19.10.2016, Çarşamba

IZMIROGLU CÜNEYD BEY

Kaynaklarda İzmiroglu, Aydınoğlu, bazan da Kara Cüneyd diye adlandırılan bu beyin babası olan İbrahim, Yıldırım Bâyezid tarafından İzmir'e subaşı olarak tayin edilmişti. Ankara savaşı sonrasında çıkan kardeş kavgaları esnasında Cüneyd Bey, önce İsa Çelebi'ye yardım etmiş, arkasından da Süleyman Çelebi ile birleşerek onun tarafindan Ohri sancak beyliğine getirilmişti. Kardeşler arasındaki mücadeleden istifadeyi düşünen Cüneyd Bey'in bu dönemdeki faaliyetlerinden ilgili bölümlerde bahsedilmiş ve hakkında bilgi verilmişti. Daha önce de temas edildiği gibi Cüneyd, Mustafa Çelebi (Düzme Mustafa) kuvvetleri ile Ulubat suyu kenarına kadar gelmişti. Burada, Sultan Murad tarafından tatmin edilip Aydın beyliğine döner. Bundan sonra bütün gayretiyle eski Aydınoğulları topraklarını tamamen elde etmeye çalışır. Böylece Anadolu birliğini yeniden bozma faaliyetlerine ön ayak olur. Osmanlılara olan bağlılığı red edip Osmanlı idarecileri ile uğraşmaya başlar. Bunun üzerine Sultan Murad, onu yola getirmek maksadıyla yeni Aydın ili beyi Yahşi Bey ile Anadolu Beylerbeyi Oruç Bey'i vazifelendirir. Ancak bu beyler Cüneyd'e karşı bir başari elde edemezler. Bu son muvaffakiyet üzerine Aydin Bey'i olarak harekete geçen Cüneyd, Anadolu beylerini ve Bizans'i Osmanlılar'ın aleyhine tahrike başlar. O, bununla da yetinmeyerek Venedik ile de ticarî ve siyasî münasebetlere girişir. Bununla beraber Sultan Murad'ın Anadolu Beylerbeyliğine tayin ettigi Hamza Bey, bu meseleyi ciddi bir şekilde ele alarak Halil idaresinde gönderdiği kuvvetler, Cüneyd'i Akhisar civarında mağlub edip onu sığındığı İpsili kalesinde kuşatırlar. Cüneyd, Karamanoğlu İbrahim Bey'in yardımlarını sağlamak maksadıyla gizlice onun yanına gidip bir miktar Karaman askeri ile döndüyse de, bilahare bu yardımcı kuvvetlerin kaçması sonunda Sisam adasının karşısında bulunan İpsili kalesinde oğlu Bâyezid ile birlikte tutunmaya çalışır. Bu arada Bizans İmparatoru VIII. Loannis ve Venedik ile temasa geçerek yeni bir saltanat müddeisini Selanik'e geçirip Rumeli'nde isyan çıkarmayı tasarlar. Fakat Murad Bey, Cenevizliler'den kiralanan gemiler ile onu deniz tarafindan da sıkıştırdığımdan vaziyeti gittikçe kötüleşmeye ve artık müdafaada bulunamayacak bir duruma gelir. Bunun üzerine Hamza Bey'e teslim olmak zorunda kalan Cüneyd, kanına girdiği insanlara karşılık 1425 yılında öldürülür. Çanakkale hapishanesinde bulunan oglu Kurt Hasan ile kardeşi Hamza Bey de ortadan kaldırılarak soyuna son verilir.