25.08.2016, Perşembe

Hz.Ömer-ül-faruk (Ömer bin Hattab)

Ömer bin Hattab Emirül Mu'minîn (Müminlerin Komutanı)

(581)  İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)'in bir sahabesi, İslam Devleti'nin Hz. Ebubekir (R.A)sonraki Başkanı ve Halifesi (634-644).  Raşit Halife'nin (Hulefa-i Raşidin) Hz. Ömer (R.A.) bin Hattab'ı zaman zaman "Ömer-ul Faruk" (عمر الفاروق) diye anarlar. Cesareti ve adaleti ile tanındığı söylenmektedir.

Hz. Ömer (R.A.), Mekke'de Beni Adi kabilesinde doğdu. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi Fatıma bin Haşam Beni Mahzum kabilesindendi. Ailesi orta sınıfa mensuptu. Babası tüccardı ve kabilesinde zekâsıyla meşhurdu, çok tanrıcıydı (putperest idi). Hz.Ömer (R.A.) çocukluğundan itibaren deve çobanlığı yapmaya başladı. Hz. Ömer (R.A.): "Babam çok acımasızdı. Develeri güderken dinlenmek için işi bıraktığımda beni döverdi." demiştir. Hz. Ömer (R.A.) küçük yaşta okuma yazma öğrendi. İslam öncesi dönemde okur yazarlık nadiren vardı. Arap edebiyatı ve şiirle ilgilendi. Hz. Ömer (R.A.) ergenlik döneminde ata binme, dövüş sporları ve güreş öğrendi. Uzun boyu ve fiziksel üstünlüğü ile iyi bir güreşçiydi. Ayrıca iyi bir hatip olduğundan babasının yanında kabileler arası anlaşmazlıklarda hakemlik yaptı. Tüccarlık yaparken Roma ve Pers şehirlerine gitti ve buradaki düşünürlerle tanışma imkanı bulmuş oldu.


Müslüman oluşu

Hz. Ömer (R.A.) Mekke gayrimüslimlerinceHz.Muhammed(S.A.V.)'i öldürmek üzere görevlendirilmiş, yolda bu niyetini anlayan bir sahabe tarafından, hedef saptırmak amacıyla, gizli bir Müslüman olan kız kardeşinin evine yönlendirilmiş, önce gidip onunla ilgilenmesi söylenmiştir.

Kız kardeşinin evine geldiğinde evden gelen Kur'an sesini işiten Hz.Ömer (R.A) "Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir..." diye başlayan Kur'an ayetlerinden (Taha ve Hadid surelerinin ilk ayetleri) etkilenerek Müslüman olmuştur.


Halife oluşu

Hz.Ebubekir (R.A.)'in yaklaşık iki yıllık süren halifeliği hastalanıp vefat etmesiyle son bulmuştur. Son günlerinde ashabın görüşlerini alarak yerine Halife olarak Hz.Ömer (R.A.)'i tavsiye etmiştir ahitnameyi Osman'a yazdırmıştır.

Halifelik dönemi (634-644)

Hz.Ömer(R.A.)bin Hattab döneminde Bizans ile Yapılan Yarmuk, Halep, Ecnadin, Demirköprü, Dathin, Firaz ve Qarteen muharebeleri ile Mısır, Suriye, Lübnan ve Filistin; Sasaniler ile Yapılan Köprü, Nihavend, Kadisiye muharebeleri ile de Irak'ın tamamı ve İran'ın büyük bir kısmı feth edildi. Hz.Ömer (R.A.) bin Hattab döneminde hilafet dahilden güçlendi. Hz.Ömer (R.A.) adaletli bir hükümdardı, devlet memurları ve valileri her zaman kontrol ederdi. Beytülmal'ı Müslümanlar arasında en iyi şekilde bölüştürmüştür. Kendisi çok fakirdi, aylık geliri sadece 16–20 dirhemdi.


Vefatı

Miladi 1 Kasım 644'te, kendisinden alınan verginin azaltılmasını isteyen, ancak talebi kabul edilmeyen Fars Ebû Lü'lüe tarafından Medine'de sabah namazında hançerle saldırıya uğradı. Saldırgan intihar ederken Hz.Ömer (R.A.) bin Hattab üç gün sonra vefat etti.