kendisine istemesi için Alişar beyi gönderir ama Alişar bet Balhun Hatun’u kendisine ister ancak alamaz diye rivayet edilir Gazi Osm...

Devamı 01 OCAK 1280

Nilüfer Hatun

              d. 1285 - ö. 1383, Bursa, Yarhisar Tekfur'unun kızı, Sultan Orhan Gazi'nin eşi ve Sultan I. Murad'ın annesi. Asıl adı Holofira'dır; Müslüman olduktan sonra "Nilüfer" adını almıştır. Orhan Gazi'yle evlendirilmeden önce Bilecik Tekfurunun oğluyla nişanlıdır. Osmanlılar'ın Bilecik' i ele geçirmesi sırasında, yakınlarda...

Devamı 01 OCAK 1285

Asporça Hatun

Asporça Hatun Bizans imparatoru 3. Andranikos'un kızıdır. Orhan Bey'in ikinci izdivacıdır. Asporça Hâtun Orhan Gâzi'ye, İbrahim adı verilen bir şehzade dünya'ya getirmiştir .As­porça Hâtun'un, müslüman olduğuna ve ne ad aldığına dâir bir kayıt bulunmamakla beraber, 1323 senesinde tanzim et­tirdiği vakfiyede yaptırdığı binalara ve eserlere oğlunu müte­velli tâyin ettiği b...

Devamı 01 OCAK 1300

Akça Koca

    Osman Gazi’nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh’tır (TSMA, nr. E. 7084). Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca’nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi’ye bağl...

Devamı 01 OCAK 1300

Abdullah Mihal Gazi (Köse mihal)

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde ve Rumeli’nin fethinde yararlılık gösteren akıncı ailesi. Osmanlı tarihinde Osman Gazi'nin silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Mikhael Kosses, başlangıçta Bizans İmparatorluğu'nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya (Hadrianoi) ve h...

Devamı 01 OCAK 1313

Süleyman Paşa

Süleyman Paşa veya Şah Süleyman Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) - 1357), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı evleti'nin Rumeli'ye, başka bir deyişle Avrupa'ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir. İlk defa Gerede'de y&...

Devamı 01 OCAK 1316

Alâeddin Paşa

  Alaaddin Paşa ya da Alaeddin Bey ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Alaaddin Paşa'nın adı ve aslı hakkında değişik tezler bulunmaktadır. İlk Osmanlı veziri olduğu üzerinde anlaşma vardır. Tarihçiler bu ilk vezirin adını Alâeddin Paşa, Alaaddin Bey, Ali Paşa, Alaaddin Ali, Erden Ali, Pazarlı olarak da vermekte...

Devamı 01 OCAK 1320

Hacı İlbey

Asıl adı bilinmemekte, Hacı İlbey’in ise (bazı kaynaklarda Hacı İlbeyi) unvanı olduğu sanılmaktadır. Hakkındaki bilgiler XV ve XVI. yüzyıl kaynaklarına dayanmaktadır. Karesioğulları’nın nüfuzlu emîrlerinden ve Dursun Bey’in veziri iken (Neşrî, I, 165) Orhan Gazi zamanında bu beyliğin kısmen Osmanlı topraklarına katılması sırasında Osmanlı hizmetine girdi. Karesi sancak beyliğine getirilen Şehzade Süleyman Paşa’yı...

Devamı 01 OCAK 1320

III. Andronikos

  III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur. Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde etti. Dedesiyle mücadelelerin açtığı yaralar kolay kapatılamadığı gibi, ...

Devamı 01 OCAK 1321

Nizamüddin Ahmed Paşa

            Orhan Gazi saltanatında, takriben 1331-1348 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. İlmiye sınıfından vezirliğe yükselmiştir ...

Devamı 01 OCAK 1331

Theodora Kantakuzini

Theodora Kantakuzini   EŞİ:Orhan Gazi ÇOCUKLARI:Şehzade Halil TAM İSMİ:Theodora Kantakouzene Yunanca: Θεοδώρα Καντακουζηνή HANEDAN:Osmanlı Hanedanı (evlilik ile) BABASI:VI. Yoannis Kantakuzinos ANNESİ:İrini Asanina DOĞUM: 1332 Bizans Imparatorluğu ÖLÜM:1381 sonrası Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu DİNİ:Ortodoksluk d.1332 .ö 1381 sonras...

Devamı 01 OCAK 1332

KARA TİMURTAŞ PAŞA

    Kaynaklarda “Kara” lakabıyla anılmakta olup ilk Osmanlı vezirlerinden biri kabul edilir. Tarihî geleneğe göre ailesi Osman Bey’in silâh arkadaşlarından Aykut Alp’e dayanır. Babası Aykut Alp’in oğlu Kara Ali Bey olarak gösterilir; ancak bu bilgilerin teyidi güçtür. Hayatının ilk dönemleri ve faaliyetleri hakkında bilgi yoktur. Babasıyla birlikte Marmara’nın güney sahillerinde f&uum...

Devamı 01 OCAK 1334

Gülçiçek Hatun

Yıldırım Bayezid’in annesi Gülçiçek Hatun’a ait olup padişah anaları için yapıldığı bilinen türbelerin en eski örneğidir. Kitâbesi bulunmayan yapının, Gülçiçek Hatun adına düzenlenen 802 (1399-1400) tarihli vakfiyeden XIV. yüzyılın sonlarında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yine vakfiyeden anlaşıldığına göre türbe imaret, zâviye ve bazı evlerden meydana gelen zengin bir ...

Devamı 01 OCAK 1335

Timur

    25 Şâban 736’da (8 Nisan 1336), on iki hayvanlı Türk takvimine göre Sıçan yılında Keş (Şehrisebz) yakınlarındaki Hoca Ilgar köyünde doğdu. Babası yöredeki Barlas kabilesinin emîri Turagay, annesi Tekina Hatun’dur. Timur doğduğu sırada Çağatay Hanlığı çökmeye yüz tutmuştu ve hâkimiyet Cengiz Han soyundan gelen hanlardan çok kabile reislerinin elinde bulunuyordu. Batı &...

Devamı 01 OCAK 1336

HACI PAŞA (Celaleddin Hızır)

  Esas adı Celâleddin Hızır olup 740’tan (1339) sonra doğduğu tahmin edilmektedir. Aslen Konyalı olan Celâleddin Hızır, tahsil için Mısır’a giderek Kahire’deki Şeyhûniyye Medresesi’nde ünlü Hanefî fakihi Ekmeleddin el-Bâbertî’den dinî ve aklî ilimleri okumuş, keskin zekâsı ve çalışkanlığı ile hocasının takdirini kazanmıştır (Taşköprizâde, eş...

Devamı 01 OCAK 1339

Kadı Burhaneddin

    3 Ramazan 745’te (8 Ocak 1345) doğdu; asıl adı Ahmed olup dönemin Kayseri kadısı Şemseddin Muhammed’in oğludur. Muhtemelen VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Hârizm’den göç ederek önce Kastamonu’ya, sonra Kayseri’ye yerleşen Oğuzlar’ın Salur boyuna mensup bir aileden gelmektedir; adı bilinen bütün cedlerinin kadı olduğu belirtilmektedir (Esterâbâdî, s. 42-47; a.e. [tr...

Devamı 01 OCAK 1345

Mara Tamara Hatun

Tamara Hatun veya Maria ya da Mara Tamara Hatun, Osmanlı Devleti'nin hükümdarı Sultan I. Murad'ın nikahlı eşi. Bulgar kralı İvan Alexander'ın kızı ve Bulgar kralı İvan Şişman'ın kızkardeşi olduğu rivayet edilir. Siyasi gayelerle gerçekleştiği iddia edilen evliliğin 1366'da, 1370'te veya 1376'da yapıldığı söylenir. Düsturname-i Enverî'deki bir başka rivaye...

Devamı 01 OCAK 1345

Şehzade Halil

  Orhan Gazi'nin beşinci karısı Teodora Hatun'dan olan oğludur. Annesi Teodora Hatun, Bizans İmparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un kızıdır. Sultan Orhan Gazi Kaçırılması 14. yüzyılın ortalarında Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyıları boyunca korsanlık oldukça yaygındı. Korsanlar genellikle insanları fidye için kaçırırlardı. 1357 yılında, korsanlar Halil'i Marmara kıyısında...

Devamı 01 OCAK 1346

Mehmet Hacı Paşa

      Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.Öreğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir. Vezir Nizammeddin Ahmet Paşa'yı takiben 1348(?)'de Orhan Gazi'nin veziri olmuş; 11 yıl süren bu görevden sonra 1359(?)'da yerine Kayserili&...

Devamı 01 OCAK 1348

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

  Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa, 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu başvezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murat’ın ilk veziridir. Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır ve hatta Osmanlı devleti vezirliği yapıp yapmadığı hakkında bile tarihçiler arasında biraz belirsizlik bulunmaktadır.   Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa’nın Osmanlı veziri olarak ism...

Devamı 01 OCAK 1349

Şehzade Yakup Çelebi

Şehzade Yakub Çelebi  d.1359 Bursa - ö.1389 Kosova,I. Murad'ın Fûl-Dâne Hâtûn'dan olma üçüncü şehzadeleridir. Küçük yaşından itibaren çok iyi bir öğrenim görmüş, ayrıca idari ve askeri eğitime alıştırılmıştır. Bütün savaşlarda babasının yanında bulunmuş cesareti, kahramanlığı ve iyilikseverliğiyle kendisini herkese sevdirmiştir&nb...

Devamı 01 OCAK 1359

Nefise Melek Hatun

Padişah kızlarının edindiği konum ve itibarın sonrasında gelen, prenses, kraliçe ve sultan ünvanlarıyla toplum içerisinde varolabilmek, neredeyse tüm genç kızların hayalidir.  Fakat tarihimizde bu yüceliklere nail olup da, saadeti bir türlü elde edemeyen ve bu asil makamlara rağmen, kadınlığından dolayı yazgısına yenik düşen bir çok ulu hatunumuzda yok değildir.  İşte Nefise Hatun'da bir padişah kızı...

Devamı 01 OCAK 1359

Şeyh Bedreddin

Edirne yakınlarında, bugün Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğdu. Doğum yılı olarak 740 (1339) ile 770 (1368) arasında değişen çeşitli tarihler gösterilir. Torunu Halîl b. İsmâil Menâkıbnâme’de şeyhin doğum tarihini 760 (1359) olarak kaydetmiştir. Babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus’un torunu olduğu söylenen Abdülaziz’in oğlu İsrâil, annesi ise Rum asıll...

Devamı 01 OCAK 1359

Savcı Bey

Savcı Bey        Yıl 1373: Osmanlı Beyliği’nin “devlet”e dönüşmek için çırpındığı yıllar .. O yıllarda Bizans’la bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya istinaden, Sultan I. Murad yanına Bizans İmparatoru V. Yannis Palaiologos’u da alarak Anadolu seferine çıkmıştır.Sultan Murad, Başkent’e dönünceye kadar, kendisini, o tarihte 14 yaşlarında bulunan küçük oğlu ...

Devamı 01 OCAK 1362

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

.22 Ocak 1387, Serez) (Hayrettin ismini vezirliğe getirilmesinden sonra almıştır) Eylül 1364 ile22 Ocak 1387 tarihleri arasında 22 yıl 4 ay vezirlik yapmıştır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş harcında büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Hayatı Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin üst düzey bir mevkiye gelmiş ilk ferdidir. Çandarlı ail...

Devamı 01 EYLÜL 1364

Devletşah Hatun

  Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı olarak 1365'te Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği'nde dünyaya geldi.kütahya civarında hüküm sürmüş Germiyanoğulları Beyliği hükümdarı ve kurucusu Yakup bin Ali Şir'in 1341 yılında ölmesinden sonra yerine oğlu Mehmet Bey, onun da ölümünden sonra 1361'de büyük oğlu Süleymanşah (Şah ...

Devamı 01 OCAK 1365

Germiyanoğlu Süleyman Şah

Germiyanoğlu Süleyman Şah    Germiyanoğlu Mehmed Bey'in ölümünden sonra 1368'den önce hükümdar oldu. Çahşadan Mehmed Bey'in büyük oğludur.Lakabı "Şah Çelebi" ve "Alem Şah" tır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin torunu, Sultan Veled'in kızı Abide Mutahhare Hatun ile Mutahhare Hatun 18 yaşında iken evlenmiştir.Bir diğer eşi ...

Devamı 01 OCAK 1368

Hafsa Hatun

Aydınoğlu isa beyin kızıdır.Yıldırım Bayezid ile evlenerek saraya gelin gelmiştir.Hafsa Sultan Tire’ye özlediğini hünkardan izin alarak kestirme yoldan Bozdağ yolundan gitmek ister ancak tipiye yakalandıkları bu yolculukta üşütüp memleketi Tire’de hayatını kaybeder.Tire’de kendi adına anılan külliye halk anlatımlarına göre onun çeyiz parasıyla yapılmıştır. ...

Devamı 01 OCAK 1370

Süleyman Çelebi (emir)

  Emir Süleyman ÇELEBİ       Yıldırım Bayezid’in Ertuğrul Çelebi’den sonra doğan ikinci oğludur. Bazı Batı kaynaklarında Fetret dönemindeki hükümdarlığı sebebiyle Osmanlı padişahları arasında sayılarak I. Süleyman diye anılır. Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. Tarihî kayıtlar ondan ilk defa, Yıldırım Bayezid’in 1389-1390 kışında gerçekleştirilen Bat...

Devamı 01 OCAK 1377

Devlet Hatun

Devlet Hatun Annesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Hâtûn; babası Germiyanoğlu Süleyman Şah'tır. 1381 yılında Yıldırım Bayezid'ile evlenmiştir. 1413'te vefat etmiştir  Sultan I. Mehmed'in tahta geçtiğini göremediği için Valide Sultan olamadı. Cenazesi Bursa’da yapılan Devlet Hât&ucir...

Devamı 01 OCAK 1381

Emine Hatun

Emine Hatun -Sultan Mehmet Çelebi Emine hatun ö.1449 Sultan II.Murad’ın Annesi ve Sultan I.mehmet(çelebi) Eşidir.Dülkadiroğulları Beyliği’nin Beşinci Hükümdarı olan Zülkadiroğlu Nasır’ed-Din Muhammed Bey’in kızıdır.yıdırım Bayezid’in oğlu ,Çelebi Sultan I.Mehmed ile 1403 ‘te evlenmiştir.Sultan II.Murad’ın annesi,dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed’in Babaanesidir.Oğlunun saltanatın...

Devamı 01 OCAK 1383

SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN

  870 (1465) yılında yazdığı Cerrâhiyye-i İlhâniyye’de seksen üç ve 873’te (1468) kaleme aldığı Mücerrebnâme’de seksen beş yaşında olduğunu belirtmesinden hareketle 788 (1386) yılında doğduğu söylenebilir. Bugün Amasya’da Sabuncuoğlu (Hacı İlyas) denilen bir mahallede adı yaşayan ünlü bir hekim ailesine mensup olup Çelebi Sultan Mehmed’in hekimbaşısı Sabuncuoğlu...

Devamı 01 OCAK 1385

Çandarlı Ali Paşa

22 Ocak 1387'de babası Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa'nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde vefatına kadar, I. Murad ve Yıldırım Bayezid için Ankara Savaşı'na kadar 15 yıl 6 ay ve Fetret Devri döneminde Süleyman Çelebi'nin yanında 4 yıl 4 kusur ay vezir-i azamlık yapmış ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş s&uu...

Devamı 22 OCAK 1387

Musa Çelebi

Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Bayezid’in en küçük oğludur. Babasının sağlığında Rumeli’de akıncı beyliği yaparak birçok savaşta bulunduğu belirtilir. Ankara Savaşı’na (804/1402) kardeşleri Mehmed, Süleyman, Îsâ ve Mustafa ile birlikte katıldı. Osmanlı kuvvetlerinin savaşı kaybetmesi üzerine babasıyla birlikte Timur’a esir düştü. Timur’un Bayezid’in ölümün...

Devamı 01 OCAK 1388

Şehzade Ertuğrul

Şehzade Ertuğrul  (ö. Temmuz 1392), Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'in oğlu ve ondan sonra gelecek olan taht adayı idi. Ertuğrul, Anadolu'da Beylikler döneminin sona erdirilmesinde önemli askeri katkılarda bulunmuş bir komutandır. Osmanlı Devletine öldürülmesinden önce Aydın Sancak Beyi olarak hizmet vermekteydi. Aydın sancağında görev yaptığı sırada öncelikle Batı Anadolu'da T...

Devamı 01 OCAK 1392

Hüma Hatun

Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi olarak gösterirler.” II.Murad Han                                                      ...

Devamı 01 OCAK 1400

İSHAK BEY

      Kimliği hakkında yeterli bilgi yoktur. Hıristiyan bir aileye mensup olup Bosnalı aristokrat ailelerden Kosac ve Pavlovicler’le akrabalığından söz edilir. Onu yakından tanıdığı, hatta bir müddet yanında kaldığı anlaşılan Âşıkpaşazâde, Üsküp uç beyi Paşa Yiğit’in evlâtlığı ve yetiştirmesi olduğunu yazar (Târih, s. 134). Tayyip Gökbilgin, 1453 ve 1461 yıllarına ait iki belgede...

Devamı 01 OCAK 1400

Ali Kuşçu

    Asıl adı Alâeddin Ali, babasının adı Muhammed’dir. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekle beraber XV. yüzyıl başlarında Semerkant’ta dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Babası, Uluğ Bey’in doğancıbaşısı olduğu için “kuşçu” lakabıyla anılmıştır. Kendisi de büyük bir âlim olan ve âlimleri koruyan Uluğ Bey, Ali Kuşçu’yu ya doğrudan doğruya babası vası...

Devamı 01 OCAK 1403

XI. Konstantin

    d. 9 Şubat 1404, Mistra - ö. 29 Mayıs 1453, Konstantinopolis), 1449-1453 arasında imparatorluk yapmıştır ve son Roma (Bizans) imparatorudur. II. Manuil ile Makedonyalı Sırp Hanedanı Dragas'ın üyelerinden Konstantin'in kızı Helene'nin sekiz çocuğundan dördüncü oğluydu. İstanbul'un Fethi sırasında ölmüşt&u...

Devamı 09 ŞUBAT 1404

Osmancıklı İmamzade Halil Paşa

  Osmanlı Devleti sadrazamlarındandır. 18 Aralık 1406 tarihinden 1413 yılına kadar Fetret Devridöneminde I. Mehmet için vezir-i azamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Babası Haydar Paşa'dır. Doğum yeri Çorum'un bugün ki ilçesi olan Osmancık'tır. 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit, Timurordularına yenildikten so...

Devamı 18 KASIM 1406

Şehzade Orhan

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan (d. 1412 - ö. 29 Mayıs 1453, İstanbul), beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu.Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı Hayatı Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi ...

Devamı 01 OCAK 1412

Amasyalı Beyazıd Paşa

   (Amasyalı Bayezıd Paşa) Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'nde, 1413'de Sultan I. Mehmet Çelebi saltanatında sadrazam olmuş; devleti toparlama süreci içinde yanında bulunmuş ve sonra da II. Murat döneminde Düzmece Mustafa'ya Sazlıdere'de yenilip teslim olup onun emriyle öldürüldüğü Temmuz 1421'e kadar başvezirlik yapmış bir Osmanlı ...

Devamı 01 OCAK 1413

Mara Hatun

Osmanlı hanedanın yabancı soylu kadınları arasında yer alan ve II. Murad ile evlenen Mara Brankoviç, bilinen adıyla Mara Hatun, Sırbistan Kralı Jorj Brankoviç ile İrene Komnenus'un kızıdır. Tahmini olarak 1419 yılında doğduğu ileri sürülen Mara Hatun’un babasının Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler oluşturması için evlendiği bilinmektedir. 1433 yılında nişanlandığında Mara Hatun henüz 21 yaşındayken, II. Murad ise 36 ya...

Devamı 01 OCAK 1416

I. Çandarlı İbrahim Paşa

    ö. 25 Ağustos 1429) Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Aynı adı taşıyan torunundan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin mensubudur. Hayatı Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur.İlmiye sınıf...

Devamı 01 TEMMUZ 1421

Şehzade Alâaddin

6. Osmanlı padişahı II. Murad'ın oğlu. Yörgüç Paşa'nın lalalığını üstlendiği şehzade 1437 ya da 1438 yılında Şadi Beyzâde Mahmut Şah'ın kızı Selmin Hatun ile evlenmiştir. Bu evlilikten Selvi adında bir kızı dünyaya gelmiştir. 1440 yılında Amasya valisi olan şehzadenin bu dönemde hocası Hatipzâde Tâceddin İbrahim Efendi idi. 1441 yılında Yörgüç Paşa'nın ölüm&...

Devamı 01 OCAK 1425

I. Gülbahar Hatun

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Osmanlı sarayına 850 (1446) yılında girdiği, Arnavut, Sırp veya Fransız asıllı olduğu rivayet edilir. Haziran 1468 tarihli bir hüccette adı Gülbahar bint Abdullah şeklinde geçtiğine göre (BA, Ali Emîrî - II. Mehmed, nr. 33) esir veya câriye olarak saraya getirildiği anlaşılmaktadır. Onun Şehzade Mehmed ile (Fâtih Sultan Mehmed) ne zaman tanıştırıldığı ve hanımı olduğu...

Devamı 01 OCAK 1426

Sitti Mükrime Hatun

Sitt-i Mükrime Hatûn Dulkadiroğulları Beyliği'nin altıncı hükümdarı olan Zülkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 15 Aralık 1449 tarihinde İstanbul'da Fatih Sultan Mehmed ile evlenmiştir. Valide Hâtun olamayacağı varsayımı ölüm tarihinin Hicrî 891 yerine hatalı olarak Hicrî 871 (Milâdî 1466) gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.İşt...

Devamı 01 OCAK 1429

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa

  Koca Mehmet Paşa, veya Danişmendzade Mehmet Paşaşeklinde de anılır) (d. ? - ö. 1439, Osmancık), 28 Ağustos 1429'dan yerini Çandarlı İkinci Halil Paşa'ya bıraktığı 1438 yılına kadar 9 yıl başvezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Yaşamı Bugün Çorum'un bir ilçesi olan Osmancık’ta doğmuştur.Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası 1406-1413 döneminde Osmanlı Devleti...

Devamı 28 AĞUSTOS 1429

Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı Halil Paşa(d.? – ö. 1 Haziran 1453), 1439-1453 Çandarlı Halil Paşa Osmanlı Vezir-i azamı Görev süresi 1439 - 1 Haziran 1453 Yerine geldiği Osmancıklı (Amasyalı) Koca Mehmed Nizamüddin Paşa Yerine gelen Zağanos Paşa Kişi bilgileri Ölüm 1 Haziran 1453 İstanbul   Çandarlı Halil Paşa (d.? - &o...

Devamı 01 OCAK 1439

Çiçek Hatun

Cem Sultan -Fatih Sultan Mehmet Han Fatih Sultan Mehmet'in eşi olan Çiçek Hatun'un doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Sırp bir cariye veya Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde çeşitli görüşler mevcuttur. 1459 yılında oğlu Cem Sultan'ı Edirne'de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya'da bulundu. II. Bayezid'in a...

Devamı 01 OCAK 1443

Gülşah Hatun

Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı ya da cariye olduğuna dair görüşler vardır. Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nın annesidir. Oğlunun sancakbeyliği görevi esnasında 1466-1474 arasında Konya ve Karaman'da bulundu. Oğlu Şehzade Mustafa'nın 1474 yılında vefatı üzerine Bursa'ya gitti. Hayatını kaybettiği 1487 yılına kadar burada yaşadı. Türbesi kayınbabası II. Murad'...

Devamı 01 OCAK 1446

Mirim Çelebi

  Mîrim (Mîrem) Çelebi, Osmanlı döneminde Kadızâde-i Rûmî ve Ali Kuşçu’dan sonra yetişen en önemli matematikçi-astronomlardan biridir. Asıl adı Mahmud’dur. Kadızâde’nin oğlu olan dedesi Muhammed Semerkant’ta Ali Kuşçu’nun kızıyla evlenmiş, fakat erken yaşta vefat etmişti. Mîrim Çelebi’nin babası Kutbüddin Muhammed, dedesi Ali Kuşçu ile bir...

Devamı 01 OCAK 1450

Şehzade Mustafa (II. Mehmed'in oğlu)

 Gülşah Hatun'un oğludur. Fatih'in Bayezid'den sonraki ikinci oğludur. Karaman'da sancak beyi iken 1474'te esrarengiz bir şekilde ölmüştür. Sadrazam Veli Mahmud Paşa'nın hanımı ile gizli ilişki yaşadığı için paşa tarafından zehirletildiği ve buna bağlı olarak Fatih Sultan Mehmet'in de Veli Mahmud Paşa'yı idam ettirdiği iddia edilmiştir.Bu konuda bir çok değişik bilgi...

Devamı 01 OCAK 1450

Veli Mahmud Paşa

      Devşirmelerden olup da Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşa'dır. Sadrazamlıktan Önceki Hayatı Aslının ne olduğu hakkında tarihçiler arasında büyük tartışmalar ortaya çıkmıştır. Zamanında hazırlanmış olan Ecthesis Chronica ve Historia Patriarchia adlı kroniklere göre Sırp asılıdır ve bir...

Devamı 01 OCAK 1455

Şehzade Cem Sultan

  Şehzade Cem Sultan (1459-1495)   (1459 - 1495), Fatih Sultan Mehmet'tin en küçük oğludur Annensi Çiçek Hatun'dur, 23 Ocak 1459 tarihinde Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Doğum haberi Fatih'e Yunanistan seferine giderken ulaştı. Cem, dört yaşına geldiğinde çeşitli hocalardan dersler almaya başladı. Bu eğitim on yaşına kadar sarayda devam etti. Rumca dâhil bazı dilleri mükemmel...

Devamı 23 OCAK 1459

Zağanos Paşa

  (d. ? - ö. 1462, Balikesir) Fatih Sultan Mehmet saltanatında 1453-1456 yılları arasında sadrazamlık yapmışOsmanlı devlet adamıdır. İstanbul'un fethi'nden sonra sadrazamlığa getirilen ilk kişidir. Bazı kaynaklarda Rum devşirmesi olduğu bildirilmektedir. Diğer bir iddiaya gore Babası Abdullah Bey, Türkmen bir Osmanlı denizcisidir ve annesi yine bir Kayı Boyu'na mensup Osmanlı denizcisi olan Oruç Gazi Paşa'nın kızıdır. D...

Devamı 01 OCAK 1462

Şehzade Ahmet

(Temsili)  II. Beyazıt'ın Bülbül Hatun'dan olan ve sağlığında hayatta kalmış olan en büyük oğludur. 1465 yılında Amasya'da doğan şehzadenin ölüm yılı 1513-1514 olarak tarih kayıtlarında yer almaktadır. Şehzade Ahmet babasının tahta çıkışından sonra, 12 Mart 1481 tarihinde Amasya valiliğine getirilmiştir. II. Beyazıd tarafından sevilen, Vezir-i azam Hadım Ali Paşa tarafından desteklenen bir şehzade oldu...

Devamı 01 OCAK 1465

Piri Reis

  Pîrî Muhyiddin b. Hacı Mehmed, Gelibolu’da dünyaya geldi. Amcası Kemal Reis’le beraber bulunduğu yıllar dikkate alınarak 1470 civarında doğduğu ileri sürülebilir. Hayatına dair bilgiler daha çok Kitâb-ı Bahriyye’de kendisiyle ilgili beyanlara dayanır. Burada anlattığına göre Kemal Reis’le birlikte Venedik’e ait kale ve sahiller başta olmak üzere bütün Akdeniz’de korsanlı...

Devamı 01 OCAK 1465

Rum Mehmed Paşa

    Mehmed Paşa ile Vezîriâzam Mahmud Paşa arasında bulunan gizli rekabet ve çekişme su yüzüne çıktı. Mehmed Paşa, Mahmud Paşa’nın İstanbul’u ihya ve iskân etmek için Lârende (Karaman) ve Konya’dan birkaç yüz hânenin sürgün edilmesinde yeterince sert davranmadığı suçlamasında bulundu. Nitekim kısa bir süre sonra Mahmud Paşa’nın yerine sürg&uum...

Devamı 01 OCAK 1466

Barbaros Hayreddin Paşa

  Vardar Yenicesi’nden gelip Midilli’nin fethinden sonra buraya yerleşen Yâkub adlı bir sipahinin oğludur. 1478 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Hızır olduğu halde Barbaros ve Hayreddin lakaplarıyla tanınır. Batılılar havuç rengine çalan kırmızı sakalından dolayı ağabeyi Oruç’a verdikleri “Barbarossa” adını daha sonra Hızır için de kullandıklarından Barbaros diye tanınmış, H...

Devamı 01 OCAK 1467

Şeyhülislâm İbni Kemal Paşa

Asıl adı Şemseddin Ahmed’dir. Şehzade Bayezid’e (II. Bayezid) lalalık yapan büyükbabası Kemal Paşa’ya nisbetle Kemalpaşazâde, Kemalpaşaoğlu veya İbn Kemal diye anılır. 3 Zilkade 873’te (15 Mayıs 1469) dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda Tokat’ta, bazılarında Edirne’de doğduğu kaydedilmekte, Amasyalı olduğu da ileri sürülmektedir (Amasya Târihi, III, 224). İstanbul’un fethinde bulunan babası Sü...

Devamı 15 MAYIS 1469

Sinan Paşa

Asıl adı Yûsuf’tur. El yazısıyla bir fetvası altındaki “Yûsuf b. Hızır b. Celâleddin” imzası (Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, lv. 1) babasının İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey, dedesinin Sivrihisar Kadısı Celâleddin Efendi olduğunu göstermektedir. Annesi Osmanlı âlimlerinden Molla Yegân’ın kızıdır. Doğum tarihi ve yeri hakkında kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. Çağdaş...

Devamı 01 OCAK 1470

Taçlı Begüm

https://www.youtube.com/watch?v=U4ykLLleLtE İzlemenizi tavsiye ederim Asıl ismi Bigi Hanım olan Taçlı Begüm, Şamlu Türkmenlerinden Abidin Han’ın kızı  ya da Musullu Türkmenlerinden Hamza Bey Bektaşlı’nın oğlu Mihmad Bey’in kızıdır.Şah İsmail’ in 1504 yılında gerçekleştirdiği seferde ele geçirdiği Asta kalesinde bulunan Bigi Hanım daha sonra Şah’ın haremine girdi. Şah&rsqu...

Devamı 01 OCAK 1470

Koca Mustafa Paşa

  Hayatının ilk yılları ve menşei hakkında yeterli bilgiler yoktur. Rum veya Frenk asıllı olduğu, berberlik yaptığı belirtilir. Baba adı belgelerde devşirme kökenini çağrıştıracak şekilde Abdülmuin olarak geçer. Enderun’da yetiştiği, bu sırada II. Bayezid’in şehzadelik yıllarında onun hizmetine girdiği ve en yakın adamları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. II. Bayezid’in tahta çıkmasından sonra hazin...

Devamı 01 OCAK 1470

Gedik Ahmed Paşa

Angiolello’ya göre Sırbistan’da doğdu. İvranye’ye (Vranye) bağlı Punuševce (Polnosevce) köyünün diğer adının 1570 tarihli Tahrir Defteri’nde Gedik Ahmed Paşa olarak belirtilmesi doğum yerinin bu köy olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca İvranye’de bir cami yaptırması ve vakıf tahsis etmesi de bu tahmini pekiştirmektedir. Tanınmış olduğu “Gedik” lakabı ise Âşıkpaşazâde&rsqu...

Devamı 01 OCAK 1474

Karamanî Mehmed Paşa

  Konya’da doğdu. Bazı kaynaklarda Karamânî nisbesi yanında Konevî olarak da anılır (Sehî, s. 23). Gerek kendi eserinde gerekse vakfiyesiyle mezar taşında tam adı Mehmed Paşa b. Ârif Çelebi el-Celâlî es-Sıddîkī şeklinde geçer. Babası Ârif Çelebi’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî soyundan olduğu ve Konya Mevlânâ Dergâhı postnişini iken 82...

Devamı 01 OCAK 1477

Ayşe Hafsa Sultan

  Ayşe Hafsa Valide Sultan   Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur; elli altı yaşında vefat ettiği bilinmekte, buradan 1478 veya 1479 yılında doğmuş olduğu sonucuna varılmaktadır. Belgelerde adının Ayşe, Hafsa bint Abdülmuîn, baba adının da Abdülmuîn’den başka Abdülhay ve Abdurrahman şeklinde geçmesi câriye olarak saraya girdiğini gösterir. Bazı kaynaklarda onu Kırım hânedanına veya Dulkadıroğullar...

Devamı 05 ARALIK 1479

İshak Paşa

    1497, Selanik) II. Mehmed saltanatında 1469-1472 yılları arasında ve II. Bayezid saltanatında 1481-1482'de sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. İshak Paşa devşirmelerden olup, Saruhanlı Paşayiğit'in kölesidir.İshak Paşa'nın İstanbul'un fethi sırasında Anadolu Beylerbeyiolduğu bilinmektedir. Fatih döneminde Anadolu Beylerbeyi olan iki İshak Paşa bulunduğu bilindiğ...

Devamı 01 OCAK 1481

Koca Davud Paşa

  Arnavut asıllı olup Enderun’dan yetişti. Koca ve Derviş lakaplarıyla anılır. Çirmen sancak beyi iken Macaristan ve Venedik topraklarına yapılan akınlardaki başarılarından dolayı 1470’te 700.000 akçe ile Ankara sancak beyliğine, ardından Anadolu beylerbeyiliğine getirildi ve Karamanoğulları ile süregelen mücadelede etkili oldu. Yûsufca Mirza kumandasındaki Akkoyunlu kuvvetlerinin Tokat’ı tahrip etmeleri olayında Kony...

Devamı 01 OCAK 1483

Turgut Reis

  Menteşe sancağına bağlı Seravalos köyünde tahminen 1487 yılında doğdu. Babası Velî adlı bir çiftçidir. Genç yaşta denizciliğe ilgi duyarak gemiciler arasına girmiş, kısa sürede leventlere katılmış ve levent kaptanlığına yükselmiştir (Âlî Mustafa, vr. 300a). Denizciler arasında Büyük Turgut olarak bilinen Turgut Ata’ya nisbetle Osmanlı kaynaklarında Turgutça, Avrupa literatür&...

Devamı 10 OCAK 1485

Şah İsmail

25 Receb 892’de (17 Temmuz 1487) Erdebil’de doğdu. Babası Safevî tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan’ın kızı Âlemşah Halime Begüm’dür. Ebü’l-Muzaffer Bahâdır el-Hüseynî unvanıyla anılır. İran’da Şiîliği resmî ideoloji haline getirerek yeni bir devlet kuran Şah İsmâil’in çocukluk yılları zorluklar içinde geçti. Henüz bir yaşında iken bab...

Devamı 17 TEMMUZ 1487

Taşlıcalı Yahya Bey

  Arnavut asıllı Dukakin ailesinden olup kesin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Kaynaklarda ailesine nisbetle Dukakinzâde, geldiği yerin taşlık bir bölge oluşundan dolayı da Taşlıcalı diye anılmıştır. Kuzey Arnavutluk’tan devşirilip İstanbul’a getirildi. Acemi Oğlanları Ocağı’nda eğitilerek yayabaşı ve ardından sipahi oldu. Yeniçeri Ocağı’nda iken öğrenme hevesi ve yeteneğiyle ocağın kâtibi Şeh&acir...

Devamı 01 OCAK 1489

Mimar Sinan

  Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi şüphesiz Mimar Sinan’dır. Sinan sadece Osmanlı mimarisinin değil dünyanın da en büyük mimarlarından birisidir. Kimliği, doğup büyüdüğü zaman ve coğrafi sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri de mensubu bulunduğu imparatorluğun büyüklüğüne yaraşır bir sahayı kapla-makta, birçok ülkeyi iç...

Devamı 29 MAYIS 1489

Mehmet Ebussuud Efendi

    “Müftilenâm, şeyhülislâm, sultânü’l-müfessirîn, hâtimetü’l-müfessirîn, muallim-i sânî, allâme-i kül, Hoca Çelebi, Ebû Hanîfe-i Sânî” unvanlarıyla anılır. Ebüssuûd kelimesi onun adı gibi görünmekteyse de tefsirinin mukaddimesinde kendisinden Ebüssuûd Muhammed şeklinde bahsettiği dikkate alınırsa a...

Devamı 30 ARALIK 1490

Pargalı Damat İbrahim Paşa

Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı tasvir eden bir eser. Eser sahibi: Hans Sebald Beham (1530).   Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Parga yakınlarında bir köyde doğduğu ve altı yaşında İstanbul’a getirildiği genellikle kabul edilirse de hayatının ilk yılları hakkında kesin bilgi yoktur. Ayrıca II. Bayezid devrinde bir akın sırasında ele geçirilip Kefe’de bulunan Şehzade Süleyman’a takdim edildiği veya Parga...

Devamı 01 OCAK 1493

Hatice Sultan

Hatice Sultan   Pargalı İbrahim ve Hatice sultanın düğünleri. Ailesinin isteği ile İskender Paşa ile evlenen Hatice Sultan, bir süre sonra İskender Paşa'nın ölümü ile genç yaşta dul kalmıştır. Uzunca bir süre evlenmeyen Hatice Sultan ile daha sonra sadrazam Pargalı İbrahim Paşa evlendiği düşünülmekle beraber bu konu tartışmalıdır. Bir görüşe göre İskender Paşa'nın eşi...

Devamı 01 OCAK 1496

Hersekzade Ahmed Paşa

Altınova Belediyesi, Hersekzade Ahmet Efendi Camii'nin hemen ön tarafına bu ünlü Osmanlı paşasının heykeli   1459’da Herseg-Novi’de (Kastel Nuovo) doğdu. Asıl adı Stjepan’dır. Güneydoğu Bosna hâkimi, “herceg” (dük) unvanıyla anılan Stjepan Vukčić-Kosača’nın küçük oğludur. Fâtih Sultan Mehmed Bosna’yı aldıktan (1463) sonra hâkiminin unvanı dolayısıyla Herc...

Devamı 01 OCAK 1497

Mesih Paşa

Mesih Paşa Camii adıyla da anılan yapı, Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri vezirlerinden olan ve Gelibolu’da da bir camisi bulunan Mesih Paşa tarafından yaptırılmıştır. II. Bayezid devrinde 905’te (1499-1500) sadrazamlığa yükselen Mesih Paşa 907’de (1501) ölmüş ve Aksaray’da Murad Paşa Camii hazîresine gömülmüştür. Halen 907 (1501) tarihli mezar taşı orada bulunmaktadır. XVI. yüzyılda yaşamı...

Devamı 01 OCAK 1499

Mahidevran Sultan

        bazı kaynaklarda adı Gülbahar olarak da geçmektedir; 1500 civarı - 3 Şubat 1581, Bursa), Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın eşi, Şehzade Mustafa'nın, Şehzade Ahmed'in, Raziye Sultan'ın annesi. 1500 yılı civarında doğmuş olup, ilk adının "İklimbahar" olduğu diğer görüşe göre Bosfor olduğuve Kafkas kökenli (bazı kaynakla...

Devamı 01 OCAK 1500

Hadım Ali Paşa

Saraybosna yakınlarında "Drozgometva" adlı bir köyde Boşnak asıllı olarak doğmuştur. Ak hadımlardan olup, devşirme olarak eğitimi Enderun'da görmüştür. Bâbüssaâde ağalığı ve bazı beylerbeyliği görevlerinde bulundu. Sultan II. Bayezid tahta çıktığı zaman Cem Sultan ayaklanmasında II. Bayezid'ın has adamı olarak 1482'de Karaman beylerbeyi yapıldı. Bu ...

Devamı 01 OCAK 1501

Hürrem Sultan

Hürrem Sultan -kanuni Sultan Süleyman Han Muhtemelen bugün Ukrayna sınırları içinde kalan, o dönemde Lehistan hâkimiyetinde bulunan Rogatin (Rohatyn, Ruthene) bölgesinde yaşayan fakir bir Katolik papazının kızı olup asıl adı Alexandra Lisowska’dır. Batı kaynaklarında Rossa, Roza, Rosanna, Rvziae, daha yaygın olarak da Roxelane adlarıyla, Osmanlı kaynaklarında ise hemen sadece Haseki Sultan olarak geçer. Yavuz Sultan Selim d&o...

Devamı 01 OCAK 1506

Dukakinoğlu Ahmed Paşa

 I. Selim saltanatında 18 Aralık 1514 ile Mart 1515 tarihleri arasında toplam iki buçuk ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Arnavut kökenli bir Hristiyan olup, Arnavutluk'un önemli bir ailesi olan Dukakinler' den gelmekteydi. Kendi iradesi ile müslüman olarak Osmanlı hizmetine girmiş ve hızla yükselerek sancakbeyiyken Yavuz Sultan Selim döneminde ikinci vezir olmuş, &Cce...

Devamı 18 OCAK 1514

I. Tahmasb

  26 Zilhicce 919’da (22 Şubat 1514) İsfahan yakınlarındaki Şahâbâd’da doğdu. Safevî Devleti’nin kurucusu Şah İsmâil’in en büyük oğludur. Henüz iki yaşındayken lalası Türkmen Emîr Han Musullu ile birlikte Horasan’a gönderildi ve altı yıl orada kaldı. 1521 baharında lalası ile beraber geri çağrıldı, yerine kardeşi Sâm Mirza yollandı. Bundan sonra babasının yanından ay...

Devamı 22 ŞUBAT 1514

Yunus Paşa

Devrin kaynaklarında hayatının ilk yıllarıyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Bununla birlikte bazı araştırmalarda Arnavut asıllı olduğu ve devşirilerek saraya alındığı belirtilir. II. Bayezid dönemine ait hazine kayıt defterlerinde kendisinden kapıcıbaşı diye söz edilmesi, Enderun’a girdiğini ve iyi bir eğitim aldıktan sonra önemli sayılabilecek görevlere getirildiğini düşündürür. 907-911 (1501-1505) yılları ar...

Devamı 23 OCAK 1517

Piri Mehmed Paşa

Muhtemelen 867’de (1463) Konya’da doğdu. Selçuklu âlimlerinden, Fahreddin er-Râzî’nin soyundan gelen Cemâleddin Aksarâyî’nin ahfadıdır. Babası, Çelebi Halife olarak da bilinen Şeyh Cemâl-i Halvetî, II. Bayezid dönemi Halvetiyye meşâyihinden olup bu tarikatın Cemâliyye kolunun kurucusudur. Pîrî Mehmed Paşa medrese tahsiline babasının Halvetiyye şeyhi olarak bulunduğu Am...

Devamı 25 OCAK 1518

Sadi Çelebi

Kastamonu Daday’da doğdu. Küçük yaşta babası Îsâ Çelebi ile İstanbul’a gittiği ve babasının Murad Paşa Camii’nde imamlık yaptığı belirtilir. Babasından ve diğer âlimlerden ders gördükten sonra Mevlânâ Muhyiddin Mehmed Samsûnî’ye intisap ederek onun hizmetine girdi ve mülâzemet aldı. Kendisi bir icâzetnâmede İbn Yahyâ el-Ensârî, Yûsuf b...

Devamı 01 OCAK 1522

Mihrimah Sultan

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte babasının tahta çıkışının ilk yıllarında 928’de (1522) dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Annesi Hürrem Sultan’dır. Bazı kaynaklarda adı “Mihrmah, Mihrimah” şeklinde geçerse de Osmanlı belgelerinde ve dönemin kroniklerindeki yazılış şeklinden hareketle bu adın “Mihr ü Mah” olarak okunmasının daha doğru olacağı anlaşılmaktadır. Bununla beraber lite...

Devamı 21 MART 1522

Nurbanu Sultan

Asıl adının Cecilia olduğu, 1525-1530 yıllarında Para (Paros) adasında doğduğu, adanın Venedikli idarecisi Nicoló Venier’le Baffo ailesinden Violante’nin kızı olup 1537’de Barbaros Hayreddin Paşa’nın Adalar seferi sırasında esir alındığı ve câriye olarak saraya sunulduğu belirtilir. Bu kimliği bazı araştırmalarda yanlışlıkla oğlu III. Murad’ın hasekisi Safiye Sultan’a atfedilir. Ancak onun Venedikli Venier ve Baffo ...

Devamı 01 OCAK 1525

Şehzade Bayezid

Nahcivan Seferi sırasında Şehzade Bayezid'i Kanuni'nin huzurunda gösteren bir minyatür. 1526’da İstanbul’da doğdu. 11 Kasım 1539’da kardeşi Cihangir ile birlikte sünnet edildi. 1541 Macaristan seferine katıldı. 1546’da Karaman sancak beyliği ile Konya’ya gönderildi. 1548’de İran üzerine yürüyen babasını Akşehir’de karşıladı, ordu Halep’te kışladığında da babası tarafından or...

Devamı 01 OCAK 1525

TAKIYYÜDDİN

  4 Ramazan 932 (14 Haziran 1526) tarihinde Dımaşk’ta Türk kökenli bir aile içinde dünyaya geldi. Nev‘îzâde Atâî yanlış olarak 927’de (1521) Kahire’de doğduğunu söyler ve bu bilgi daha sonra bazı araştırmacılar tarafından tekrarlanır. Eserlerinde isim zinciri Ebû Bekir Takıyyüddin Muhammed b. Zeynüddin Ma‘rûf b. Ahmed er-Râsıd ed-Dımaşkī şeklindedir. Takıyyü...

Devamı 01 OCAK 1526

Tiryaki Hasan Paşa

    Doğum tarihi kesin olmamakla beraber, Ünyeli olduğu bilinir Kahveye düşkün olduğu için kendisine "Tiryaki" lakabı konmuştur. Birçok yabancı dil bildiğinden, genelde eyaletlerde görevlendirilmiştir. En uzun süre görev yaptığı yer Zigetvar Valiliğidir. Burada yaklaşık 20 yıl görev yapmıştır. Enderunda yetişmiştir.1574'te III. Murad tahta çıkdiğında onun rikâbda...

Devamı 01 OCAK 1530

BERGAMALI KADRİ

    Hayatı hakkında kendi eserinde söylediklerinden başka bilgi yoktur. Eserinden İstanbul’a gittiği, kitabını 937 (1530) yılında kaleme aldığı ve Kanûnî Sultan Süleyman’ın sadrazamı Damad İbrâhim Paşa’ya (ö. 1536) sunduğu anlaşılmaktadır. Türkler’e Türk dilini öğretmek maksadıyla kaleme alınan ve Türkçe ilk gramer kitabı olan Müyessiretü’l-ulûm&nb...

Devamı 01 OCAK 1530

Ayas Mehmed Paşa

Avlonya yakınında Himera’da doğdu. Pençe*sinde ve mezar kitâbesinde baba adı Mehmed olarak geçer. Enderun’da yetiştikten sonra ağalıkla saraydan çıktı. Yeniçeri ağası olarak Yavuz Sultan Selim’in seferlerine katıldı ve büyük yararlıklar gösterdi. 1519’dan itibaren önce sancak beyi, sonra beylerbeyi olarak hizmet gördü. Canbirdi Gazâlî’nin isyanının bastırılmasında Anadolu ...

Devamı 15 MART 1536

Lütfi Paşa

Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi olmamakla birlikte getirildiği görevlerden hareketle 1488 yılı civarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Arnavut kökenli bir devşirme olarak II. Bayezid’in saltanatı (1481-1512) ortalarında saraya alındı ve Enderun’da iyi bir tahsil gördü. Yazmış olduğu Tevârîh-i Âl-i Osmân ve Âsafnâme’de verdiği kısa hayat hikâyesinde Şah İsmâil’in D...

Devamı 13 TEMMUZ 1539

Hadım Süleyman Paşa

Ak hadım ağalarından olduğu için “Hadım” veya “Tavâşî” lakaplarıyla anılır. Milliyeti hakkında açık bilgi bulunmamakla birlikte Macar kökenli olduğu rivayet edilir (Jorga, III, 26). Vefatında seksen yaşlarında bulunduğu göz önüne alınırsa 1470’lerde doğduğu söylenebilir. Hayatının ilk yılları hakkında çok az bilgi vardır. Sarayda harem hizmetine alındı ve Yavuz Sultan Selim&rsquo...

Devamı 01 NİSAN 1541

Damat Rüstem Paşa

1500’lü yılların başında Saraybosna yakınlarında Butomir veya Sarajevsko Polje’nin batısındaki bir köyde doğduğu, ailesinin Opukoviç yahut Çigaliç adıyla anıldığı rivayet edilir. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii hazîresinde medfun akrabalarının mezar taşlarında aile adı Çigaliç olarak kayıtlıdır. Hırvat, Boşnak, Sırp veya Arnavut olduğuna dair kayıtlar da vardır. Venedik Balyosu Bernardo Navagero...

Devamı 28 KASIM 1544

Sinan Paşa

Osmanlı Hanedanı'na akrabalık bağıyla bağlı olan Sinan Paşa sadrazam Damat Rüstem Paşa'nın erkek kardeşi olup, Rüstem Paşa I. Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'la evli olduğu için I. Süleyman'ın damadının erkek kardeşi oluyordu. Hırvat veya Boşnak asıllı Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Saraybosna yakınlarında olan ya Butmir ya da Sarajevsko Polje adlı bir köyde doğmuştur. Ailesinin ...

Devamı 01 OCAK 1550

Kara Ahmed Paşa

Muhteşem Yüz Yıl dizisinden canlandırma(Yetkin DİKİNCİLER) Hayatının ilk yılları hakkında fazla bilgi yoktur. Arnavut asıllı olduğu, Enderun’a alındığı, Harem’de yetiştiği, kapıcıbaşılık ve mîralemlikte bulunduğu belirtilir. Babasının adı vakfiyesinde Abdülmuîn olarak geçer. Bilinen ilk resmî görevi kapıcıbaşılıktır. Daha sonra yeniçeri ağası oldu. Yeniçeri ağalığına 927’de (1521) ...

Devamı 06 EKİM 1553

Semiz Ali Paşa

Muhteşem Yüzyıl Canlandırma - Semiz Ali Paşa - Fatih Dokgöz Hersekli olup Praçe (Praća) kasabasından Poturoğulları’ndandır (Âlî Mustafa Efendi, vr. 343a). Ali Paşa ile görüşen Avusturya elçilik heyetinden H. Dernschwam onun Hırvat kökenli olduğunu söyler (İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, s. 289). Vakfiyesinde babasının adı Hüseyin diye geçer (VGMA, Vakfiye Defterleri, nr. 58...

Devamı 12 TEMMUZ 1561

Sokollu Mehmed Paşa

  Sokollu Mehmed Paşa, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde toplam 14 yıl, 3 ay, 17 gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın son vezir-i azamıdır. Hem Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvede bulunduğu dönemi simgelemesi itibariyle hem de icraatları, projeleri ve kişiliği nedenleriyle en büyük Osmanlı sadrazamlarından biri kabul edilir. Oluşturduğu kurumlar ve idealize etti...

Devamı 28 MAYIS 1565

Şemsi Ahmed Paşa

Bolu’da doğdu. Anadolu beyliklerinden İsfendiyaroğulları’na mensup olup İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmed Bey’in torunu ve Mirza Mehmed Paşa’nın oğludur. Annesi II. Bayezid’in oğlu Şehzade Abdullah’ın büyük kızı Şahnisâ Sultan’dır. Vikāye Tercümesi adlı eserinde yer alan silsilenâmesinde atalarını kendisinden itibaren dokuzuncu kuşakta Hâlid b. Velîd’e nisbet eder. Ancak bu iddia muhtemelen d...

Devamı 11 EKİM 1579

Lala Mustafa Paşa

Hayatının ilk yılları hakkında bilgi yoktur. Kaynaklarda Bosna’nın Sokol köyünden olduğu, Yavuz Sultan Selim zamanında (1512-1520) kardeşi Deli Hüsrev Paşa vasıtasıyla saraya alındığı, bir süre Kanûnî Sultan Süleyman’ın berberbaşılığında bulunduğu belirtilir. Daha sonra sipahi oğlanları zümresine giren Mustafa Ağa çaşnigîrlik ve küçük mîrâhurluk yaptı. Rüstem Paşa&r...

Devamı 28 NİSAN 1580

Kösem Sultan

Mâh-Peyker Kösem I. Ahmed Han’ın eşi ve IV. Murad’ın ve Sultan İbrahim’in validesidir. Hayatının ilk yıllarına dair bilgiler mevcut değildir. Saraya ne zaman ve nasıl alındığına dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Sicill-i Osmânî’de muhtemelen 1585 yılları arasında doğduğu, bir Rum rahibinin kızı ve asıl adının Anastasya olduğu, ufak yaşta yetim kalan bu kızın Bosna Beylerbeyi Hüsrev Pa...

Devamı 01 OCAK 1590

KÂTİB ÇELEBİ

1017 Zilkadesinde (Şubat 1609) İstanbul’da doğdu. Hayatına ait orijinal bilgiler bizzat kaleme aldığı otobiyografilerine (Süllemü’l-vüṣûl, vr. 271a vd.; Mîzânü’l-hak, s. 129 vd.) ve yeri geldikçe öteki eserlerine serpiştirdiği kısa notlara dayanmaktadır. Asıl adı Mustafa, babasının adı Abdullah’tır. Ulemâ arasında Kâtib Çelebi, Dîvân-ı Hümâyun mensuplar...

Devamı 01 ŞUBAT 1609

I. Selim Giray

    1671-1678, 1684-1691, 1692-1699, 1702-1704, yılları arasında olmak üzere dört kez Kırım tahtında bulunmuştur. Bahçesaray’da dünyaya geldi.Bahadır Giray'ın oğlu olan Selim Giray ilk kez 1671'de hanlığa getirildi. Aynı yıl Kamaniçe seferine katıldı. Osmanlı serdarı Şeytan İbrahim Paşa ile Çehrin Kalesi'ne yaptığı seferde başarılı olamadı ve azledilerek Rodos'a g&ou...

Devamı 01 OCAK 1631

MÜNECCİMBAŞI Ahmed Dede

1041’de (1631) Selânik’te doğdu. Ailesi aslen Konya Ereğli’dendir. Çulhacı olan babası Lutfullah Efendi bölgede meydana gelen asayişsizlik yüzünden Selânik’e göç etmiştir. Ahmed küçük yaşta babasının mesleğini öğrendi, ancak zamanla ilme olan meyli sebebiyle baba mesleğini bıraktı ve Selânik Mevlevîhânesi şeyhi Mehmed (Şeyhî’ye göre [II, 206> Ahmed) Efend...

Devamı 01 OCAK 1631

HEZARFEN AHMED ÇELEBİ

    XVII. yüzyılda yaşayan Ahmed Çelebi’yle ilgili bilgiler sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sine dayanmaktadır. Çeşitli fen ve sanatlardan anladığı için “bin fenli” anlamında Hezarfen unvanıyla anılan Ahmed Çelebi uçma ile ilgili araştırma ve deneylerini Okmeydanı’nda yapmıştır. Rüzgârın şiddetli olduğu sıralarda “kartal kanatları” olarak nitelen...

Devamı 01 OCAK 1640

İBRÂHİM MÜTEFERRİKA

  Erdel’in Koloszvar şehrinde (bugünkü Romanya’da Cluj şehri) dünyaya geldi. 1670 ile 1674 arasında bir tarihte doğduğu tahmin edilmekte, asıl adı ve ailesi bilinmemektedir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında çok az bilgi vardır; Osmanlı Devleti hizmetindeki durumuyla ilgili bilinenler de eksiktir. Türkiye’de İbrâhim Müteferrika’ya dair ilk incelemeyi Imre Karácson yapmıştır. Bir Katol...

Devamı 01 OCAK 1674

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Doğum 1634 Merzifon Ölüm 25 Aralık 1683  Osmanlı padişahı Avcı Mehmet saltanatı sırasında 3 Kasım 1676 - 15 Aralık 1683 tarihleri arasında yedi yıl bir ay on iki gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1672-1676 Osmanlı-Lehistan Savaşı ve 1676-1681 Osmanlı-Rus Savaşında kazandığı başarılara rağmen, II. Viyana Kuşatması ile özdeşlemiş olan sad...

Devamı 16 EKİM 1676

SİYAVUŞ PAŞA, Köprülü Damadı

  Vezîriâzam Köprülü Mehmed Paşa’nın kölelerinden olup Abaza asıllıdır. “Köprülü Damadı” veya “Hacı” lakaplarıyla da anılır. Bir süre Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetinde (miftâh gulâmı) bulundu ve onun kızı Ayşe Hatun ile evlendi. Sadrazamın 1072’de (1661) vefatından sonra büyük oğlu Vezîriâzam Köprülü Fâzıl...

Devamı 01 OCAK 1687

Yeğen Osman Paşa

Yeğen Osman Paşa, 17. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da türeyen eşkıyaların en meşhurudur. Mustafa Akdağ’ın ifâdesiyle “1596’da parlayan ve on beş yıla yakın süren büyük celâli fırtınasının en tanınmış adamı Karayazıcı olduğu gibi, 1683 Viyana felâketinin arkasından gelen ‘türedi’ isyanı olaylarının ünlü kişisi de Yeğen Osman bölükbaşıydı…” Si...

Devamı 01 OCAK 1687

Patrona Osman Paşa

Türk amiral. Sinop Baskını sırasında Osmanlı Filosu'nun komutanı.1792 Rize'de doğdu PATRONA:Osmanlı donanmasındaki mîrî kalyon filosunun patrona denilen ikinci derecedeki kalyonuna kumanda eden kaptan. Kalyon neferliğinden yetişti. 1825-1830 yılları arasında Mısır Donanması'nda kadırga reisi olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a dönerek Osmanlı Donanması'nın hizmetine girdi. Kırım Savaşı&nb...

Devamı 01 OCAK 1792

Bezmiâlem Valide Sultan

  Sultan II. Mahmud’un “ikinci kadın”ı ve Sultan Abdülmecid’in annesidir. Hayatına dair çok az bilgi vardır. Doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmemekte, hakkındaki bazı kayıtlardan, küçük yaşta esirciler eliyle saraya câriye olarak teslim edilen bir Gürcü kızı olduğu anlaşılmaktadır. Sarayda yetiştirilip eğitildikten sonra Sultan II. Mahmud’un hanımı oldu; daha sonra ondan bir şehzade (Abd&uu...

Devamı 01 OCAK 1807

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa (1755, Hotin - 14 Kasım 1808), II. Mahmut saltanatında 18 Haziran 1808 - 15 Kasım 1808 tarihleri arasında üç ay on sekiz gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. 1755'te Hotin'de doğmuştur. Babası Hacı Hasan adında bir yeniçeri idi. Aynı ocağa kaydolup bölüğünün sancağını taşıdığı için "Alemdar" lakabı ile anı...

Devamı 18 HAZİRAN 1808

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa 1744 – 24 Ocak 1822 (Arnavutça: Ali Pashë Tepelena; 1744 – 24 Ocak 1822), Osmanlı Devletine isyan etmiş olan Yanya valisi. Yanya Aslanı olarak anılırdı.. Tepedelenli Ali Paşa 1744 yılında bugünkü Arnavutluk'un Tepelen (Arnavutça: Tepelena) kasabasında doğdu. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin çocuğu olmasına rağmen 1758 yılında babasının öldürülmesinden...

Devamı 24 OCAK 1822

Ahmet Cevdet Paşa

  Kendi ifadesine göre hicrî 1238 yılı hıdrellezinden kırk gün önce (13-14 Receb 1238 / 26-27 Mart 1823) Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğdu. Asıl adı Ahmed olup Cevdet mahlasını İstanbul’da öğrenim gördüğü sırada şair Süleyman Fehîm Efendi’den almıştır (1843). Babası Lofça ileri gelenlerinden ve meclis âzasından “Istabl-ı Âmire pâyelisi&rdqu...

Devamı 26 MART 1823

Yedi Sekiz Hasan Paşa

BEŞİKTAŞ MUHAFIZI YEDİ SEKİZ HASAN PAŞA  Gençliği (Bu fotoğraf 1945 yılında yayınlanan Çorumlu Dergisi’nin 52. sayısından alınmıştır.)  Çorum’un Gülabibey Mahallesinde Kayış Köprü Sokaktaki mütevazı bir evde dünyaya geldi. Bu ev Han Camiinin kıble tarafındaydı.Babası kılıççı ustası Moraloğlu Hacı Mustafa’dır. Annesi Keziban Hanım’dır. Lakapları, Moraloğulları&rsq...

Devamı 01 OCAK 1831

Osman Nuri Paşa

  Tokat’ta doğdu. Asıl adı Osman Nûri’dir. Babası İstanbul kereste gümrüğünde kâtip olan Mehmed Efendi, annesi Şâkire Hatun’dur. Ailenin tek erkek çocuğu olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz yaşlarında iken ailesiyle birlikte İstanbul’a babasının yanına gitti. Önce Beşiktaş Askerî Rüşdiyesi’ne, daha sonra 1844’te dayısının ders nâzırı bulunduğu askerî idâ...

Devamı 01 OCAK 1832

Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

      II. Abdülhamid döneminde Bahriye Nazırlığı görevinde bulunmuş amiraldir. 1853 yılında Sinop Baskını'nda şehit olan Bozcaadalı Piyale Hüseyin Paşa'nın oğludur.Deniz Harp Okulu'na 1842'de girdi ve 5 Mayıs 1849'da mezun oldu. 1853'de yüzbaşı (kolağası) 1855'de binbaşı, 1862'de kaymakam, 1864 yılında miralay, 1871'de liva amiral, 1872'de ferik amiral 1877&nb...

Devamı 01 OCAK 1832

OSMAN HAMDİ BEY

30 Aralık 1842’de İstanbul’da doğdu. Sadrazam İbrâhim Edhem Paşa’nın oğlu, Halil Edhem (Eldem) ile İsmâil Galib’in ağabeyidir. Çok yönlü bir kişi olarak yetişmesinde ailesinin önemli rolü olmuştur. İlkokula Beşiktaş’ta başladı ve 1856’da Mekteb-i Maârif-i Adliyye’ye kaydoldu. 1857’de hukuk tahsili için Paris’e gönderildi. Burada bir yandan hukuk öğrenimine devam...

Devamı 30 KASIM 1842

Osman Paşa (mirliva)

Ertuğrul Fırkateyni Komutanı. Kırım Savaşı sırasında Rusların Sinop Baskını'nda Osmanlı filosu komutanı olup muharebe sonunda esir düşmüş bulunan Patrona Osman Paşa’nın torunudur. Babası Miralay Ahmed Bey’dir. 1870 yılında on iki yaşında iken, Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'ye girdi. 1874 yılında Harbiye kısmına geçti ve 1877 yılında sınıf ikincisi olarak Harbiye’yi bitirip teğmen rüt...

Devamı 01 OCAK 1858

Ömer Fahreddin Türkkan

  Rusçuk’ta doğdu. Asıl adı Ömer’dir. Soyadı kanunundan sonra Türkkan soyadını almıştır. Babası Mehmed Nâhid Efendi, annesi Bâlî oğullarından Fatma Âdile Hanım’dır. Doksanüç Harbi’nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a gelen Ömer Fahreddin 1888’de Harp Okulu’nu, 1891’de Erkân-ı Harbiyye’yi bitirdi ve kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan ...

Devamı 01 OCAK 1868

Abdülmecid Efendi

  SON HALİFE ABDÜLMECİT EFENDİ İSVİÇREDE SÜRGÜNDEYKEN ÇEKİLMİŞ BİR VİDEOSU TARİH 23-07-1924 KAYNAK GUAMONT PATHE https://www.youtube.com/watch?v=Oa6twL4n9o8 Son Halife Abdülmecid Efendi 29 mayıs 1868’de İstanbulda doğdu.Babası Sultan Abdülaziz,annesi Hayranıdil kadın’dır.Sultan Abdülaziz 1876’da tahttan indirilmesinden sonra II.Meşrutiyet’in ilanına kadar saray’da kapalı bir dönem yaşa...

Devamı 29 MAYIS 1868

Cevat ÇOBANLI Paşa

İsmail Cevat Çobanlı, 14 Eylül 1870 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya'nın Arapgir ilçesindendir. Babası Müşir Şakir Paşa'dır. Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gördü. 1888'de girdiği Harp Okulu'ndan 1891'de Üsteğmen rütbesiyle mezun oldu. 1892'de girdiği Harp Akademisi'ni de 1894'de birinci olarak bitirdi ve Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 189...

Devamı 14 EYLÜL 1870

Nureddin İbrahim KONYAR

Müşir İbrahim Edhem Paşa'nın oğludur. 1890 yılında girdiği Pangaltı'daki Mekteb-i Füsun-u Harbiyye-i Şahane'ye girdi. 1893 yılında piyade sınıfının 31. olarak bitirerek Mülazım-ı Sani rütbesiyle mezun oldu. Arapça, Fransızca, Almanca ve Rusça biliyordu. 1893 yılının Mart-Nisan ayları arasında 5. Ordu'ya bağlı 40. Piyade Taburunda görev yaptı. Nisan 1893-Ekim 1898 tarihleri ​...

Devamı 01 OCAK 1873

Hüseyin Avni Paşa

Hüseyin Avni Paşa (d. 1819 - ö. 15 Haziran 1876) Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bir hükümet toplantısına yapılan silahlı saldırıda ölmüştür. Hüseyin Avni, 1821 yılında Isparta'nın Gelendost İlçesinde doğdu. Babasının adı Eşekç...

Devamı 15 NİSAN 1873

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuştur. Babası, İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine Şerife Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye İdadisi’nde tamamladıktan sonra, dört yıllık Halkalı Ziraat ve Baytar (Veteriner) Mektebine girer ve Baytarlık bölümünden birincilikle mezun olur (1893). Ziraat Nezareti, Umur-i Baytari...

Devamı 20 ARALIK 1873

Fevzi Çakmak

12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa olup Fevzi Paşa, Müşir Fevzi ve Mareşal Çakmak olarak bilinir. Babası Çakmakoğulları’ndan Tophane kâtibi Miralay Ali Sırrı Bey, annesi Varnalı Müftü Hacı Bekir Efendi’nin kızı Hasene Hanım’dır. Rumelikavağı Mahalle Mektebi’nde öğrenime başladı, Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde ve Kuleli Askerî İdâdîsi...

Devamı 12 OCAK 1876

Çerkes Hasan

 (d. 1850- ö. 1876), Osmanlı askeri, padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi. 15 Haziran 1876 günü bir Osmanlı hükümet toplantısını basarak 5 devlet büyüğünü öldürmüş en az 10 kişi yaralamış ve idam edilmiştir. Çerkes Hasan 15 Haziran 1876 günü Midhat Paşa'nın konağını basma anı analtan TRT1 FİLİNTA Dizisi https://www.youtube.com/watch?v=VhNaAX-U5aQ   Çe...

Devamı 11 HAZİRAN 1876

Enver Paşa

İsmâil Enver Paşa Asıl adı İsmâil Enver’dir. İstanbul’da Divanyolu’nda doğdu. Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba, 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı olup babası, önceleri Nâfia Nezâreti fen memurluğu yapan, daha sonra surre emini olan ve sivil paşalık rütbesine yükselen Ahmed Bey, annesi Ayşe Hanım&rsq...

Devamı 01 OCAK 1881

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sofya'da kıyafet balosunda yeniçeri kıyafetiyle. (11-12.05.1914) Manastır’ın Kocacık nahiyesinden olan gümrük memuru Ali Rızâ Bey ile Langazalı Zübeyde Hanım’ın dördüncü çocuğudur. Asıl adı Mustafa’dır. Babası Ali Rızâ’nın ailesi Kızıl-Oğuz ya da Kocacık yörüklerindendir. Sofuzâdeler’den olan Zübeyde Hanım’ın ailesi de Anadolu’dan göç ett...

Devamı 12 MART 1881

Halil KUT

"Kut'ül Ammare Kahramanı" olarak da bilinir. Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcasıdır. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kütülammare Zaferi nedeniyle "Kut" soyadı verildi. Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal ile sınıf arkadaşıydı. 1905 yılında Harp Akademisi'nden Mümtaz Yüzbaşı rütbesi...

Devamı 01 OCAK 1882

Selahattin Adil Paşa

      1882’de İstanbul’da doğan Selahaddin Adil, amiral Adil Paşa’nın oğludur. Büyük kardeşi Muzaffer, babası gibi Bahriyeye intisabetmiş, fakat kendisi Topçu Subayı olarak kara ordusuna katılmıştır. İstanbul Harp Akademisinde tahsil ettikten sonra 1902’de Genelkurmaya girmiş, askeri ataşe olarak birçok yabancı memleketlerde vazife görmüştür. 1914’de harbin patlak vermesi üzerine Gener...

Devamı 19 OCAK 1882

Kazım KARABEKİR Paşa

Ailesi   Şark Cephesi komutanı, Milli Mücadele Kahramanı ve Siyaset Adamı Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında İstanbul Kocamustafapaşa’da doğmuştur. Ailesi Karaman’ın Gafariyat (şimdiki ismi ile Kazım Karabekir İlçesi) kasabasındandır. Babası, Kırım Savaşı’na 16 yaşında gönüllü olarak yazılmış, Silistre ve Sivastopol Muhaberelerinde bulunmuş ve yaralanmış Mehmed Emin Paşadır....

Devamı 23 TEMMUZ 1882

Süleyman ASKERİ BEY

1884, Prizren - 14 Nisan 1915, Basra), Osmanlı askeri. 1902 yılında Mekteb-i Harbiye'den,5 Kasım 1905 tarihinde de Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'den Mümtaz Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Selanik'teki Üçüncü Ordu'ya bağlı olarak Manastır'a atandı. Manastır'da kaldığı günlerde İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Filibe'deki önemli ailelerden birine mensup olan Fadime H...

Devamı 01 OCAK 1884

Ziya HURŞİT

1892 yılında, Rize'nin Hemşin ilçesinde doğdu. Babası Kadı Hurşit Efendi, Ardahan taraflarından Rize'ye gelen Kürdoğlu ailesine mensuptu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da alan Ziya Hurşit, daha sonraları Almanya'nın Danzig şehrinde gemi inşaatı ve telsiz öğrenimi gördü.Öğreniminin ardından Eskişehir Sultanisi'nde Almanca öğretmenliği yapmaya başladı. 21...

Devamı 01 OCAK 1892